Menighedsrådsmøde

Dagsorden 17. januar 2022

DATO

Afbud:

Tid:

Handling:

Ansvarlig:

REFERENT:

Mandag den 17. januar

 

Kl. 17.00

Møde-

Hygger:

Vibeke

Ordstyrer:

Esben

Suppl: Anne

Vibeke Søndergaard

DAGSORDEN

       

BESLUTNING:

1

Dagens ord – kirkens liv og vækst

     

  

2

Godkendelse af referat fra sidst?

2

B

Alle

 

3

Meddelelser

-        Formand

-        Præst

-        Medarbejdere

Medarbejderrepræsentant

-        Kirkeværge

-        Andre

20

O

O

Alle

 

4

Ansvarsområder:

-        Rosarie

-        Økonomiudvalg

-        Bygningsudvalg

-        Langtidsplan for vedligeholdelse og investeringer i valgmenigheden.

-        Fordeling af opgaver

20

O

O

O

B

Anders

Lene

 

5

Regnskab/budget

-

10

O+D

Lone

 

6

Unge Menighedsråd.

5

O

Anders

 

7.

Kommende møder og arrangementer:

Datoer samt de punkter der står i vores årsplan:

Mødehygger:

10

D

Anne

Vibeke

 

8.

Evt.

       
             

   D: Drøftelse, O: Orientering, B: Beslutning

Referat 18. november 2021

DATO

Afbud:

Tid:

Handling:

Ansvarlig:

REFERENT:

Torsdag den 18. november.

Anders.

Kl. 17.00-19

Møde-

Hygger:

Per eller…?

Ordstyrer:

Esben

Suppl: Anne

Vibeke Søndergaard

DAGSORDEN

       

BESLUTNING:

1

Dagens ord – kirkens liv og vækst

     

  

2

Godkendelse af referat fra sidst?

2

B

Alle

Godkendt.

3

Meddelelser

-        Formand

-        Præst

-        Medarbejdere

Medarbejderrepræsentant?

-        Kirkeværge

-        Andre

20

O

O

Alle

Alle

Lone A informerede om ”1000 nye fællesskaber”, som er én af mange hjælpepakker fra Slots- og Kulturstyrelsen, som i dette tilfælde er målrettet voksne over 21 år, seniorer og ældre, som mærker konsekvenserne af pandemien i form af f.eks. ensomhed. Aktiviteterne skal foregå indenfor oplevelsesindustrien på alm. markedsvilkår og være afviklet inden 1.jan.-22. Deltagerne bliver inviteret i forhold til de givne krav, derfor er der ingen annoncering omkring arrangementerne.

Vi låner Forsamlingshuset d.8.dec. til ”Svensk Jul” (m Michael Gravbæk m.f.), som er et arrangement under ”1000 nye Fællesskaber”, til gængæld låner Forsamlingshusets Læseklub kirkehuset. Dejligt at vi kan bruge hinandens faciliteter.

Kirsten Frandsen og Lone F er i fuld gang med at grandække på kirkegården

4

Ansvarsområder:

-        Rosarie

-         

-        Økonomiudvalg

-        Bygningsudvalg

-         

-        Langtidsplan for vedligeholdelse og investeringer i valgmenigheden.

20

O

O

O

O

 

Rosariet har fået 30.000 kr. til diverse redskaber, bænke m.m. fra SEAF.

Der er budget-og økonomimøde i forlængelse af dette m.h.r. møde.

Gavlværelset i præsteboligen mod syd er malet og spisestuegulvet og trappen er slebet og behandlet.

Murerne er i gang med at skifte fugerne i vest-væggen og syd-gavlen på præsteboligen, samt diverse reparationer på soklen og trapperne v sideskibene i kirken.

Punktet tages op ved næste møde.

5

Regnskab/budget

-

10

O+D

 

-

6

Unge Menighedsråd.

5

O

 

-

Vi beder Anders om at indkalde dem til et møde.

7.

Kommende møder og arrangementer:

Næste møde: mandag d.17.jan. -22. kl.17.00 – 18.30,
Indhold: Se Årshjul.

Efter mødet, fra 19 – 21, Fælles spisning.

5

D

 

Anne gennemgik årshjul og vi aftaler fremtidige mødedatoer

Årshjul rettes og vedlægges dette referat.

Den 28 november julestue kl. 11-15 med kunsthåndværkere.

Chokoladekursus d.25.11.er udsat.

8.

Evt.

       
             

 

 D: Drøftelse, O: Orientering, B: Beslutning

Dagsorden 1. juni 2021

DATO

Afbud:

Tid:

Handling:

Ansvarlig:

REFERENT:

Tirsdag den 1. juni

Lone R

Kl. 19.00

 

Ordstyrer:

Esben

Suppl: Anne

Vibeke Søndergaard

DAGSORDEN

       

BESLUTNING:

1

Dagens ord – kirkens liv og vækst

     

  

2

Godkendelse fra sidste møde

2

B

Alle

 

3

Meddelelser

-          Formand

-          Præst

-           

-           

-           

-           

-          Medarbejdere

 Medarbejderrepræsentant

-          Kirkeværge

-          Andre

20

O

B

Alle

Alle

 

4

Ansvarsområder:

-          Rosarie, opfølgning

-          Økonomiudvalg

Orientering fra bygningsudvalgsmødet

Langtidsplan for vedligeholdelse og investeringer i valgmenigheden.

20

O

O

O

Anders

 

5

Regnskab

-

 

O

   

6

Unge Menighedsråd.

5

O

   

7

Medlemspleje.

-Opfølgning?

5

O

   

8.

Kommende møder og arrangementer:

Mandag den 14. juni

Formøde kl 17.30 og generalforsamling kl 19

5

     

9

Kommende bestyrelsesmøde:

2

     

10

Evt.

       
             

   D: Drøftelse, O: Orientering, B: Beslutning

Referat 19. april 2021

DATO

Afbud:

Tid:

Handling:

Ansvarlig:

REFERENT:

Mandag den 19. april

 

Kl. 19.00

 

Ordstyrer:

Esben

Vibeke Søndergaard

DAGSORDEN

       

BESLUTNING:

1

Dagens ord – kirkens liv og vækst

     

  

2

Godkendelse af referat fra mødet den 24.marts

2

B

Alle

Referatet blev godkendt

3

Meddelelser

-          Formand

-          Præst

-           

-           

-           

-           

-          Medarbejdere

 Medarbejderrepræsentant

-          Kirkeværge

-          Andre

20

O

Alle

Til gudstjenester må vi nu synge, derfor har vi valgt at holde fællessangsgudstjeneste og altergangsgudstjeneste på skift, altså hver anden gang, så der er mindst mulig risiko for evt. smittespredning.

Vi skal huske, at der skal vælges en medarbejderrepræsentant næste gang.

I forbindelse med levering af sten/grus, er der beskadiget 3 urnegravsteder. Dette køres der forsikringssag på i øjeblikket.

4

Ansvarsområder:

-          Rosarie, opfølgning

-           

-          Økonomiudvalg

Orientering fra bygningsudvalgsmødet torsdag d.15.april med deltagelse af Esben, Anders, Anne T., Lone A. og Niels Hammerich.

Langtidsplan for vedligeholdelse og investeringer i valgmenigheden.

Der er ønsker til økonomiudvalget/ langtidsplanen fra organisten: årligt budget til blandt andet koncerter. Og fra graveren: Løvsuger.

 

O

O

B

D

Anders

Lone

Alle

Lone

Rundvisning for menighed og andre interesserede onsdag den 28. april 16.30.

Foreløbigt referat fra 15. april er sendt rundt til menighedsrådet.

Opgaver/ønsker på referatet sættes på vores Handle/Vedligeholdelsesplan inden det næste møde, hvor vi mødes fysisk.

Punktet tages op til næste møde også.

Der er plads på budgettet til mindre investeringer.

Eksempelvis løvsuger

Økonomiudvalget mødes snarest og aftaler de nærmere omstændigheder.

Ønsker fra Frey skal også medtages.

5

Regnskab

-

 

O

Lone R.

Det ser fornuftigt ud.

6

Unge Menighedsråd.

-Emner

 

O

Elsemarie

Maja Guldholt og vil gerne være med i et ungt menighedsråd. Vi skal bare kontakte hende, når det bliver aktuelt.

Lone A taler m Frederik.

7

Medlemspleje.

-Opfølgning?

     

Ikke noget nyt denne gang.

8.

Kommende møder og arrangementer:

Mandag den 19. april kl. 19.00-21.00

Torsdag den 27. maj kl. 19.00-21.00

Tirsdag den 8. juni kl. 17.30-20.00

Da der først åbnes for mere end 50 personer d.11.juni, er mit forslag, at vi udsætter generalforsamlingen til efter sommerferien, så skulle de fleste også være færdigvaccinerede. Vi har en gang før talt om d.23.august eller d.6.september, begge er mandage.

10

B

Lone

Esben og Lone har løbet vedtægterne igennem i forhold til den debat der var på sidste G.F.

Vi lader forslag til ændringer fra sidst blive stående, med enkelte tilføjelser.

Når generalforsamlingen annonceres, skal det nævnes, at indkomne forslag lægges på hjemmesiden, så alle kan orientere sig inden generalforsamlingen.

I stedet for at sætte ændringer til vedtægterne på som en pakke, skal hver enkelt ændring behandles og stemmes om.

Vi rykker datoen for generalforsamling til mandag den 14. juni kl. 19., da forsamlingsloftet fra d.11.juni øges til 100.

Lone A indhenter oplysninger mht. mulighed for at udsætte G.F. yderligere om nødvendigt. Vi holder formøde kl. 17.30.

9

Kommende bestyrelsesmøde:

Ordstyrerrække

2

B

Vibeke

Fast ordstyrer: Esben

Suppleant: Anne

De blå perler skal med på næste møde.

Jeg har kage med næste gang den 27. maj og jeg har valgt Lene til at være den næste 😊.

10

Evt.

   

Anders

-Der arbejdes med ny model til de blå perler.

Nuværende kriterierne for at medvirke fordeles efter flere parametre, eks. køn, alder, musikalsk baggrund, tilknytning til Svendborg, valgmenighedens rækker.

             

   D: Drøftelse, O: Orientering, B: Beslutning

  Underskrifter:


Dagsorden 19. april 2021

DATO

Afbud:

Tid:

Handling:

Ansvarlig:

REFERENT:

Mandag den 19. april

 

Kl. 19.00

 

Ordstyrer:

?

Vibeke Søndergaard

DAGSORDEN

       

BESLUTNING:

1

Dagens ord – kirkens liv og vækst

5

O

Anne

  

2

Godkendelse af referat fra mødet den 8. februar

2

B

Alle

Referatet blev godkendt

3

Meddelelser

-          Formand

-          Præst

-          Medarbejdere

 Medarbejderrepræsentant

-          Kirkeværge

-          Andre

20

O

Alle

Lone F

4

Ansvarsområder:

-          Rosarie, opfølgning

-          Økonomiudvalg

Orientering fra bygningsudvalgsmødet torsdag d.15.april med deltagelse af Esben, Anders, Anne T., Niels Hammerich og mig.

Langtidsplan for vedligeholdelse og investeringer i valgmenigheden.

Der er ønsker til økonomiudvalget/ langtidsplanen fra organisten: årligt budget til blandt andet koncerter. Og fra graveren: Løvsuger.

 

O

O

B

D

Anders

Lone

Alle

Lone

 

5

Regnskab

-

       

6

Unge Menighedsråd.

-Emner

 

O

Elsemarie

 

7

Medlemspleje.

-Opfølgning?

       

8.

Kommende møder og arrangementer:

Mandag den 19. april kl. 19.00-21.00

Torsdag den 27. maj kl. 19.00-21.00

Tirsdag den 8. juni kl. 17.30-20.00

Da der først åbnes for mere end 50 personer d.11.juni, er mit forslag, at vi udsætter generalforsamlingen til efter sommerferien, så skulle de fleste også være færdigvaccinerede. Vi har en gang før talt om d.23.august eller d.6.september, begge er mandage.

10

B

Lone

 

9

Kommende bestyrelsesmøde:

Ordstyrerrække

2

B

Vibeke

 

10

Evt.

     

-

             

   D: Drøftelse, O: Orientering, B: Beslutning

  Underskrifter:

Referat 21. marts 2021

DATO

Afbud:

Tid:

Handling:

Ansvarlig:

REFERENT:

Onsdag d. 24. marts

Per og Esben

Kl. 19.00

 

Ordstyrer:Elsemarie

Vibeke Søndergaard

DAGSORDEN

       

BESLUTNING:

1

Dagens ord – kirkens liv og vækst

5

O

Anne

  

2

Godkendelse af referat fra mødet den 8. februar

2

B

Alle

Referatet blev godkendt

3

Meddelelser

-          Formand

-          Præst

-          Medarbejdere

-          Kirkeværge

-          Andre

20

O

Alle

Vi skal være opmærksomme på, at vi skal have fundet en medarbejderrepræsentant

Stor ros til vores nye graver Lone.

Vi skal være opmærksomme på inspirationsture til Lone F

4

Ansvarsområder:

-          Udkast til lejekontrakten Rosariet.

-          Økonomiudvalg

Langtidsplan for vedligeholdelse og investeringer i valgmenigheden.

-          Orientering om den nye hjemmeside (Lene)

-          Orientering (referat vedhæftet) om byggemødet d. 16.februar

-          Orientering om nye lyskilder (pærer) i kirken.

-          Orientering/drøftelse/beslutning: Flis hugger til kirkegården, Forslag vedhæftet

-          Vedtægter

 

O

D

O

O

O

O

Anders

Anne og Anders

Lene

Lone A

Lone A og Lone F

Orientering om denne.

Kontrakten er lavet med udgangspunkt i Medicinhavernes kontrakt og skal være med til at signalere vigtigheden af, at det er et langsigtet og fællesskabende projekt med navnet: ”La Roseraie de la Passion”

Udkastet til lejekontrakten blev godkendt til underskrivelse

Anders laver et overblik til fremvisning til generalforsamlingen

Det er vigtigt, at vi fremover laver et overblik over, hvad der skal vedligeholdes og investeres i.

Vi indsamler emner til planen, så vi næste gang kan drøfte prioriteringer.

Den bliver mere brugervenlig og nem at navigere i. Vi forventer, at den kører inden sommerferien.

Nye lyskilder er sat op og det ser rigtig godt ud.

Indgår næste gang i den langsigtede vedligeholdelsesplan

Esben og Lone A gennemgår vedtægterne til næste gang

5

Regnskab

Budget 2021

 

O

D

Lone P

Regnskabet underskrevet

6

Unge Menighedsråd.

 

O

Lene

Emma Tingager vil gerne med. Elsemarie snakker med endnu et emne.

7

Medlemspleje.

 

D

 

Vi talte om, at vi skal være mere udfarende. Lone A har været rundt og tale med flere medlemmer, som ikke har haft mulighed for at komme i kirken.

Samarbejdsmuligheder i lokalsamfundet blev drøftet.

8.

Kommende møder og arrangementer:

Mandag den 19. april kl. 19.00-21.00

Torsdag den 27. maj kl. 19.00-21.00

Tirsdag den 8. juni kl. 17.30-20.00

10

   

Generalforsamling – formøde kl. 17.30.

9

Kommende bestyrelsesmøde:

2

B

Vibeke

Ordstyrerrække aftales næste møde.

Vibeke har kage med.

Tilbud til skolerne drøftes på mødet efter sommerferien.

10

Evt.

 

O

 

-

             

   D: Drøftelse, O: Orientering, B: Beslutning

  Underskrifter:

 

Dagsorden 21. april 2021

DATO

Afbud:

Tid:

Handling:

Ansvarlig:

REFERENT:

Onsdag d. 24. marts

Per og Esben

Kl. 19.00

 

?

Vibeke Søndergaard

DAGSORDEN

       

BESLUTNING:

1

Dagens ord – kirkens liv og vækst

5

O

Anne

  

2

Godkendelse af referat fra mødet den 8. februar

2

B

Alle

 

3

Meddelelser

-          Formand

-          Præst

-          Medarbejdere

-          Kirkeværge

-          Andre

20

O

Alle

 

4

Ansvarsområder:

-          Udkast til lejekontrakten Rosariet.

-          Økonomiudvalg

-          Langtidsplan for vedligeholdelse og investeringer i valgmenigheden. Orientering om den nye hjemmeside (Lene)

-          Orientering (referat vedhæftet) om byggemødet d. 16.februar

-          Orientering om nye lyskilder (pærer) i kirken.

-          Orientering/drøftelse/beslutning: Flishugger til kirkegården, Forslag vedhæftet

-          Vedtægter

 

O

D

D

o

o

Anders

Anders

Anne og Anders

Lone A

Lone A og Lone F

 

5

Regnskab

Budget 2021

 

O

D

Lone P

 

6

Unge Menighedsråd.

 

O

Lene

Nyt siden sidst

7

Medlemspleje.

 

D

 

Nyt fra udvalget

8.

Kommende møder og arrangementer:

Tirsdag den 20. april kl. 19.00-21.00

Torsdag den 27. maj kl. 19.00-21.00

Tirsdag den 8. juni kl. 17.30-20.00

10

   

Generalforsamling – formøde kl. 17.30.

9

Kommende bestyrelsesmøde:

2

B

Vibeke

Ordstyrerrække?

10

Evt.

 

O

   
             

   D: Drøftelse, O: Orientering, B: Beslutning 

 

Referat af menighedsrådsmøde 8 februar 2021

DATO

Afbud:

Tid:

Handling:

Ansvarlig:

REFERENT:

8. februar

2021

Vibeke

Elsemarie

Kl. 19.00

 

Esben er ordstyrer

Anne Tingager

DAGSORDEN

       

BESLUTNING:

1

Dagens ord – kirkens liv og vækst

5

O

Anne

  

2

Godkendelse af referat fra mødet den 30. november 2020

2

B

Alle

Referatet blev godkendt.

3

Meddelelser

-          Formand

-          Kirkeværge

20

O

Alle

Affaldssortering - fælles aftale med kirkehuset og præsteboligen

Der ses også på den store grønne container – er der behov?

Visionsudvalget – der har været møde i forhold til justeringer i byggeriet af kirkehuset – der afholdes møde tirsdag den 16. februar med Niels og Steffen, hvor vi gennemgår de respektive planer.

Ny graver er ansat – Lone Feldingbjerg Nielsen, som starter den 1. marts. Det glæder vi os meget til. Lone er bla uddannet anlægsgartner. Hun skal også have administrative opgaver, der hører til graverfunktionen.

Henrik Bønløkke vil hjælpe Lone i gang med et overblik over opgaverne.

Lene har sendt beregning på legataftaler – vi laver aftaler for max 25 år for kisteplads og 15 år for urneplads. Vi reviderer hvert år nye priser.

4

Ansvarsområder:

-          Lejekontrakten Rosariet

-          Økonomiudvalg

 

B

 

Lene har udarbejdet nyt forslag til udvalg for menighedsrådet for Vejstrup Valgmenighed. De forskellige udvalg blev gennemgået og vedtaget.

Herudover nedsætter vi et udvalg i medlemsrekruttering.

Lejekontrakt for Rosariet – Anne og Anders vender tilbage med et udkast til lejekontrakt som efterfølgende bliver gennemgået på kommende menighedsrådsmøde, hvor den yderligere uddybes. Udkastet sendes ud før mødet.

Økonomiudvalget mødes snarest sammen med Lone P., hvor udkast til budget 2021 udarbejdes. Lone A og Esben indkalder til møde.

5

Regnskab

Regnskab 2020

Budget 2021

 

O

D

Lone P

Lone P. forlagde det foreløbige regnskab.

Budget 2021 er under udarbejdelse.

6

Unge Menighedsråd.

 

O

Lene

Hvilken form kan det have?

Hvordan får vi de unge i tale?

Hvad er de unges indstilling?

Hvad er det de lægger vægt på?

Hvordan oplever de tilknytningen til kirken?

De unges stemmer.

Udvalget tager fat i de unge, og indkalder til virtuelt møde.

7

Medlemspleje.

 

D

 

Vi nedsætter et udvalg, der sætter gang i tanker om medlemsrekruttering og medlemspleje.

 

Kommende møder og arrangementer:

Mandag den 22. marts kl. 17.30-21.00

Tirsdag den 20. april kl. 19.00-21.00

Torsdag den 27. maj kl. 19.00-21.00

Tirsdag den 8. juni kl. 17.30-20.00

10

   

Generalforsamlingen UDSÆTTES pga af corona-restriktioner. Vi afvikler derfor først vores generalforsamling tirsdag den 8. juni kl. 19.00.

Generalforsamling – formøde kl. 17.30.

9

Kommende bestyrelsesmøde:

 

O

 

-          Udvalg for medlemspleje/rekruttering

-          Budget 2021

-          Vedtægter

-          Kontrakt Rosariet

-          De unges udvalg

10

Evt.

 

O

   
             

   D: Drøftelse, O: Orientering, B: Beslutning 

Referat af menighedsrådsmøde
onsdag den 11. november 2020 kl. 19.00 i Kirkehuset

Afbud fra Esben Jensen og Vibeke Søndergaard.
Ordstyrer: Per S. Hansen.  Referent: Anders Carlsson.

245                Ordstyreren rettede et spørgsmål til præsten om, hvorvidt det er sandt, at man historisk set   bevidst har kreeret altertavler med fejl, idet Gud er den                                  eneste, der kan kreere noget    fuldkomment. Spørgsmålet afstedkom en spændende samtale om kunst og fuldkommenhed.

246                Notatet fra mødet den 22. oktober blev godkendt.

247                Intet.

248                Intet.

249                Udsat til næste menighedsrådsmøde.

250                Intet.

251                Lone Arntzen aftaler dato for bygningssyn i præsteboligen med Niels Hammerich.

252                Menighedsrådet har modtaget referat fra møde med Kgl. Bygningsingeniør, specialkonsulent for Fyns Stiftsøvrighed,  og Nationalmuseets                                                  museumsinspektør.

                      Visionsudvalget aftaler møde for at gennemgå referatet med henblik på kommentarer og      endelig ordlyd for referatet.

253                Der er ”indvielse” og præsentation af den nye Højskolesangbog i valgmenigheden ved to sangarrangementer tirsdag den 17. november.                      

                      Der arbejdes konstruktivt på fornyelse af Hjemmesiden og på en regelmæssig brug af video til valgmenighedens Facebook-side og Hjemmeside. Dertil
                      har vi brug for hjælp, og Anne Tingager har allerede kontakt til en person med stor erfaring indenfor området og Anne vil aftale et møde med                                              vedkommende.

                      Til sommer får valgmenigheden besøg af Vor Frue Sogn, Svendborg ved et rosenarrangement i rosariet.                     

                      Julens gudstjenester og de praktiske implikationer i forbindelse med alle de kommende arrangementer drøftedes. I forlængelse af dette udspandt sig en                          konstruktiv drøftelse af de udfordringer, som covid-19 har skabt for aktiviteterne generelt og specifikt for os i valgmenigheden.

254                Der planlægges et Tema-menighedsrådsmøde om ”Kirke-Skole”- samarbejde og dette samarbejdes perspektiver og udfordringer. Mødet forventes afholdt i                     februar 2021.

255                Intet.

256                Henrik Bønløkke fratræder sin stilling som graver pr. 1. december grundet opstart af egen virksomhed.

257                Intet.

258                Kirkebladet er netop udkommet og omdelt.

259                Intet.

260                Der blev fremsat forslag om at udforme dagsordenen for de kommende menighedsrådsmøder på en anderledes måde. Til næste menighedsrådsmøde                            sættes således tre-fire hovedpunkter på dagsordenen med tidsangivelse for hver enkelt punkts varighed. Formanden laver næste dagsorden som forsøg.                        Et af hovedpunkterne bliver ”Valgmenighedens Årshjul”. Anne Tingager og Anders Carlsson kommer med oplæg til et  sådant ”Årshjul” på næste                                      menighedsrådsmøde.

261                Intet.

262                På næste menighedsrådsmøde, som er mandag den 30. november kl. 18.00, skal der også sættes datoer for menighedsrådsmøder frem til                                            sommerferien.

             I stedet for kaffe/te og kage undervejs i mødet, begynder vi mødet med spisning.

Menighedsrådsmøde torsdag den 22. oktober kl. 19 i kirkehuset 

Ordstyrer: Esben

Referent: Vibeke 

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat fra 13. august 2020
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Organisering i udvalg
 6. Kirkegårdsudvalg
 7. Bygningsudvalg
 8. Visionsudvalget

                 -opfølgning

 1. Musik, PR og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Kirkeblad
 7. Regnskab

260           Generalforsamling

 1. Evt.
 2. Fremtidige mødedatoer

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Esben, Per

 

Referat af Menighedsrådsmøde torsdag den 13. august kl. 19 i kirkehuset 

Ordstyrer: Elsemarie

Referent: Vibeke

 

Referat

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat fra 5. maj 2020

                 Godkendt

 1. Formanden

Vi afventer besked om, hvorvidt og i hvilken for der holdes årsmøde/generalforsamling

 1. Præsten
 2. Kirkegårdsudvalg

Vi har afholdt et lille møde og planen er sat lidt i bero, indtil vi har en helhedsplan.

Der har kun været meget få henvendelser vedrørende gravsten i lunden.

Forpagtningen nord for præsteboligen er nu afsluttet til fuld og endelig afregning.

Punkt til næste møde: Udfærdigelse af lejekontrakt vedrørende Rosariet.

 1. Bygningsudvalg

                 -

 1. Visionsudvalget

                 -opfølgning

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg

De blå Perler kører på lørdag med fornødne regler. Der lukkes max 100 ind i området, som er et afspærret udendørsområde. Desuden placeres stolene med 2 meters mellemrum. Der hænges skilte op med instrukser. Der sprittes stole af og der holdes øje med, at alt foregår efter forskrifterne.

Vi har fået 20.000 kr. fra Lærerstandens Brandforsikring til højskolesangbøger.

Torsdagstræf kører til midt i september.

Arbejdsdag planlægges, Lone sender forslag til datoer rundt.

 1. Børne- og ungdomsudvalg

Konfirmation den 22. august efterfulgt af konfirmandtur til København den 30. august.

Temadag ønskes afholdt mellem kirke og skole senere på året, med henblik på at lave et meningsfyldt samarbejde.

 1. Kirkeværge

                 Næste budgetmøde: Husk jubilæum om 4 år.

 1. Kontaktperson

                 Frey er kommet godt i gang og er glad for at være her.

 1. Medarbejderrepræsentant
 2. Kirkeblad

                 -

242           Generalforsamling

                 Generalforsamlingen er annonceret i dagspressen.

                 Lene og Esben er på valg og genopstiller.

                 Se kirkebladet Forår 2020

                

 1. Evt.

Forespørgsel på at indkøbe parasoller til De blå Perler og andre kommende solbeskinnede arrangementer.

 1. Næste møde generalforsamling den 22. september kl. 19.00

Underskrifter:

 

 Menighedsrådsmøde mandag den 9.marts kl. 19 i kirkehuset 

Ordstyrer: Anne Referent: Vibeke 

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat fra 3. februar 2020
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg
 7. Visionsudvalget
  -opfølgning
 1. Musik, P18 - og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Kirkeblad
 7. Regnskab

226   Generalforsamling

 1. Evt.
 2. Næste møde generalforsamling mandag den 23. marts

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Esben, Per 

 

REFERAT

Menighedsrådsmøde mandag den 3. februar kl. 19 i kirkehuset 

Ordstyrer: Lene I Referent: Anne Tingager

Referat:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)                
 1. Godkendelse af referat fra 15. januar 2020

           Referatet blev godkendt.

 1. Formanden
  Vedtægter – opfølgning på udvalgsarbejdet omkring vedtægter. Efter grundig drøftelse besluttede menighedsrådet, at der ikke bliver fremsat ændringsforslag angående brug af stemmeret ved fuldmagt.

          Øvrige ændringsforslag til vedtægter bliver gennemgået på generalforsamlingen.                

 1. Præsten                
 1. Kirkegårdsudvalg
  Der afvikles møde efter den 1. marts 2020
 1. Bygningsudvalg
  - Forsikring – Vi har skiftet forsikringsselskab. Der er lavet aftale med Top Danmark. Vores forsikringer er grundigt gennemgået og der er lavet nye aftaler.
  - Kirkespir – Vi har haft problemer med nedfaldne skifferplader og der er indhentet tilbud, så vi kan få det hele efterset og              repareret hurtigst muligt.
 1. Visionsudvalget
  Anne Mette De Visser har sendt den opdaterede plan for fondssøgning og denne sendes rundt til menighedsrådet.
  Der følges op Kultur/Arv Fyn.
 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
  Der er forskellige ideer i spil til det kommende års arrangementer og aktiviteter.
 1. Børne- og ungdomsudvalg
 1. Kirkeværge
  Der er fuld gang i fornyelsen af gravstedsretten ligesom alle gravstedsaftaler er ved at blive gennemgået. Legataftalerne skal også opdateres. Vi ser også på varighed og pris, som skal justeres.
 1. Kontaktperson
  - Organist og graver - Der er ansat ny organist og graver. Offentliggøres når aftalerne er på plads. Der har været mange interesserede og et pænt antal til samtaler.
 1. Medarbejderrepræsentant
 1. Kirkeblad
  Der er deadline i uge 7.  Bladet skal være ude i slutningen af uge 9.
  Obs på vedtægtsændringer og indkaldelse til generalforsamling.
 1. Regnskab
  Regnskabet er revideret af vores 2 nye revisorer.
 1. Evt.                
 1. Næste møde mandag den 9. marts kl. 19.00.
  Punkter til dagsorden:
 • Generalforsamling – form og indhold
 • Opfølgning på vision

Underskrifter:

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde onsdag den 15. januar kl. 18 i kirkehuset 

Ordstyrer: Lone A.

Referent: Vibeke 

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat fra 4. november
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. ”Vejstrup Rosarium”?
 6. Kirkegårdsudvalg
 7. Bygningsudvalg
 8. Visionsudvalget
 9. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 10. Børne- og ungdomsudvalg
 11. Kirkeværge
 12. Kontaktperson
 13. Medarbejderrepræsentant
 14. Status på ansøgninger til stillingen som organist.
  192. Status på ansøgninger til stillingen som graver.
 15. Regnskab
 16. Evt.
 17. Næste møde onsdag den 4. februar - Tema?

Foreløbig møderække:

                      Onsdag den 4. februar - TEMA

                      Tirsdag den 10. marts

                      Generalforsamling/Årsmøde mandag den 23. marts.

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Esben, Per

Oure d.25.november 2019.

Referat fra menighedsrådsmøde d. 4.november 2019.

Afbud fra Elsemarie og Vibeke.

Ordstyrer: Per Hansen.                                                                           

Referent Lone A.

Indbudt var menighedsrådet og præst og forretningsfører.

Dette menighedsrådsmøde var uden dagsorden og skulle have været et Temamøde om kirkens samarbejde med skolerne, men, set i lyset af at Ulrich, vores organist, har søgt og fået en fuldtidsstilling pr.1.december, ved Ø.Skerninge og Egense kirker, blev mødet ændret til en analyse af, hvad vi har behov for i forhold til vores fremtidsplaner.
Dvs. at der blev snakket om, hvilke opgaver vi gerne vil have en fremtidig organist til at løse i samarbejde med præst, menighedsråd, andre ansatte og frivillige.

Den fremtidige stilling ønsker vi skal indeholde flere timer, gerne svarende til ca. en  ½ tidsstilling.  Vi skal finde pengene indenfor den økonomiske ramme vi allerede har, så der vil blive brug for flere frivillige hænder i fremtiden, evt. en model svarende til den vi har i de tre vintermåneder, hvor graveren ikke arbejder. Kirketjeneren kan også være en gruppe af frivillige, evt i samarbejde med deltidskirkesanger/frivillig.
Anne Tingager sammenfatter det vi har talt om vedrørende stillingen som organist, i et forslag til et stillingsopslag, gerne med samtaler og prøvespil i løbet af januar og tiltrædelse 1.februar.

Vores graverstilling skal også ændres, først og fremmest fordi den nuværende ansættelsesform ikke er i overensstemmelse med gældende regler, men også fordi den skal indgå i den fremtidige helhedsplan.
Lene Isager og Lone A. arbejder videre med form og økonomiske muligheder for den nye graverstilling.

Eneste ordinære punkt på dagsordenen var gennemgang af forslaget til ændring af vedtægterne, sådan som det blev foreslået på Generalforsamlingen i marts.
Esben og Lone A. arbejder videre med ændringerne og kontakter Ejvind Christiansen, graver ved Sdr. Nærå Valgmenighed. Det vil være godt at få en udenfor stående til at se på vores forslag og han har erfaring med udformning af vedtægter.

Næste menighedsrådsmøde er onsdag d.15. januar. Ordstyrer er Lone A.

Underskrifter:

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde mandag den 23. september 2019 kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Esben

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg
 7. Visionsudvalget
 8. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 9. Børne- og ungdomsudvalg
 10. Kirkeværge
 11. Kontaktperson
 12. Medarbejderrepræsentant
 13. Regnskab
 14. Evt.
 15. Næste møde onsdag den 6. november -TEMA

Foreløbig møderække:

                      Torsdag den 19. december/Mandag den 6. januar

                      Onsdag den 4. februar - TEMA

                      Tirsdag den 10. marts

                      Generalforsamling/Årsmøde mandag den 23. marts.

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Esben, Per

 

 

Referat

Menighedsrådsmøde mandag den 19. august 2019 kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Elsemarie

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat

                 Referatet blev godkendt.

 1. Formanden

                 Kirkebladet, -hvad må vi offentliggøre i det?

Alt, hvad der vedrører personnavne, skal man have tilladelse til at offentliggøre. Det omtænkes i øjeblikket, hvilke oplysninger, vi offentliggør i kirkebladet og hvilken form det skal have.

 1. Præsten

Ole Koppelgaard er ansat som ny præst i Sdr. Nærå, og indsættes søndag d. 29. september. Han begynder 1. oktober.

 1. Kirkegårdsudvalg

                 Lone fortalte om kirkegårdsinspiration.

Vi skal huske at lave en aftale med Jakob om kirkegårdsrundvisning inden jul for menighedsrådsmedlemmer, som ikke er så bekendt med kirkegården og arbejdet som graver.

 1. Bygningsudvalg

                 Lone P. og Jakob arbejder på at skaffe nogle gode skiferplader fra en

                   nedrivning. De skal bruges i tilfælde af skade på kirkens tag.             

 1. Visionsudvalget

                 Status på fondsøgning.

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 2. september vandringstur i forening med de nærliggende kirker
 3. september fællessang.

                   5.septenber, OPSANG, sæsonstart.

 1. september løvfaldskoncert
 2. september ”Det poetiske hjørne”
 3. Børne- og ungdomsudvalg

Der er startet et hold med 9 konfirmander, som gentager succesen med en tur til Berlin.

                 Søndag den 12. december har Elsemarie planer om at lave luciaoptog.

 1. Kirkeværge

                 Den nye kopimaskine ankommer i morgen den 20. september.

 1. Kontaktperson

                 Der har været mus-samtaler med Jakob og Henrik.

 1. Medarbejderrepræsentant

                 -

 1. Regnskab

                 Regnskabet blev gennemgået.

                 Thisted Forsikring har opsagt alle forsikringsaftaler øst for Lillebælt, derfor

                   skal vi finde et andet forsikringsselskab inden udgangen af januar 2020.                     

 1. Evt.

Anders informerede om at der er nedsat et gudstjenesteudvalg. Udvalget arbejder med at forbedre og nytænke vores gudstjenester.   

 1. Næste møde mandag den 23. september. TEMA-mødet udsættes til

november.

Underskrifter:

 Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde mandag den 19. august 2019 kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Elsemarie

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden

          Kirkebladet, -hvad må vi offentliggøre i det?

 1. Præsten
 2. Kirkegårdsudvalg
 3. Bygningsudvalg
 4. Visionsudvalget
 5. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 6. Børne- og ungdomsudvalg
 7. Kirkeværge
 8. Kontaktperson
 9. Medarbejderrepræsentant
 10. Regnskab
 11. Evt.
 12. Næste møde den 24 september -TEMA

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Esben, Per

Referat

Menighedsrådsmøde torsdag den 6. juni 2019 kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Anne

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift.
 2. Godkendelse af referat

                 Referatet er godkendt med enkelte opfølgninger

                 Forretningsorden godkendt og underskrevet

 1. Formanden

                 Kertemindetur med menighedsråd og ansatte var en supertur.

Årsmøde i Sdr. Nærå Fri- og Valgmenighed den 25. maj var meget inspirerende og spændende på flere områder. Blandt andet omkring altertavler.

Bustur til Koldinghus, Trapholt og Landsbyen Føns gav også rigtig meget stof til eftertanke.

 1. Præsten

                 -

 1. Kirkegårdsudvalg

                 Vedr. gravstedsregistrering:

dk-gravsten.dk her kan vi finde gravsten registreret frem til 1999

Vi arbejder på at få lagt ind for de næste 10 år også.

 1. version af en brochure er udarbejdet.
 2. Bygningsudvalg

Planlægningsfasen af nybygning af kirkehus og renovering af kirken blev drøftet.

 1. Visionsudvalget

                 Fondsøgning er i fuld gang

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg

                 Jan Ågårds messingensemble i kirken den 27. juni

                 De blå perler i Svendborg forsamlingshus den 17. august

 1. Børne- og ungdomsudvalg

                 -

 1. Kirkeværge

                 -

 1. Kontaktperson

                 -

 1. Medarbejderrepræsentant

                 -

 1. Regnskab

                 Regnskabet gennemgås kvartalsvis, det gøres på næste møde.

 1. Evt.

                 Vi har fået en revisor mere: Bjarne Isager

                 Ad hoc udvalg for vedtægter: Esben, Elsemarie og Lone A.

                

 1. Møderække

                      Juli(ferie)

                      Mandag den 19. august - Regnskab

                      Tirsdag den 24. september - TEMA

                      Mandag den 4. november

                      Onsdag den 15. januar - Regnskab

                      Mandag den 3. februar - TEMA

                      Mandag den 9. marts

                      Generalforsamling/Årsmøde mandag den 23. marts.

Underskrifter:

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde torsdag den 6. juni 2019 kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Anne

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg
 7. Visionsudvalget
 8. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 9. Børne- og ungdomsudvalg
 10. Kirkeværge
 11. Kontaktperson
 12. Medarbejderrepræsentant
 13. Regnskab
 14. Evt.
 15. Møderække

                      Forslag til møderække 2019-2020 frem til næste generalforsamling:                     

Juli(ferie)

                      Mandag den 12. august

                      Tirsdag den 24. september - TEMA

                      Onsdag den 6. november

                      Torsdag den 19. december/Mandag den 6. januar

                      Onsdag den 4. februar - TEMA

                      Tirsdag den 10. marts

                      Generalforsamling/Årsmøde mandag den 23. marts.

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Esben

 

Referat

Menighedsrådsmøde mandag den 29. april kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Lene

Referent: Vibeke

Fraværende: Jakob 

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord et digt til eftertanke
 1. Godkendelse af referat fra 12.03 samt konstituering fra 28.3
  Referat af 12.3 rettet og godkendes på næste møde. Konstituering er godkendt.

119a.         Sammensætning af udvalg
                 Diverse udvalg blev sammensat, se bilag med kontakter og udvalg.

119b         Forretningsorden - Godkendt med ændringer, som senere vedlægges referatet.
                 Videreudvikling af mødestruktur. Hver 3. gang kunne vi have et særligt tema for aftenen. Lone og Vibeke laver et oplæg til mødedatoer og                      overordnet indhold. Anne kommer med et oplæg til et årshjul, som vi arbejder videre med på næste møde.

119c          Forslag vedr. indmeldelse er vedtaget. Ved dåb og konfirmation skal mindst en af forældrene være medlem af Valgmenigheden. Ved vielse                   skal mindst en af parterne være medlem af Valgmenigheden.

 1. Formanden

                 -


 1. ræsten
  Anders fortalte om sit arbejdet på Sdr. Nærå.
  Måske kan der fremadrettet være basis for at samarbejde om nogle arrangementer.
 1. Kirkegårdsudvalg
  Der har været et møde med Hans Brohave for at få overblik over gravstederne med formålet at få lavet en historisk billedbog.
 1. Bygningsudvalg
  Iflg. Jesper Rasmussen var der ingen fare på færde med murbierne lige nu,  Flemming Bønneløkke er på opfordring kommet med forslag om, hvordan vi kan bekæmpe bierne, hvis vi alligevel vil gøre noget nu.
 1. Visionsudvalget
  13.5 er der møde med Steffen og Niels og visionsudvalget, om hvordan processen fortsættes.
 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
  7.5 kl. 19.30 - koncert med Snuk
  10.5 Frivilliges dag - Besøgsvenner
  11.5 Konfirmandforestilling
  12.5 Intern udflugt Kerteminde

1.6 Udflugt Kolding og Føns

23.6 Sommermøde

 1. Børne- og ungdomsudvalg                 -
 1. Kirkeværge                 -
 1. Kontaktperson                 -
 1. Medarbejderrepræsentant                 -
 1. Regnskab
  Regnskabet blev gennemgået.                
 1. Evt.
  Lene undersøger muligheden for at få en gudstjeneste i radioen.
 1. Møderække

Næste møde er torsdag d.6.juni og Anne er ordstyrer.

Yderligere møder er ikke aftalt endnu Vibeke og Lone kommer med forslag til møderække til næste møde.

Punkter til dagsorden sendes til Vibeke en uge før.

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Esben

Underskrifter:

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde mandag den 29. april kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Lene

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat fra 12.03 samt konstituering fra 28.3

119a.         Sammensætning af udvalg

119b         Forretningsorden

 1. Formanden
 2. Præsten
 3. Kirkegårdsudvalg
 4. Bygningsudvalg
 5. Visionsudvalget
 6. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 7. Børne- og ungdomsudvalg
 8. Kirkeværge
 9. Kontaktperson
 10. Medarbejderrepræsentant
 11. Regnskab
 12. Evt.
 13. Møderække

.Næste møde er torsdag d.6.juni. Yderligere møder er ikke aftalt endnu.

Punkter til dagsorden sendes til Vibeke senest en uge før.

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Esben

Konstituering af menighedsrådet torsdag den 28. marts 2019

Referent: Vibeke

Mødedeltagere: Anders, Esben, Per, Elsemarie, Lone A., Lene Vibeke

Formand:  Lone Arentzen

Næstformand: Elsemarie Hoffmann

Kirkeværge: Lene Isager

Kasserer: Lone Poulsen

Sekretær:  Vibeke Søndergaard

Kontaktperson:  Lene Isager

På næste menighedsrådsmøde mandag den 29. april, går vi udvalgene igennem, for at finde de endelige sammensætninger.

 Referat

Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. marts kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Lone

Referent:  Jakob

Afbud: Vibeke, Jørgen

 

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
  Velkomst ved Lone
 1. Godkendelse af referat
  Referat godkendt
 1. Formanden
  Årsmøde i Sdr .Nærå  25/5. Forespørgsel til Kirkeistandsættelsesordningen .
 1. Præsten
  Fortsætter vikariat i Sdr. Nærå hen over sommeren,
 1. Medarbejderrepræsentant
  Jakob startet, Henrik på kursus,
 1. Planlægning vedrørende Generalforsamling/Årsmøde mandag d.25. marts
  Forventer stort fremmøde, Herdis er ordstyrer. Dagsorden, vedtægter, procedurer og praktiske gennemgået.
 1. Evt.
  Lone P; 18-åriges bekræftelse af medlemskab . Direkte henvendelse

Konfirmandforældre ; Skattemappen, indmeldinger og betalinger . Lone vil deltage på 1. møde m. konfirmanderne, Forslag om, at dåb, vielse, konf, kun for medlemmer.

Forslag til bekæmpelse af murbier i præstebolig.

 1. Møderække:

Generalforsamling/Årsmøde mandag d.25.marts

 + konstituering torsdag 28. kl 16.30 
Onsdag d.1.maj.
Torsdag d.6.juni.

Ordstyrerrække:  Lene I., Anne, Elsemarie, Jørgen L.

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. marts kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Lone

Referent: ?

Afbud: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Planlægning vedrørende Generalforsamling/Årsmøde mandag d.25. marts
 7. Evt.
 8. Møderække:


Generalforsamling/Årsmøde mandag d.25.marts

 + konstituering torsdag 28. kl 16.30 
Onsdag d.1.maj.
Torsdag d.6.juni.

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Jørgen L.

 

Referat

Menighedsrådsmøde mandag den 18. februar kl. 19.00 i kirkehuset

 

 

Referat

Menighedsrådsmøde mandag den 18. februar kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Jørgen

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift

Kloge ord: Kirken er bare en bunke sten, det er det man fylder i den, der giver mening.

 1. Godkendelse af referat

                 Godkendt

 1. Formanden

Årsmøde 2019 Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, Lørdag den 25. maj 2019 i Sdr. Nærå valgmenighed

 1. Præsten

                 Alt er godt.

 1. Kirkegårdsudvalg

                 Vi går over til elektronisk registrering af praktiske ting omkring gravstederne.

 1. Bygningsudvalg

Fugning af præstebolig:  Mureren synes, at det er synd at starte med noget nu, hvis vi skal lave om i nærmeste fremtid. Det er bedre at vente og tage hele huset på en gang.Det kan godt vente 4-5 år. Når det bliver lunere i vejret, skal der tjekkes for murebier i præsteboligen.

Bekymring af revnen i loftet i skibet. Mureren kontaktes, så der ikke sker

 1. Visionsudvalget

                 -”Rosarium - afgrænsning af præstegårdshaven - Rosariet som Forening".

Inspirationen til foreningen kommer fra Medicinhaverne. Der kommer et oplæg fra Anders næste gang.

Der har været spørgsmål til driftsøkonomien af den ombygning, det der har være efterlyst er i orden eller kommer via projektet.

Processen frem mod generalforsamling vedrørende ombygning af kirke og bygning af nyt kirkehus blev gennemgået.

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg

                 Endagstur 1. juni til Koldinghus, Trapholt og Føns.

                 Turen til Irland 13.-18. september er næsten på plads.

                 Kirkebladet er i trykken og kommer ud onsdag.

                

Sct Hans-arrangement den 23. om eftermiddagen.

                 Samarbejde med Tværkulturelt samarbejde Svendborg.

                 Samtaleforum

 1. Børne- og ungdomsudvalg

Der er snakket med Ulrich om en forestilling, hvor konfirmanderne mødes og øver 3 gange af 5 timer og så opføres det den 11. maj. Emne: ”De syv dødssynder”

 1. Kirkeværge

                 -

 1. Kontaktperson

                 Henrik og Jakob starter igen 1. marts.

 1. Medarbejderrepræsentant

                 -

 1. Regnskab

                 Regnskabet er gennemgået

                                 

 1. Aktiviteter for børn og unge 16-25 år

Lene fremlagde et arbejdspapir med ideer. Anders vil gerne være med til at lave nogle aftener for de unge. Anders har brug for at have en at spare med.

Forslag om at de unge selv skal være ambassadører for forskellige arrangementer. Desuden forslag om at starte med 8.-9. klasser, men som et åbent forum.

 1. Evt.

Forslag til at lave temamøder i mødet, så udvalgsmøder kan indgå i menighedsrådsmødet.

 1. Møderække:

Tirsdag d.12. marts.
Generalforsamling/Årsmøde mandag d.25.marts

 + konstituering søndag d.31. 
efter gudstjenesten (som gerne må være kl.10)
Onsdag d.1.maj.
Torsdag d.6.juni.

 

 

Referat

Menighedsrådsmøde mandag den 18. februar kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Jørgen

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift

Kloge ord: Kirken er bare en bunke sten, det er det man fylder i den, der giver mening.

 1. Godkendelse af referat

                 Godkendt

 1. Formanden

Årsmøde 2019 Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, Lørdag den 25. maj 2019 i Sdr. Nærå valgmenighed

 1. Præsten

                 Alt er godt.

 1. Kirkegårdsudvalg

                 Vi går over til elektronisk registrering af praktiske ting omkring gravstederne.

 1. Bygningsudvalg

Fugning af præstebolig:  Mureren synes, at det er synd at starte med noget nu, hvis vi skal lave om i nærmeste fremtid. Det er bedre at vente og tage hele huset på en gang.Det kan godt vente 4-5 år. Når det bliver lunere i vejret, skal der tjekkes for murebier i præsteboligen.

Bekymring af revnen i loftet i skibet. Mureren kontaktes, så der ikke sker

 1. Visionsudvalget

                 -”Rosarium - afgrænsning af præstegårdshaven - Rosariet som Forening".

Inspirationen til foreningen kommer fra Medicinhaverne. Der kommer et oplæg fra Anders næste gang.

Der har været spørgsmål til driftsøkonomien af den ombygning, det der har være efterlyst er i orden eller kommer via projektet.

Processen frem mod generalforsamling vedrørende ombygning af kirke og bygning af nyt kirkehus blev gennemgået.

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg

                 Endagstur 1. juni til Koldinghus, Trapholt og Føns.

                 Turen til Irland 13.-18. september er næsten på plads.

                 Kirkebladet er i trykken og kommer ud onsdag.

                

Sct Hans-arrangement den 23. om eftermiddagen.

                 Samarbejde med Tværkulturelt samarbejde Svendborg.

                 Samtaleforum

 1. Børne- og ungdomsudvalg

Der er snakket med Ulrich om en forestilling, hvor konfirmanderne mødes og øver 3 gange af 5 timer og så opføres det den 11. maj. Emne: ”De syv dødssynder”

 1. Kirkeværge

                 -

 1. Kontaktperson

                 Henrik og Jakob starter igen 1. marts.

 1. Medarbejderrepræsentant

                 -

 1. Regnskab

                 Regnskabet er gennemgået

                                 

 1. Aktiviteter for børn og unge 16-25 år

Lene fremlagde et arbejdspapir med ideer. Anders vil gerne være med til at lave nogle aftener for de unge. Anders har brug for at have en at spare med.

Forslag om at de unge selv skal være ambassadører for forskellige arrangementer. Desuden forslag om at starte med 8.-9. klasser, men som et åbent forum.

 1. Evt.

Forslag til at lave temamøder i mødet, så udvalgsmøder kan indgå i menighedsrådsmødet.

 1. Møderække:

Tirsdag d.12. marts.
Generalforsamling/Årsmøde mandag d.25.marts

 + konstituering søndag d.31. 
efter gudstjenesten (som gerne må være kl.10)
Onsdag d.1.maj.
Torsdag d.6.juni.

 

 

Referat

Menighedsrådsmøde mandag den 18. februar kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Jørgen

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift
  Kloge ord: Kirken er bare en bunke sten, det er det man fylder i den, der giver mening.
 1. Godkendelse af referat
  Godkendt
 1. Formanden
  Årsmøde 2019 Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, Lørdag den 25. maj 2019 i Sdr. Nærå valgmenighed
 1. Præsten
   Alt er godt.
 1. Kirkegårdsudvalg
  Vi går over til elektronisk registrering af praktiske ting omkring gravstederne.
 1. Bygningsudvalg
  Fugning af præstebolig:  Mureren synes, at det er synd at starte med noget nu, hvis vi skal lave om i nærmeste fremtid. Det er bedre at vente og tage hele huset på en gang.Det kan godt vente 4-5 år. Når det bliver lunere i vejret, skal der tjekkes for murebier i præsteboligen.

          Bekymring af revnen i loftet i skibet. Mureren kontaktes, så der ikke sker

 1. Visionsudvalget
  -”Rosarium - afgrænsning af præstegårdshaven - Rosariet som Forening".
  Inspirationen til foreningen kommer fra Medicinhaverne. Der kommer et oplæg fra Anders næste gang.
  Der har været spørgsmål til driftsøkonomien af den ombygning, det der har være efterlyst er i orden eller kommer via projektet.
  Processen frem mod generalforsamling vedrørende ombygning af kirke og bygning af nyt kirkehus blev gennemgået.
 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
  Endagstur 1. juni til Koldinghus, Trapholt og Føns.
  Turen til Irland 13.-18. september er næsten på plads.
  Kirkebladet er i trykken og kommer ud onsdag.
  Sct Hans-arrangement den 23. om eftermiddagen.
  Samarbejde med Tværkulturelt samarbejde Svendborg.
  Samtaleforum
 1. Børne- og ungdomsudvalg
  Der er snakket med Ulrich om en forestilling, hvor konfirmanderne mødes og øver 3 gange af 5 timer og så opføres det den 11. maj. Emne: ”De syv dødssynder”
 1. Kirkeværge                 -
 1. Kontaktperson
  Henrik og Jakob starter igen 1. marts.
 1. Medarbejderrepræsentant                 -
 1. Regnskab
  Regnskabet er gennemgået                                 
 1. Aktiviteter for børn og unge 16-25 år
  Lene fremlagde et arbejdspapir med ideer. Anders vil gerne være med til at lave nogle aftener for de unge. Anders har brug for at have en at spare med.
  Forslag om at de unge selv skal være ambassadører for forskellige arrangementer. Desuden forslag om at starte med 8.-9. klasser, men som et åbent forum.
 1. Evt.
  Forslag til at lave temamøder i mødet, så udvalgsmøder kan indgå i menighedsrådsmødet.
 1. Møderække:

Tirsdag d.12. marts.
Generalforsamling/Årsmøde mandag d.25.marts

 + konstituering søndag d.31. 
efter gudstjenesten (som gerne må være kl.10)
Onsdag d.1.maj.
Torsdag d.6.juni.

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde mandag den 18. februar kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Jørgen

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg
 7. Visionsudvalget

                 -”Rosarium - afgrænsning af præstegårdshaven - Rosariet som Forening"

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Regnskab
 7. En anden måde at ligne på v. Lone P.
 8. Evt.
 9. Møderække:

Tirsdag d.12. marts.
Generalforsamling/Årsmøde mandag d.25.marts

 + konstituering søndag d.31. 
efter gudstjenesten (som gerne må være kl.10)
Onsdag d.1.maj.
Torsdag d.6.juni.

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Jørgen L.

Referat

Menighedsrådsmøde torsdag den 3. januar kl. 19.00 i kirkehuset

(dagsorden overført fra 12. november 2018, notat d.d. er vedlagt)

Ordstyrer: Elsemarie

Referent: Referent

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat - notat af 12.november er godkendt
 3. Formanden

                   Velkommen til Esben Jensen, 1.suppleant, som indtræder på Yao Bei´s plads, 

                    da Yao Bei er fratrådt af arbejdsmæssige årsager.   

                 - Jørgen Lund ønsker ikke at genopstille til menighedsrådsvalget ifm.

                   Generalforsamlingen i marts.

                 - Vi er inviteret til Nytårskur i domkirken den 24. januar. Tilmelding til Lone

                 - Vi aflyser vores egen gudstjeneste og deltager i Jubilæumsgudstjenesten i

                   Kerteminde – Dalby søndag d.20.januar. For samkørsel, kontakt Lone A.

 1. Præsten

                 -

 1. Kirkegårdsudvalg

Hans Brohave vil komme og gå en tur på kirkegården og fortælle de historier der knytter sig til stedet, -vi skal have arrangeret en dag.

 1. Bygningsudvalg

                 -

084           Visionsudvalget

                 Der er forberedelsesmøde på mandag den 7. til mødet den 13. januar.

                

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg

                 Vi skal have kirkebladet ud en måned tidligere p.g.a. generalforsamlingen.

                 Januarsang den 9. med Niels Østergaard

                 Den 10. er der fællessang med Opsang kl. 19.00

 1. januar er der kulturcafe v. Anders
 2. januar Die Bruche v. Anders C.
 3. januar Tro og livssyn
 4. januar kulturcafe om Gotland

Der annonceres i avisen nogle ekstra gange i første kvartal, pga. mange arrangementer.

Der arbejdes i øjeblikket på en forårsudflugt til Føns, en rejse til Irland samt en endags-Københavnertur i Grundtvigs fodspor. Der kommer nyt, når flere aftaler er på plads.

                

 1. Børne- og ungdomsudvalg

Der er planlagt en konfirmandtur til København samt en tur til baggårdsteatret, og efterfølgende et musikprojekt, som Anders og Ulrich står for. Desuden er der også planlagt et tværkulturelt samarbejde, hvor Sdr. Nærå

 1. Kirkeværge
 1. Kontaktperson

                 Ulrichs kontrakt er ændret en smule fra 1. januar. Timetallet er uforandret.

Kontrakt med vores kirkemusiker Michael Graubæk er udfærdiget og underskrevet pr 1.1.2019

 1. Medarbejderrepræsentant

                 -

 1. Regnskab

                 Regnskabet er gennemgået

                 Yderligere gennemgang af regnskabet mandag den 14. kl.15. Da der samtidig

                   er Kulturcafé, afholdes mødet hos Lene I.

 1. En anden måde at ligne på v. Lone P.

                 Forskellige modeller gennemgået.

                

 1. Evt.

Kirsten Abildskov havde et ønske om mere synlighed - blikfang med oplysning om, hvad visionsmødet handler om.

 1. Møderække:

Torsdag d.3. januar.
Mandag d.18. februar. Afbud fra Esben
Tirsdag d.12. marts.
Generalforsamling/Årsmøde mandag d.25.marts

 + konstituering søndag d.31. 
efter gudstjenesten (som gerne må være kl.10)
Onsdag d.1.maj.
Torsdag d.6.juni.

Underskrifter:

Menighedsrådsmødet mandag den 12. november 2018

Da menighedsrådet ikke var fuldtalligt, valgte vi at udskyde flere af punkterne til næste møde, så derfor blev der lavet et notat og ikke et referat

Aftenens notat :

 1. Visionsmødet bliver gentaget den 13. januar 2019 på grund af for lille fremmøde den 10.oktober 2018.                                                                            Der bliver også til dette møde mailet eller ringet til samtlige medlemmer. Lone A. meddelte, at man ikke kunne få fat på alle medlemmer, da de glemmer at informere ”kirken” angående nye mailadresser og telefonnumre.
 1. Lone A. meddelte, at der var kommet en invitation fra biskoppen angående et fællesmøde for valgmenighederne og provsterne i Fyens Stift. Lone A. deltager.
 1. Vi gennemgik Anne Mette de Vissers forslag angående Fondsøgning.
 1. Jacob fik bevilliget en miljørive ( tilbehør til ”Egeholmen” ) Pris : ca. 11.000 kr.
 1. Anders Carlsson vikarierer i Sdr. Nærå Valgmenighedskirke fra januar 2019 til en ny præst er ansat. Anders klarer bl.a. konfirmation, begravelser og bryllupper.
 1. Næste menighedsrådsmøde : torsdag den 3. januar 2019. Før mødet udsendes der forslag til menighedsrådsmøderne frem til sommerferien.

Referent : Elsemarie Hoffmann

 Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde torsdag den 3. januar kl. 19.00 i kirkehuset

(dagsorden overført fra 12. november 2018, notat d.d. er vedlagt)

Ordstyrer: Anne

Referent: Referent

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg

084           Visionsudvalget

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Regnskab
 7. En anden måde at ligne på v. Lone P.
 8. Evt.
 9. Møderække:

Torsdag d.3. januar.
Mandag d.18. februar.
Tirsdag d.12. marts.
Generalforsamling/Årsmøde mandag d.25.marts

 + konstituering søndag d.31. 
efter gudstjenesten (som gerne må være kl.10)
Onsdag d.1.maj.
Torsdag d.6.juni.

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Jørgen L., Esben.

Menighedsrådsmødet mandag den 12. november 2018

Da menighedsrådet ikke var fuldtalligt, valgte vi at udskyde flere af punkterne til næste møde, så derfor blev der lavet et notat og ikke et referat

Aftenens notat :

 1. Visionsmødet bliver gentaget den 13. januar 2019 på grund af for lille fremmøde den 10.oktober 2018. Der bliver også til dette møde mailet eller ringet til samtlige medlemmer. Lone A. meddelte, at man ikke kunne få fat på alle medlemmer, da de glemmer at informere ”kirken” angående nye mailadresser og telefonnumre.
 1. Lone A. meddelte, at der var kommet en invitation fra biskoppen angående et fællesmøde for valgmenighederne og provsterne i Fyens Stift. Lone A. deltager.
 1. Vi gennemgik Anne Mette de Vissers forslag angående Fondsøgning.
 1. Jacob fik bevilliget en miljørive ( tilbehør til ”Egeholmen” ) Pris : ca. 11.000 kr.
 1. Anders Carlsson vikarierer i Sdr. Nærå Valgmenighedskirke fra januar 2019 til en ny præst er ansat. Anders klarer bl.a. konfirmation, begravelser og bryllupper.
 1. Næste menighedsrådsmøde : torsdag den 3. januar 2019. Før mødet udsendes der forslag til menighedsrådsmøderne frem til sommerferien.

Referent : Elsemarie Hoffmann

                     

 Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde mandag den 12. november kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Anne

Referent: ?

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg
  84 Visionsudvalget
 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Regnskab
 7. En anden måde at ligne på v. Lone P.
 8. Evt.
 9. Møderække aftales.

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Yao Bei, Jørgen L.

 

Referat
Menighedsrådsmøde mandag den 1. oktober kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Lene I.

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift.
 2. Godkendelse af referat
  Referatet er godkendt.
 1. Formanden
 2. Præsten
 3. oktober og 15. november er der foredrag i Svendborg Forsamlingshus
 4. Kirkegårdsudvalg
  Der har være travlt med at holde kirkegården, da det har være gro-vejr.
  Graver og – medhjælper glæder sig til at komme i gang med grandækning af gravene sidst på måneden.
 1. Bygningsudvalg
  De løse pudsflager i venstre side af hvælvingerne i kirkerummet er renset ned og revnerne er repareret.            

          I præsteboligen er en del indvendige opgaver fra bygningssynet udført. Trætrappen mod vest, ud for bryggers og køkken, skal repareres og                  trappen/terrassen mod øst skal fornyes, men det venter til foråret.

          Kirketårnet skal kigges efter til foråret med henblik på fugning.

068    Visionsudvalget
          Sidste hånd skal lægges på planerne i morgen, inden der er præsentationsmøde den 10. oktober kl.19.00. Der er sendt indbydelse pr. mail eller            telefon til samtlige medlemmer. Nogle få har det ikke været muligt at finde adresse eller telefonnummer på.

          Med hensyn til fremtidige forandringer i kirkerummet, er der stor enighed om, at vi skal værne om de ting, som det nuværende kirkerum                          indeholder.

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
  Gotlandsturen er godt overstået. Det var en fantastisk tur. Vi vil gerne lave flere ture i fremtiden.

          Deadline til kirkebladet slutningen af uge 42.

          Der er planer om påskeoratorium ”På vinger af håb” i samarbejde med Sørup sogn.

 1. Børne- og ungdomsudvalg
  Der er 15 konfirmander og der er møde i morgen med forældrene vedrørende fremtidige arrangementer. Teatertur, tur til Rødding og tur til Berlin.

          Der er bibelbanko den 11. november kl.14.00

 1. Kirkeværge
  På grund af revideringen af Persondataloven, har præst, kirkeværge, graver, hjemmesideansvarlig og formand fået nye mailadresser. De står på hjemmesiden og i det kommende kirkeblad.
 1. Kontaktperson
  Nye kirkesanger/musiker, Michael Graubæk, er ansat pr.1.oktober.
 1. Medarbejderrepræsentant
 2. Regnskab
  Ligningsmetoden i forhold til udregning af medlemsbidrag blev drøftet.
 1. Planlægning af fremtidsværksted - hvad vil vi i forhold til arrangementer og indhold?

          Lene Isager præsenterede et skema til fordeling af opgaver i.f.m. arrangementer og andre opgaver, som ligger uden for de ting, som naturligt                ligger i titlen som næstformand, sekretær, kirkeværge, formand og hjemmesideansvarlig. Skemaet svarer til gudstjeneste – og                                        arrangementslisten i kirkebladet og alle er meget velkomne til at skrive sig på.

 1. Evt.
 2. Næste møde den mandag den 12. november ordstyrer Anne.

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Yao Bei, Jørgen L.

Underskrifter:

 Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde mandag den 1. oktober kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Lene I.

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg

    68. Visionsudvalget

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Regnskab
 7. Planlægning af fremtidsværksted - hvad vil vi i forhold til arrangementer og indhold?
 8. Evt.
 9. Næste møde den mandag den 12. november.

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Yao Bei, Jørgen L.

Referat

Menighedsrådsmøde onsdag den 22. august kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Lone A.

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. Lone fortalte om en dejlig gåtur på Langeland, hvor der var god tid til eftertanke og fred i sindet. Desuden et spændende besøg hos Alfio Bonanno
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
  Dagens inspirationsord
 1. Præsten
  Fortalte om fremtidige foredrag ”Når livet slår et sving” i Svendborg Forsamlingshus i samarbejde med Josefine Ottesen. Datoer kommer senere.
 1. Kirkegårdsudvalg

                 -

 1. Bygningsudvalg
  Der er repareret greb på dørene og justeret på alle vinduerne m.m. i præsteboligen. Der er også ordnet vinduer i kirken. I øvrigt henvises til bygningsrapporten af 10. juli 2018.
  Lone A. gennemgik de yderligere forbedringer, som vi skal have udført i nærmeste fremtid.
  Anders og Lone A har haft møde med Kjeld Bundgaard om stykket med grantræer. Lejekontrakten udløber ved udgangen af 2018. Der henvises til aftale i. h. t. referat fra mødet den 11.6.18.

   50.  Visionsudvalget
          Der arbejdes på at arrangere et informationsmøde for menigheden. Dato findes i nærmeste fremtid. Indkommet brev fra et medlem er drøftet.

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
  ”De Blå Perler” er afviklet med stor succes.
  Der er 32 tilmeldte til Gotlandsturen. Der er arrangeret en lokal guide på turen.
  Månedssang har stigende deltagerantal.
  Høstgudstjeneste er 2. september
  Flere nye arrangementer er på bedding
 1. Børne- og ungdomsudvalg
  Næste onsdag er der infomøde for nye konfirmander.
  Der arbejdes på et arrangement for tidligere konfirmander.
 1. Kirkeværge
 2. Kontaktperson
  Kirkesanger Annette har sidste arbejdsdag på søndag, hvor der efterfølgende er afskedsreception i kirkehuset.
 1. Medarbejderrepræsentant
  Info om kirkegården
 1. Indkaldelse af dokumentation til SKAT
  Hvis man ikke afleverer årsopgørelse eller giver adgang til skattemappe, kan man ikke få fradrag for det indbetalte beløb, iflg. Lone P.
 1. Forslag til ny indmeldelsesblanket udleveret til gennemlæsning af Lone A
 2. Regnskab

                 -

 1. Afgrænsning mellem præstegårdshave og evt. nyt areal til kommende Rosarie/v. Anders
  Anders har fundet folk der frivilligt vil gå ind i planlægning af det fremtidige rosarie. Anders fortalte om planerne, som der stadig skal justeres på.
 1. Evt. Punkt til næste gang: Ting, som alle forventes at deltage i. Planlægning af fremtidsværksted på som punkt til næste gang - hvad vil vi i forhold til arrangementer og indhold?

                

 1. Ny møderække 1. oktober og 12. november
  Lene er næste ordstyrer.

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Yao Bei, Jørgen L.

                     

 Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde onsdag den 22. august kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Lone A.

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg

    50. Visionsudvalget

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Indkaldelse af dokumentation til SKAT.
 7. Gennemgang af ny indmeldelsesblanket.
 8. Regnskab
 9. Afgrænsning mellem præstegårdshave og evt. nyt areal til kommende Rosarie,/v. Anders (Punktet er udsat fra sidste møde)
 10. Evt.
 11. Ny møderække aftales

Ordstyrerrække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Yao Bei, Jørgen L.

 

 

Referat

Menighedsrådsmøde onsdag den 6. juni kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Jørgen Lund

Referent: Vibeke

Afbud fra: Elsemarie

 

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

          Fortælling ved Jørgen - stemningsfyldt italiensk julegudstjeneste med krybbespil

 1. Godkendelse af referat

          Godkendt uden rettelser

 1. Formanden

          Mundtligt referat fra årsmøde i Vallekilde. Der ophænges skriftligt referat senere.

 1. Præsten

                      -

 1. Kirkegårdsudvalg

          Sten og andet gods bag ved lunden, som ikke skal bruges, bliver fjernet af Lars.

          Der skal holdes møde med Keld Bundgaard angående granplantage.

 1. Bygningsudvalg

          Der skal sættes gang i at få renset fuger ud og fuget præsteboligen op på ny. Desuden skal huset gennemgås for utætheder.

032                Visionsudvalget

                      Der er møde på tirsdag og derfor er der opdatering af status til næste menighedsrådsmøde.

                      Der har været møde med en orgelspecialist vedrørende udbygning af orgelpiber.

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg

                      Der er nye ideer på tegnebrættet. Både vedrørende sang- og cafeaftener og kunstforedrag.

                      Vor frue Kirke er interesseret i at være med til at arrangere ture, også udenlandsture.

                      Lone og Lene har været til Grow, et møde omkring mediedækning og økonomien i dette. Det var et godt og informativt møde.

                      De blå perler flyttes til Byens Forsamlingshus, hvor der også kan sættes telt op.

 1. Børne- og ungdomsudvalg

                      Der arbejdes med et andet koncept ift. junior- og minikonfirmander

 1. Kirkeværge

                      -

 1. Kontaktperson

                      Der aftales mus-samtaler inden sommerferien.

 1. Medarbejderrepræsentant

                      Ny musikprofil er diskuteret. Ny professionel kirkemusiker søges og en annonce er under udarbejdelse.

 1. Regnskab

                      Regnskabet blev gennemgået.

Det blev desuden besluttet, at vi fremover kigger kvartalsvis på regnskabet. Arrangementer specificeres ud.

039                Persondataforordningen - hvordan håndterer vi den v/Lone

                      Lone har et forslag med på den eksterne håndtering. Forslaget skal gennemgås og rettes til.

                     

 1. Afgrænsning mellem præstegårdshave og evt. nyt areal til kommende Rosario,/v. Anders

                      (Punktet udsættes til 1. møde efter sommerferien efter ønske fra Anders)

                      Der er helt nye planer i støbeskeen.

 1. Flag-procedure.

                      Flag-proceduren blev diskuteret og Jakob laver en plan for fremtidige flagdage.

 1. Evt.

                      Forslag om besøgsgruppe/-ven - punkt til næste møde

 1. Ny ordstyrerrække samt møderække aftales

                      Ny møderække aftales næste gang, som er den onsdag den 22. august.

                     

                      Ordstyrerække: Lone A., Lene I., Anne, Elsemarie, Yao Bei, Jørgen Lund

Underskrifter:

Lone Arentzen                                         Yao Bei                                                    Jørgen Lund

Anne Tingager                                          Lene Isager                                               Vibeke Søndergaard

                     

                     

 Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde onsdag den 6. juni kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Jørgen Lund

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg

032                Visionsudvalget

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Regnskab

039                Persondataforordningen - hvordan håndterer vi den v/Lone             

 1. Afgrænsning mellem præstegårdshave og evt. nyt areal til kommende Rosario,/v. Anders

                      (Punktet udsættes til 1. møde efter sommerferien efter ønske fra Anders)

 1. Flag-procedure.
 2. Evt.
 3. Ny ordstyrerrække samt møderække aftales                     

 Referat

Menighedsrådsmøde tirsdag den 8. maj kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Yao Bei

Referent: Vibeke

Afbud fra: Jakob, Jørgen og Anders

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. Vi sang 2 dejlige sange og Freja og Emil spillede til
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten

                      -

 1. Kirkegårdsudvalg

                      Der er evt. møde den 29. maj kl. 17

 1. Bygningsudvalg

                      Omfugning af præsteboligen skal påbegyndes i sensommeren 2018

    13. Visionsudvalget

                       I øjeblikket arbejdes med at finde de mest hensigtsmæssige løsninger på bygningsmassen, og derudover er der gang i fundraisingen.                           Orienteringsmøde er tvivlsomt før ferien, men sandsynligvis i starten af august.

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg

                      Rungstedlundturen er lige om hjørnet og så har vi fællesgudstjeneste 2. pinsedag

                      Kollegakoret har været samlet i dag. Den 26. maj kommer Midtvest Pigekor v/Dorthe Bille

                      Månedssang er udvidet med juli måned. Årsmøde den 2.-3. juni i Vallekilde. Sommermøde søndag den 17. juni i Vejstrup.

 1. Børne- og ungdomsudvalg

                      Konfirmationen er rigtig godt overstået.

                      Tirsdag den 15. maj skal juniorkonfirmanderne på tur til Buddhistiske tempel i Odense.

                      Afslutning for juniorkonfirmanderne i Vor Frue Kirke.

 1. Kirkeværge

                      -

 1. Kontaktperson

                      Mus-samtaler laves henover sommeren.

                     (notat fra Lone A kommer)

 1. Medarbejderrepræsentant
 2. Regnskab

020                Budget - udgår                    

 1. Forretningsorden vedr. ansatte og menighedsrådsmedlemmer betaling ved diverse aktiviteter.

                      Forretningsorden udarbejdes.

Spørgsmål fra Generalforsamlingen under referatets pkt. 9 Eventuelt:

 • Kan vi, sammen med referatet, på hjemmesiden eller på anden måde, offentliggøre det regnskab vi får ved hvert menighedsrådsmøde?

Vi kan tilbyde, at man til enhver tid kan kontakte Lone A for en aftale, om at komme og se delregnskaber og budgetter.

 • Kan vi se "trafikken" i til - og fravalg af medlemsskab? Herunder konfirmanders medlemskab.

Ja, det er muligt. Og arbejdet er i gang i forhold til at ensrette registrering af medlemskaber.

Lone P. orienterer om persondataforordningen i.f.m. ovenstående samt diverse ønsker til offentliggørelse i kirkebladet.

Der udarbejdes i øjeblikket en ”ekstern privatlivspolitik”. Vi mangler stadig noget materiale, for at kunne færdiggøre.

 1. Afgrænsning mellem præstegårdshave og evt. nyt areal til kommende Rosario

                      -Udsat (Anders kommer med et oplæg)

023                Etablering af frivillig korps, som kan hjælpe med omrydning m.m. på kirkegården.

                      Lene arbejder videre og tager kontakt til mulige hjælpere.

 1. Evt.

                      Flag-procedure tages op som punkt til næste møde.

                      Frits Jørgensen ved noget om vores kirkeskib og vil gerne komme med en beskrivelse af det.

 1. Næste møde er onsdag den 6. juni, ordstyrer: Jørgen Lund

                      Møderække aftales på næste møde.

Underskrifter:

Yao Bei                                                     Anne Tingager                                           Lene Isager

Lone Arentzen                                           Elsemarie Hoffmann                                   Vibeke Søndergaard

                     

 Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde tirsdag den 8. maj kl. 19.00 i kirkehuset

Ordstyrer: Yao Bei

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg

013                Visionsudvalget

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Regnskab

020                Budget         

 1. Forretningsorden vedr. ansatte og menighedsrådsmedlemmer betaling ved diverse aktiviteter.

Spørgsmål fra Generalforsamlingen under referatets pkt. 9 Eventuelt:

1) Kan vi, sammen med referatet, på hjemmesiden eller på anden måde, offentliggøre det regnskab vi får ved hvert menighedsrådsmøde?

2) Kan vi se "trafikken" i til - og fravalg af medlemsskab? Herunder konfirmanders medlemskab

Lone P. orienterer om persondataforordningen i.f.m. ovenstående samt diverse ønsker til offentliggørelse i kirkebladet.

 1. Afgrænsning  mellem præstegårdshave og evt. nyt areal til kommende Rosario

023                Etablering af frivillig korps, som kan hjælpe med omrydning m.m. på kirkegården.

 1. Evt.
 2. Næste møde er onsdag den 6. juni, ordstyrer:

                     

Referat fra konstituerende møde søndag den 8. april

 1. Ordstyrers velkomst
 2. Referat godkendt
 3. Menighedsråd:

  Formand: Lone Arentzen

  Næstformand: Elsemarie Hoffmann

  Kirkeværge: Lene Isager

  Sekretær: Vibeke Søndergaard

  Jørgen Lund Hansen

  Anne Tingager

  Yao Bei

  Suppleanter:

  1. supp.: Esben Jensen
  1. supp.: Mette Quist
  1. supp.: Kirsten Abildskov
 4. Se vedlagte bilag (ad 04-05)
 5. Se vedlagte bilag (ad 04-05)

-

 

 Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde søndag den 8. april kl. 11.30

Ordstyrer: Lene

Referent: Vibeke

Afbud fra Anne

 

Dagsorden:

 

001           Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 1. Godkendelse af referat

003           Konstituering

004           Revidering af udvalg

005           Møderække

006           Evt.                     

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Lene Isager, Yao Bei, Anne Tingager, Jørgen Lund.

 

Referat

Menighedsrådsmøde tirsdag den 5. marts 2018 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer: Elsemarie

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift.

                 -

 1. Godkendelse af referat

          Godkendt

 1. Formanden

                 -

 1. Præsten

                 -

 1. Kirkegårdsudvalg

                 -

 1. Bygningsudvalg

          Opvaskemaskinen er i restordre og forventes leveret i april

191    Visionsudvalget

          Har været på inspirationsudflugt og fået mange brugbare inputs.

          Se vedhæftede bilag. Jørgen Lund ser på muligheden for at arrangere

          noget m. foredrag m. tidligere konfirmander, kombineret med spisning.

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg

          Arrangementer i foråret er gennemgået og udleveret

          Der er kommet en del tilmeldinger ind til de to udflugter: Rungstedlund og Gotland

 1. Børne- og ungdomsudvalg

          Udflugt til Historicum i morgen den 6. marts.

 1. Kirkeværge

                 -

 1. Kontaktperson

          Graverne er tilbage igen.

 1. Medarbejderrepræsentant

                 -

 1. Regnskab

          Forefindes i kirkebladet

 1. Budget

          Forefindes i kirkebladet               

 1. Evt.

          Forsikring på medhjælpere til arbejdsdage skal tegnes særskilt. Dette gøres, så vi er dækket ind, hvis nogen skulle komme til skade, når de                  hjælper disse dage.

          Punkt til næste møde: Persondataforordningen

 1. Næste møde er genralforsamling den 19. marts kl. 19.

          Indholdet i generalforsamlingen er gennemgået.

          Efter generalforsamlingen aftales næste møde

Underskrifter:

Elsemarie Hoffmann                     Anne Tingager                             Jørgen Lund

Lone Arentsen                              Lene Isager                            Vibeke Søndergaard

 Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde tirsdag den 5. marts 2018 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer: Elsemarie

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg

191    Visionsudvalget

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Regnskab
 7. Budget
 8. Evt.
 9. Næste møde er genralforsamling den 19. marts kl. 19.

                     

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Lene Isager, Yao Bei, Anne Tingager, Jørgen Lund.

 

Referat

Menighedsrådsmøde søndag den 28. januar 2018 kl. 11.45 i Kirkehuset

Ordstyrer: Lone Arntzen

Referent: Vibeke

Afbud fra: Yao bei, Jørgen og Elsemarie

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift

                      Forskellige vinkler på kirkegang, set og hørt

 1. Godkendelse af referat

                      Referatet er godkendt

 1. Formanden

                      Opsummering af den nye persondataforordning.

                      Generalforsamlingen d.19.marts gennemgået.

                      Formandsmødet for de fynske valg – og frimenigheder var meget berigende. Ryslinge    

                      Valgmenighed var vært og alle menigheder var repræsenteret. Vi mødes næste gang

 1. 17. maj i Kerteminde.

Der er ønske om fortsat at have ”Ud af Huset” gudstjeneste på skift kirkerne imellem, vi arbejder med et tidspunkt sidst i september, evt. 23/9.

                      Vi har haft besøg af Provst Per Aas. Vi havde indbudt ham, sammen med Steffen         

                      Søby og Niels Hammerich, dels til provstesyn og dels til at høre     

                      om vores fremtidsvisioner, som han syntes vældig godt om.

                      Han vil fremlægge vores for biskoppen, når vi kan vise konkrete planer, som

                      han også kan gå ind for. Lene Isager og Lone A. deltog.

Teknisk forvaltning har været på besøg, de skal indstille vores planer til fredningsnævnet og de ser ikke nogen forhindringer i forhold til indstillingen.

                                           

 1. Præsten

                      Skal til Odense og holde en gudstjeneste i forbindelse med begravelse.

 1. Kirkegårdsudvalg

                      -

 1. Bygningsudvalg

175                Visionsudvalget

                      Der arbejdes med ideer til inspirationsture, der aftales nærmere i udvalget på tirsdag.

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg

                      Forslag, program og økonomi til udflugt til Rungstedlund, samt 4 dages tur til Gotland

                      Forslag om at invitere Ryslinge og Odense, mh på at fylde bussen op ved disse ture

Anders vil holde oplæg inden turene. Der er stor interesse for vores arrangementer og ture i vores nærområder, også fra menigheder i Svendborg.

PR: Lene forhandler i øjeblikket med avisen om annoncer. Vi skal inden længe have annonceret generalforsamlingen.

 1. Børne- og ungdomsudvalg

Anders har været i Rødding med konfirmanderne, der er stadig ønske om forstsat samarbejde i Rødding.

                      Mht. mini- og juniorkonfirmand, så prøver vi at starte op lige efter sommerferien.

                      Vi har også et pigekor i støbeskeen.

                     

 1. Kirkeværge

                      -

 1. Kontaktperson

                      -

 1. Medarbejderrepræsentant

                      -

 1. Regnskab

Forretningsgang vedr. fakturaer: Fremadrettet skal fakturaer sendes cc til Lone P., det vel være en hjælp for Lone og betalingssikkerhed, at dette sker.

Ny opvaskemaskine er købt og betalt, leveres senest sidst i februar.

Regnskabet er gennemgået.

 1. Budget

                     

Vi skal stadig være aktive i at værge medlemmer, vi skal nævne det for folk, når vi har arrangementer. Indmeldelsesblanketten nytænkes, så vi kan bruge denne som ekstra reminder og opmærksomhed i værgeaktiviteten.

 1. Evt.

                      Næste møde i visionsudvalgt blev drøftet.

 1. Næste møde er mandag den 5. marts, ordstyrer Elsemarie Hoffmann.

                     

Følgende datoer besluttet:

                                                                 2018:

(Februar: Deadline for kirkeblad den 2/2, med uddeling weekenden d. 24.-25.2 af hensyn til Generalforsamling)

 1. marts kl 19 - Generalforsamling

                     

Underskrifter:

Lone Arentzen                  Lene Isager 

 

 

 

Anne Tingager                  Vibeke Søndergaard       

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer: Lone Arntzen

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg
  175     Visionsudvalget
 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Regnskab
 7. Budget
 8. Evt.
 9. Næste møde er onsdag den 7. marts, ordstyrer Elsemarie Hoffmann                     

Følgende datoer besluttet:                                                                

2018:
(Februar: Deadline for kirkeblad den 2/2, med uddeling weekenden d. 24.-25.2 af hensyn til Generalforsamling)
19. marts - Generalforsamling                     

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Lene Isager, Yao Bei, Anne Tingager, Jørgen Lund.

 

 Referat af menighedsrådsmøde mandag den 11. december 2017 kl. 19 i Kirkehuset

153
Kirkens liv og vækst
Vi startede med en fælles sang

154
Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt

155
Formanden

I 2018 er der 147 fridage for ansatte.

Møde i SDR. Nærå om Fri- og Valgmenighedsloven den 11. november:

Lisbeth Christoffersen havde oplæg - hun er jurist i kirkeret

Historisk oplæg ved Niels Thomsen.

Lovgrundlag blev udleveret på mødet.

Lisbeth fortalte om valgmenighedernes  retningslinjer – de samme som Folkekirken – de samme inden for bygninger m.m. Dog har vi en anden frihed til ansættelse af personale og vi har egen økonomi. I fb med ansættelse af præst skal biskop og provst orienteres. Når man er nyansat præst kan de således gå ind og præge. Vi skal dog bevare det, der er det særlige for os som Valgmenighed.

Lisbeth Christoffersen skitserede også forskellen på fri- og valgmenighederne. Valgmenighederne er bedre stillet i fht.at registrere vores medlemskaber, og vi skal heller ikke offentliggøre vores regnskab.  

Vi drøftede fra et tidligere møde Tine Lindhardts betragtninger - idet hun for nogle år siden havde indbudt alle valg- og frimenigheder i Fyns Stift til møde, da hun gerne ville høre, hvilke forventninger og ønsker der måtte være til stiftet.

Tine Lindhardt ønsker ikke at blande sig, men at bidrage med erfaringer på flere områder. Det er altså ikke kontrol. Stiftet vi er en del af er medspillere. De har en lovmæssig ekspertise som vi kan lytte til. Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på de mennesker, der i stiftet varetager opgaverne.

156
Præsten

Anders har fået ny PC og en ny I-Phone
Anders er fra januar igen klar til husbesøg.

157
Kirkegårdsudvalg

Nydelig gravpynt på vores kirkegård. Det er ikke mange steder man fulddækker gravstederne længere.

158
Bygningsudvalg

Ny opvaskemaskine er tiltrængt, og vi beslutter, at tiden er inde til at købe en industriopvaskemaskine. Lone undersøger mulighederne.

159
Visionsudvalg

Der er møde tirsdag den 19. december kl. 17.00 – udvalget deltager sammen med Niels Hammerich og Steffen Søby.
De første streger er tegnet, og der har været kontakt til kommune og de myndigheder, hvor tilladelser skal indhentes.
Der er ligeledes møde mellem Steffen, Niels og kommunen i januar.

Den 24. januar er der Provstesyn

160
Musik, PR – og arrangementsudvalg

Lene har opdateret aktivitetslisten, og der har været dejlige arrangementer i kirken.
Vores arrangementer evalueres løbende.

161
Børne- og ungdomsudvalg

Der er fuld gang i alle aktiviteter

162
Kirkeværge

Jacob og Henrik har arbejdsfri i december, januar og februar.
Jacob har sagt ja til at fortælle en journalist om de grønne kirker, som vi er en del af, til menighedsrådenes blad som udkommer i starten af det nye år.

163
Kontaktperson

Ferieplaner skal igangsættes i januar, så vi sikrer ferieplanlægningen

164
Persondataforordningen

Lone P. og Lone A. har været til møde i Kolding den 22. november.
Persondataforordningen træder i kraft pr. 25. maj. Der foreligger et stort stykke arbejde i, hvordan vi vil håndtere vores persondata. Alle skal give samtykke til alt.
Der er store bøder forbundet med IKKE at overholde denne forordning.
Der er møde igen den 18. januar kl. 17.00-21.00 i Ryslinge – Herdis, Anders, Elsemarie, Lone og Lone deltager.
Lone P. er i gang med at scanne ind på One-drive, hvor vores medlemsblanketter skal være. Alle gamle mails skal slettes, som indeholder persondata.

165

Medarbejderrepræsentant
Intet at bemærke

166

Regnskab
Regnskabet er sendt ud

167

Budget
Vi har modtaget momskompensation.
Lone P. Har sendt regnskab ud, og dette blev drøftet.
Der lægges budget ved udgangen af december.

168

Evt.
Ruth Kabel (P4 Fyn), Jesper Vognsgaard og Poul Balslev
Ønsker at lave en sangmaraton med 3 Valgmenigheder (Pt. Vejstrup og Ryslinge) – Anders og Ulrik har sagt ja til dette samarbejde.
Lone P. er med til at arrangere et kursus for regnskabsførere og kasserer i alle Grundtvigske  Fri- og Valgmenigheder. Lone er tovholder i fht indgivelse af regnskab.

Lone A. deltager i formandsmøde i Ryslinge for alle Fynske Fri- og Valgmenigheder den 25. januar 2018. 

Næste møde er Tirsdag den 23. Januar, hvor Lone Arntzen er ordstyrer  

Kommende møder:
2018
Deadline for kirkebladet er den 2. Februar med uddeling i weekenden den 24. Og 25. Februar – af hensyn til generalforsamlingen.
Møde den 5. marts
Generalforsamling den 19. marts

 

Dagsorden

Menighedsrådsmøde mandag den 11. december 2017 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer: Jørgen Lund

Referent: Anne Tingager

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat

 3. Formanden
  .
 4. Præsten

 5. Kirkegårdsudvalg

 6. Bygningsudvalg

   159 Visionsudvalget
        

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg

 2. Børne- og ungdomsudvalg

 3. Kirkeværge

 4. Kontaktperson

  164   Persondataforordningen
           

 1. Medarbejderrepræsentant

 2. Regnskab

 3. Budget

 4. Evt.

 5. Næste møde er tirsdag den 23. januar, ordstyrer Lone Arntzen

Følgende datoer besluttet:                                                               

2018: (Februar: Deadline for kirkeblad den 2., med uddeling weekenden d.24/25 af hensyn til Generalforsamling)

 1. marts
 2. marts - Generalforsamling                     

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Lene Isager, Yao Bei, Anne Tingager, Jørgen Lund.

 

Referat
Menighedsrådsmøde onsdag den 1. november 2017 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer:  Anne Tingager

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord v/Anne

          Familiekomsammen og fortælling om dåbsklude

 1. Godkendelse af referat

   139. Formanden

 1. Præsten:
  Anders har lavet en aftale Inger Bergeon, om at de afløser hinanden fra først i det nye år.
 1. Kirkegårdsudvalg
  Alle legater er gennemgået, og der er nu lavet et skema over de ting, der skal holdes styr på.
 1. Bygningsudvalg                      -

143    Visionsudvalget
          Steffen Søby og Niels Hammerich har været på besøg og tage billeder med henblik på ombygningsvisionerne.
          Lene, Anne, Ulrich og Anders mødes med Anne-Mette de Wisser vedrørende fundraising onsdag den 8. november kl. 17 ved Lene.

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
  Alle arrangementer fremgår af arrangementskalender.
  Vi arbejder på en ny IT-support til hjemmesiden. Herdis Iversen har kontakt med Emil Nygaard.
 1. Børne- og ungdomsudvalg
  Der arbejdes på at få et lucia-optog.
  Konfirmanderne har være til flere arrangementer og har også planer om flere udflugter.
 1. Kirkeværge
  Tilladelse til at købe tidskriftskasetter
 1. Kontaktperson
  Jakob bringer i spil, at man kan lave hans tilstedeværelse flexibel fremover. Der arbejdes videre med de muligheder vi ser. Formand og næstformand er ansvarlig.
 1. Medarbejderrepræsentant                      -
 1. Regnskab
  Vi har søgt tips og lottomidler og har fået positiv tilbagemelding.
 1. Budget                      -                    
 1. Evt.
 1. Næste møde er mandag den 11. december, ordstyrer Jørgen Lund                     

Følgende datoer besluttet:                                                                

2018:

23.januar(Afbud fra Anne)

(Februar: Deadline for kirkeblad den 2., med uddeling weekenden d.24/25 af hensyn til Generalforsamling)

 1. marts
 2. marts - Generalforsamling                     

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Lene Isager, Yao Bei, Anne Tingager, Jørgen Lund.

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde onsdag den 1. november 2017 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer:  Anne Tingager

Referent: Vibeke

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)
 2. Godkendelse af referat
 3. Formanden
 4. Præsten
 5. Kirkegårdsudvalg
 6. Bygningsudvalg

143                Visionsudvalget

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Regnskab
 7. Budget
 8. Evt.
 9. Næste møde er onsdag den 11. december ordstyrer Jørgen Lund                  

Følgende datoer besluttet:                                                                

2018:

23.januar

(Februar: Deadline for kirkeblad den 2., med uddeling weekenden d.24/25 af hensyn til Generalforsamling)

 1. marts
 2. marts - Generalforsamling                     

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Lene Isager, Yao Bei, Anne Tingager, Jørgen Lund.

Referat

Menighedsrådsmøde tirsdag den 19. september 2017 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer:  Yao Bei

Referent: Vibeke

Afbud: Jørgen, Anne og Lone P

121                Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

                      Kinas religiøsitet -

 1. Godkendelse af referat - er godkendt J

                     

 1. Formanden

                      En tak til alle de flittige, der deltog i arbejdsdagen!

Der var en passende mængde af opgaver, så tingene blev færdiggjorte. Det er godt at have i mente til næste arbejdsdag.

Lone skal til formandsmøde i februar, det er rart at dette er sat i søen, ift. sparring. Ryslinge Valgmenighed har inviteret.

 1. Præsten
 2. Kirkegårdsudvalg

Jakob, Lene og Lone A. orienterede om diverse tanker om forbedringer på kirkegården, som kan implementeres i den overordnede plan for kirkegårdens fremtid.

 1. Bygningsudvalg

                      Udbedringer af revner på kirkens indervæg.

                      Bygningssyn af præsteboligen blev drøftet. Lone A og Anders kigger nærmere på det.

127                Visionsudvalget

                      Der er møde i visionsudvalget den 25. september.

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg

                      Høstgudstjeneste på søndag den 24. september

Mynsterland den 4. oktober

Af vejrmæssige årsager blev temagudstjenesten den 13. sept. aflyst. Herefter rykkes de frem til 11. oktober, 22. november samt engang i januar.

Der arbejdes på en udflugt til Rungstedlund samt en overnatningstur til Gotland.

Anders kunne evt. holde foredrag om Karen Blixen.

Vi prøver at invitere Lars Holmsted til decembersang og fugleflet den 6. december.

 1. Børne- og ungdomsudvalg

                      Der er et nyt arrangement med de to friskoler i støbeskeen til næste år.

                      Historisk nøglespil om Luther i Svendborg den 30 september

                      Teaterstykke i Odense den 3. oktober, begge arrangementer er for konfirmander

 1. Kirkeværge

                      -

 1. Kontaktperson

                      -

 1. Medarbejderrepræsentant

                      -

 1. Regnskab

Vi drøftede, måden hvorpå vi tæller medlemmer. Vi har et totalt antal medlemmer, hvoraf x antal er betalende. Vi opgør antallet i betalende og ikke betalende af hensyn til indberetningen til

Vi arbejder på en forenkling af medlemsbidraget.

 1. Budget

                      -                    

 1. Evt. Ny udvalgsliste nuuu!
 1. Næste møde er onsdag den 1. november, ordstyrer Anne Tingager

                     

Følgende datoer besluttet:

                                                                 I år:

 1. december

2018:

23.januar

(Februar: Deadline for kirkeblad den 2., med uddeling weekenden d.24/25 af hensyn til Generalforsamling)

 1. marts
 2. marts - Generalforsamling

                     

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Lene Isager, Yao Bei, Anne Tingager, Jørgen Lund.

Underskrifter:

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde tirsdag den 19. september 2017 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer:  Yao Bei

Referent: Vibeke

Dagsorden:

121    Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 1. Godkendelse af referat - er godkendt J
 2. Formanden
 3. Præsten
 4. Kirkegårdsudvalg
 5. Bygningsudvalg

  127  Vsionsudvalget
 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg
 2. Børne- og ungdomsudvalg
 3. Kirkeværge
 4. Kontaktperson
 5. Medarbejderrepræsentant
 6. Regnskab
 7. Budget
 8. Evt.
 9. Næste møde er onsdag den 1. november, ordstyrer Anne Tingager      

Følgende datoer besluttet: 
I år:

 1. december

2018:

23.januar

(Februar: Deadline for kirkeblad den 2., med uddeling weekenden d.24/25 af hensyn til Generalforsamling)

 1. marts
 2. marts - Generalforsamling

                     

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Lene Isager, Yao Bei, Anne Tingager, Jørgen Lund.

Referat Menighedsrådsmøde torsdag den 10. august 2017 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer:  Lene

Referent: Vibeke

Afbud fra Elsemarie

Dagsorden:

 1. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer) Vi sang to dejlige sange af Lisbeth Smedegaard og André spillede til.
 2. Godkendelse af referat

                      Referatet blev godkendt

 1. Formanden

Frank "Bus" har et ønske om at leje/købe/låne den parkeringsplads som ligger nærmest ham. (Se videresendte mail fra Frank, 27.juni)

Vi arbejder videre med udlejning af p-plads til Frank og dette blev drøftet. Der skal udarbejdes formalia. Lone A og Lone P laver en lejekontrakt.

Lone informerede om overdragelse af Foredragskredsens bankkonto fra Ejvind Freltofte til Hanne Bønløkke.

 1. Præsten

                      Orienterede om ændringer

 1. Kirkegårdsudvalg

Idéerne for kirkegården blev drøftet. Grundlaget for ændringer skal i første omgang udarbejdes.

 1. Bygningsudvalg

Kurt Rasmussen har vejledt Jakob med malearbejdet i kirken, så vi kan gå i gang med det til en arbejdsdag. Mht. det udendørs træværk, så vil Flemming Bønneløkke gerne hjælpe med dette.

109                Visionsudvalget

Anders informerer Hammerich om, at vi er på trapperne med vores planer. Anders renskriver dem og sender til Hammerich i uge 34.

 1. Musik, PR - og arrangementsudvalg

                      Høstgudstjenesten

- den 24. september, er der styr på

                      Anders informerede om Luther arrangementer med skolerne.

 1. Børne- og ungdomsudvalg

Der er indskrivning af nye konfirmander den 28. august kl. 19.

Konfirmanderne starter den 19. september

 1. Kirkeværge
 2. Kontaktperson

                      -  Kan vi holde "ferielukket" et par uger eller 3 i f.eks. juli?

                      Afholdelse af ferie og evt. ferielukning drøftes fra år til år.

 1. Medarbejderrepræsentant

                      -

 1. Regnskab

- Ændret ligning ved manglende åbning af skattemappen for de 25-70 årige. Der opkræves ekstra for dem der endnu ikke har åbnet deres skatte mappe.

Unge mellem 18 og 25 år har fået et brev om at åbne deres skattemappe, samt at underskrive et dokument med tilsagn om at være medlemmer i kirken.

 1. Budget

                      Budgettet blev drøftet.

 1. Fremtidig støtte til organisationer

                      -Lone A og Jakob har forslag om fremtidig støtte, som blev drøftet.

                      -Forslag om at man i forbindelse med arrangementer med organisationerne også kunne danne grundlag for indsamling, så det bliver synligt og vedkommende for medlemmerne.

                      I første omgang prøver vi at få sat et arrangement i søen.

 1. Oplysning om automatik medlemskab ved konfirmation.

                      Lone A. formulerer et brev, som Anders kan udlevere ved indmeldelse                 

 1. Evt.

                      Adressefil skal sendes til trykkeren, så han kan sætte det på kirkebladet. Næste kirkeblad har deadline den 9. oktober. Det gør Lone P

                     

 1. Næste møde er tirsdag den 19. september, ordstyrer Yao Bei.

                     

Følgende datoer besluttet:

 1. november
 2. december

.

2018:

23.januar

(Februar: Deadline for kirkeblad den 2., med uddeling weekenden d.24/25 af hensyn til Generalforsamling)

 1. marts
 2. marts - Generalforsamling

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde torsdag den 10. august 2017 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer:  Lene

Referent: Vibeke

Dagsorden:

103.               Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

104.               Godkendelse af referater, sidste samt forrige

105.               Formanden

-Overdragelse af Foredragsrækkens bankkonto fra Ejvind Freltofte til Hanne Bønløkke.

- Frank "Bus" har et ønske om at leje/købe/låne den parkeringsplads som ligger nærmest ham. (Se videresendte mail fra Frank, 27.juni)

106.               Præsten

107.               Kirkegårdsudvalg

108.               Bygningsudvalg

109                Visionsudvalget

110.               Musik, PR - og arrangementsudvalg

111.               Børne- og ungdomsudvalg

112.               Kirkeværge

113.               Kontaktperson

                      -  Kan vi holde "ferielukket" et par uger eller 3 i f.eks. juli?

114.               Medarbejderrepræsentant

115.               Regnskab

                      - Ændret ligning ved manglende åbning af skattemappen.

116.               Budget

117.               Fremtidig støtte til organisationer

118.               Oplysning om automatik medlemskab ved konfirmation.                  

119.               Evt.

120.               Næste møde er tirsdag den 19. september, ordstyrer Yao Bei.

                     

Følgende datoer drøftes:

December: mandag d.11.? D.14. kunne kollidere m. OPSANGS juleafslutning/koncert)

Der forslag om at lave nytårskoncert i stedet, så det ikke kolliderer med alle de andre decemberarrangementer.

2018:

Januar: Tirsdag d.23.

(Februar: Deadline for kirkeblad f.eks. d.2., med uddeling weekenden d.24/25 af hensyn til G.forsamling/Årsmøde)

Marts: Onsdag d.7.

G.forsamling/Årsmøde f.eks. mandag d.19.

                     

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Lene Isager, Yao Bei, Anne Tingager, Jørgen Lund.


Menighedsrådsmøde onsdag den 14. juni 2017 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer:  Elsemarie

Referent: Vibeke

Afbud: Lone A.

Referat

085.               Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. Elsemarie fortalte om reformationen i Haderslev 10 år før resten af Danmark. Anbefaling af Sigurd Baretts bog om Luther.

                      Vi sang: Gud er en stærk og sikker borg, af Sigurd Barrett og Eskild Dohn

086.               Godkendelse af referater, sidste samt forrige

                      Begge referater blev godkendt

087.               Formanden

                      -

088.               Præsten

                      Alt er efter omstændighederne godt.

089.               Kirkegårdsudvalg

                      -Jakob er frisk til at arbejde igen.

090.               Bygningsudvalg

Vi har haft indbrud og der er stålet diverse haveredskaber som motorsav og hækkeklipper mv. Det er anmeldt til politi og forsikring. Der er desuden anskaffet nye ting, som det formodes bliver betalt af forsikring.

091                Visionsudvalget

                       Vi gennemgik det ”Skriv” som foreløbig danner grundlag for de nye tanker, der er

                      -Ressourcepersoner

092.               Musik, PR - og arrangementsudvalg

Turen til Jenle gik godt, der var 30 deltagere der havde en dejlig dag med mange oplevelser.

Månedssang er stigende i antal deltagere.

Flere andre arrangementer er i støbeskeen.

093.               Børne- og ungdomsudvalg

                     

094.               Kirkeværge

                      -

095.               Kontaktperson

                      -

096.               Medarbejderrepræsentant

                      -

097.               Regnskab

                      Regnskabet blev gennemgået.

098.               Budget

099                Fremtidig støtte til organisationer udsættes til næste møde

100.               Oplysning om automatik medlemskab ved konfirmation

                      Det oplyses på tilmeldingsblanket til kommende konfirmander. Hvis man ikke er medlem koster det fremover 5000,- at blive konfirmeret      

101.               Planlægning af yderligere mødedatoer

Følgende datoer ligger fast:

                                            August: torsdag d.10. -Elsemarie

September: tirsdag d.19.

November: onsdag d.1.

Følgende skal drøftes næste gang:

December: mandag d.11.? D.14. kunne kollidere m.OPSANGs juleafslutning/koncert)

Der forslag om at lave nytårskoncert i stedet, så det ikke kolliderer med alle de andre decemberarrangementer.

2018:

Januar: Tirsdag d.23.

(Februar: Deadline for kirkeblad f.eks. d.2., med uddeling weekenden d.24/25 af hensyn til G.forsamling/Årsmøde)

Marts: Onsdag d.7.

G.forsamling/Årsmøde f.eks. mandag d.19.

Lene er ordstyrer på næste møde

102.               Evt.

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Lene Isager, Yao Bei, Anne Tingager, Jørgen Lund

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde onsdag den 14. juni 2017 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer:  Elsemarie

Referent: Vibeke

Dagsorden:

085.               Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

086.               Godkendelse af referater, sidste samt forrige

087.               Formanden

088.               Præsten

089.               Kirkegårdsudvalg

090.               Bygningsudvalg

091                Visionsudvalget

                      -Ressourcepersoner

092.               Musik, PR - og arrangementsudvalg

093.               Børne- og ungdomsudvalg

094.               Kirkeværge

095.               Kontaktperson

096.               Medarbejderrepræsentant

097.               Regnskab

098.               Budget

099                Fremtidig støtte til organisationer

100.               Oplysning om automatik medlemskab ved konfirmation.                  

101.               Planlægning af yderligere mødedatoer

Forslag lyder sådan:           August: torsdag d.10.

September: tirsdag d.19.

Oktober: deadline for kirkeblad: f.eks. d.3. - uddeles f.eks.weekenden d.21/22)

November: onsdag d.1.

December: torsdag d.14. (eller mandag d.11.? D.14. kunne kollidere m.OPSANGs juleafslutning/koncert)

2018:

Januar: Tirsdag d.23.

(Februar: Deadline for kirkeblad f.eks. d.2., med uddeling weekenden d.24/25 af hensyn til G.forsamling/Årsmøde)

Marts: Onsdag d.7.

G.forsamling/Årsmøde f.eks. mandag d.19.

Yao Bei er ordstyrer på næste møde?

102.               Evt.

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Yao Bei, Lene Isager, Anne Tingager, Jørgen Lund


Referat

Menighedsrådsmøde tirsdag den 4. april 2017 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Anne

 

Referent: Vibeke

 

Afbud fra: Lone P. og Jørgen

 

049.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

                 Forårsang, Annes ord og visionsindsamling på ”hvad vil vi?”

 

050.          Godkendelse af referat.

 

                 Godkendt

 

051.          Formanden

 

Nye tanker er også i gang andre steder, jf. artikel vedrørende renovering fra Ryslinge.

 

052.          Præsten

 

Pedersmindelegatet er nedlagt. En aftale i forlængelse af legatet med Ingeborg Pedersen, Odense, som er den sidste fra børnehjemmet Pedersminde, er stadig gældende

 

053.          Kirkegårdsudvalg

 

Forslag om at få rettet nogle gravsteder op, som er skæve p.ga. gamle hække, er vedtaget.

 

Udvalg: Lene, Vibeke, Jakob, Lone, Anders, Kirsten A.

 

054.          Bygningsudvalg

 

Kirketårnet er lidt hærget, der er flækkede sten og manglende fuger. Der skal gøres noget ved det inden for de nærmeste år. Der er indhentet tilbud men ikke taget endelig beslutning om hvad der gøres. Vi afventer visionsplanernes videre forløb.

 

Vi har fået det nye gasfyr finindstillet.

 

Jakob og Lone taler med Frank om eventuel træfældning ved P-pladsen.

 

Overvejelser omkring dræn ved parkeringsplads v. Jakob og Lone

 

Udvalg: Lone, Anders, Esben, Jakob, Anne.

 

055.          Ad hoc udvalg vedrørende fremtidsplaner

 

                 Fremtidige navn: Visionsudvalget

 

Det lille udvalg har haft det første møde om ønsker og behov. Der arbejdes frem mod en beskrivelse af disse.

 

Udvalget: Anne, Anders, Ulrik

 

056.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

Luthermiddag Skærtorsdag, der skal være min. 15 tilmeldte, hvis det skal køre af stablen.

 

Forslag om DR’s pigekor som optræder i kirken eventuelt til efteråret.

 

                 26.4 kunstforedrag om Wilhelm Hammershøj

 

                 Jenleturen er ved at være helt på plads.

 

                 Udvalget: Lene, Asta, Herdis, Ulrich, Anders, Lone, Elsemarie

 

057.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 Udvalget: Elsemarie, Anders, Niels Ø, Christina Ø., Jørgen L.

 

058.          Kirkeværge

 

                 -

 

059.          Kontaktperson til de ansatte

 

                 Der laves nye billeder til hjemmesiden

 

060.          Medarbejderrepræsentant

 

                 -

 

061.          Regnskab

 

-Indfrielse af kreditforeningslån, beslutningspunkt.

 

Det er besluttet af forretningsudvalg og lånet er indfriet.

 

062.          Budget

 

                 -

 

063.          Forslag til overvejelse:

 

Skilt med vores logo/navn opsat ved p-plads/opgang til kirken/ ved Landevejen .  Evt. infotavle om hvad/hvem/hvilke aktiviteter vi gør i?

 

Skilt i metal med stativ kan måske laves for ca. 1500 kr.

 

Der bliver kigget på skilt både til henvisning ved vejen, ved kirken og infotavlen ved kirken aftales med André.

 

                 MobilePay: Har vi en MobilePay-konto ? Jakob vil ønske, at vi kan henvise til en sådan til betaling af småbeløb, øl og vand, kirkekaffe, kirkegårdsplanter, kranse, til julemarked, og meget andet. Kan en konto oprettes ? Kan den administreres, så man fordeler beløb til respektive konti ?   

 

Lone A snakker med Lone P. om mulighederne for oprettelsen af denne.

 

064.          Evt.

 

                 Punkt til næste møde: Debat om hvem vi skal støtte i fremtiden.

 

                 På opfordring tilbyder Lene at lave et forslag til årshjul for rådsmøderne

 

                 Næste møde den 10. maj, ordstyrer Lone, Vibeke bager præstekage og sørger for diverse lækkerier. 

 

                 Punkter fremsendes senest 3. maj, hvis de skal med på mødeindkaldelsen.

 

Ordstyrerliste fremover: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Jørgen, Lene Isager, Yao BeiAnne Tingager.

 

Fremtidige kendte mødedatoer 2017: Onsdag d.10. maj og onsdag d.14.juni

 

Underskrifter:

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde onsdag den 10. maj 2017 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Lone A

 

Referent: Vibeke

 

Dagsorden:

 

065.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

066.          Godkendelse af referat.

 

067.          Formanden

 

068.          Præsten

 

069.          Kirkegårdsudvalg

 

070.          Bygningsudvalg

 

071           ad hoc udvalg vedrørende fremtidsplaner

 

                 -Ressourcepersoner

 

072.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

073.          Børne- og ungdomsudvalg

 

074.          Kirkeværge

 

075.          Kontaktperson

 

076.          Medarbejderrepræsentant

 

078.          Regnskab

 

                 -Medlemsbidrag

 

079.          Budget

 

080.          Mobilepay afklaring

 

081           Fremtidig støtte til organisationer

 

082.          Oplysning om automatik medlemskab ved konfirmation.              

 

083.          Planlægning af yderligere mødedatoer, næste møde den 14. juni, Elsemarie er ordstyrer

 

084.          Evt.

 

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Yao Bei, Lene Isager, Anne Tingager, Jørgen Lund

 

Fremtidig kendt mødedag 2017

 

Onsdag d.14.juni

 


Referat

Menighedsrådsmøde tirsdag den 4. april 2017 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Anne

 

Referent: Vibeke

 

Afbud fra: Lone P. og Jørgen

 

049.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

                 Forårsang, Annes ord og visionsindsamling på ”hvad vil vi?”

 

050.          Godkendelse af referat.

 

                 Godkendt

 

051.          Formanden

 

Nye tanker er også i gang andre steder, jf. artikel vedrørende renovering fra Ryslinge.

 

052.          Præsten

 

Pedersmindelegatet er nedlagt. En aftale i forlængelse af legatet med Ingeborg Pedersen, Odense, som er den sidste fra børnehjemmet Pedersminde, er stadig gældende

 

053.          Kirkegårdsudvalg

 

Forslag om at få rettet nogle gravsteder op, som er skæve p.ga. gamle hække, er vedtaget.

 

Udvalg: Lene, Vibeke, Jakob, Lone, Anders, Kirsten A.

 

054.          Bygningsudvalg

 

Kirketårnet er lidt hærget, der er flækkede sten og manglende fuger. Der skal gøres noget ved det inden for de nærmeste år. Der er indhentet tilbud men ikke taget endelig beslutning om hvad der gøres. Vi afventer visionsplanernes videre forløb.

 

Vi har fået det nye gasfyr finindstillet.

 

Jakob og Lone taler med Frank om eventuel træfældning ved P-pladsen.

 

Overvejelser omkring dræn ved parkeringsplads v. Jakob og Lone

 

Udvalg: Lone, Anders, Esben, Jakob, Anne.

 

055.          Ad hoc udvalg vedrørende fremtidsplaner

 

                 Fremtidige navn: Visionsudvalget

 

Det lille udvalg har haft det første møde om ønsker og behov. Der arbejdes frem mod en beskrivelse af disse.

 

Udvalget: Anne, Anders, Ulrik

 

056.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

Luthermiddag Skærtorsdag, der skal være min. 15 tilmeldte, hvis det skal køre af stablen.

 

Forslag om DR’s pigekor som optræder i kirken eventuelt til efteråret.

 

                 26.4 kunstforedrag om Wilhelm Hammershøj

 

                 Jenleturen er ved at være helt på plads.

 

                 Udvalget: Lene, Asta, Herdis, Ulrik, Anders, Lone, Elsemarie

 

057.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 Udvalget: Elsemarie, Anders, Niels Ø, Christina Ø., Jørgen L.

 

058.          Kirkeværge

 

                 -

 

059.          Kontaktperson til de ansatte

 

                 Der laves nye billeder til hjemmesiden

 

060.          Medarbejderrepræsentant

 

                 -

 

061.          Regnskab

 

-Indfrielse af kreditforeningslån, beslutningspunkt.

 

Det er besluttet af forretningsudvalg og lånet er indfriet.

 

062.          Budget

 

                 -

 

063.          Forslag til overvejelse:

 

Skilt med vores logo/navn opsat ved p-plads/opgang til kirken/ ved Landevejen .  Evt. infotavle om hvad/hvem/hvilke aktiviteter vi gør i ,.?

 

Skilt i metal med stativ kan måske laves for ca. 1500 kr.

 

Der bliver kigget på skilt både til henvisning ved vejen, ved kirken og infotavlen ved kirken aftales med André.

 

                 MobilePay: Har vi en MobilePay-konto ? Jakob vil ønske, at vi kan henvise til en sådan til betaling af småbeløb, øl og vand, kirkekaffe, kirkegårdsplanter, kranse, til julemarked, og meget andet.  Kan en konto oprettes ? Kan den administreres, så man fordeler beløb til respektive konti ?   

 

Lone A snakker med Lone P. om mulighederne for oprettelsen af denne.

 

064.          Evt.

 

                 Punkt til næste møde: Debat om hvem vi skal støtte i fremtiden.

 

                 På opfordring tilbyder Lene at lave et forslag til årshjul for rådsmøderne

 

                 Næste møde den 10. maj, ordstyrer Lone, Vibeke bager præstekage og sørger for diverse lækkerier. 

 

                 Punkter fremsendes senest 3. maj, hvis de skal med på mødeindkaldelsen.

 

Ordstyrerliste fremover: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Jørgen, Lene Isager, Yao BeiAnne Tingager.

 

Fremtidige kendte mødedatoer 2017: Onsdag d.10. maj og onsdag d.14.juni

 

Underskrifter:

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde tirsdag den 4. april 2017 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer:  Anne

Referent: Vibeke

Dagsorden:

049.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

050.          Godkendelse af referat.

051.          Formanden

052.          Præsten

053.          Kirkegårdsudvalg

054.          Bygningsudvalg

055           ad hoc udvalg vedrørende fremtidsplaner

056.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

057.          Børne- og ungdomsudvalg

058.          Kirkeværge

059.          Kontaktperson

060.          Medarbejderrepræsentant

061.          Regnskab

-Indfrielse af kreditforeningslån, beslutningspunkt.

062.          Budget)

063.          Forslag til overvejelse:

Skilt med vores logo/navn opsat ved p-plads/opgang til kirken/ ved Landevejen .  Evt. infotavle om hvad/hvem/hvilke aktiviteter vi gør i ,.?

Skilt i metal med stativ kan måske laves for ca. 1500 kr.

                 MobilePay: Har vi en MobilePay-konto ? Jeg vil ønske vi kan henvise til en sådan til betaling af småbeløb, øl og vand, kirkekaffe, kirkegårdsplanter, kranse, til julemarked, og meget andet.  Kan en konto oprettes ? Kan den administreres, så man fordeler beløb til respektive konti ?           …

063.          Evt.

064.          Næste møde den 10. maj, ordstyrer Lone

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Yao Bei, Lene Isager, Anne Tingager

Fremtidige kendte mødedatoer 2017

Tirsdag d. 4.april

Onsdag d.10. maj

Onsdag d.14.juni


Referat
Menighedsrådsmøde tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Lene

 

Referent: Vibeke

 

033.          Kirkens liv og vækst

 

                 Vi sang 568 i den nye højskolesangbog

 

034.          Godkendelse af referat

 

Godkendt

 

035.          Formanden

 

                 -

 

036.          Præsten

 

                 -

 

037.          Kirkegårdsudvalg

 

                 -

 

038.          Bygningsudvalg

 

                 Der er installeret nyt fyr i kirken.

 

                

 

039.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

-

 

040.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 -

 

041.          Kirkeværge

 

                 -

 

042.          Kontaktperson

 

                

 

043.          Medarbejderrepræsentant

 

                 -Vi trænger til ny støvsuger, -det er besluttet, at den anskaffes.

 

                

 

044.          Regnskab

 

-Indfrielse af kreditforeningslån

 

Lone har undersøgt mulighederne og disse er drøftet. Der tages en beslutning på næste møde

 

045.          Budget

 

                 -

 

046.          Generalforsamling den 20. planlægges

 

                 -gennemgang af diverse procedurer til generalforsamling

 

-rådet henstiller til at valgproceduren med skriftlige forslag følges for både valg af medlemmer og suppleanter

 

                 -Forslag til ordstyrer Herdis Iversen

 

                 -Referent Berit Pedersen

 

                 -Udvalget mødes, for hvem det er muligt kl. 18 til forberedelser

 

                

 

047.          Evt.

 

                 Anders informerede om sangplatformen ”Sangcenter Svendborg”.

 

048.          Nye mødedatoer aftales lige efter generalforsamlingen sammen med konstituering af det nye menighedsråd.

 

Underskrifter:

 

 Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer:  Lene

Referent: Vibeke

 

Dagsorden:

033.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

034.          Godkendelse af referat.

035.          Formanden

036.          Præsten

037.          Kirkegårdsudvalg

038.          Bygningsudvalg

039.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

040.          Børne- og ungdomsudvalg

041.          Kirkeværge

042.          Kontaktperson

043.          Medarbejderrepræsentant

044.          Regnskab

-Indfrielse af kreditforeningslån

045.          Budget

046.          Generalforsamling den 20. planlægges         

047.          Evt.

048.          Nye mødedatoer aftales evt. lige efter generalforsamlingen

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Kirsten Øxenhave, Lene Isager, Anne Tingager

Fremtidige kendte mødedatoer:

2017:

generalforsamling mandag den 20. marts

 


Referat

Menighedsrådsmøde mandag den 20. februar 2017 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Kirsten

 

Referent: Vibeke

 

Afbud fra Lene, Elsemarie og Jakob

 

 

 

018.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. Morgensang og fortælling om Willy Egemose (Ordstyrer)

 

019.          Godkendelse af referat.

 

020.          Formanden

 

Lone har været til nytårskur i domkirken, hvor der gennem samtaler var inspiration til ombygning.

 

021.          Præsten

 

                 Var også med til nytårskur, det var en god oplevelse.

 

                 Er blevet bedt om at agere Luther, et spændende tilbud

 

022.          Kirkegårdsudvalg

 

                 Jakob starter op igen 1. marts.

 

023.          Bygningsudvalg

 

                 Det er besluttet at Vejstrup VVS skal levere vores nye fyr.

 

Der har været visionsmøde om renovering af kirke og kirkehus.

 

Visionerne blev drøftet igennem. Fast punkt på hver møde.

 

024.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

                 -salg af billetter til koncerten den 23. er i gang på flere fronter

 

Udflugten til Jenle den 10 juni er rammesat. Pris pr deltager er foreløbig sat til 500 til 550 kr.

 

Anders fortalte om de tanker, der har været om at arrangere foredrag fremover.

 

025.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 Ribe- og Esbjergtur med konfirmanderne den 4.-5. marts.

 

026.          Kirkeværge

 

                 -

 

027.          Kontaktperson

 

                 Der er planlægningsmøde med Jakob om kommende opgaver.

 

028.          Medarbejderrepræsentant

 

                 -

 

029.          Regnskab

 

Drøftet uden bemærkninger, udover at det er rart at der er et pænt overskud.

 

030.          Budget

 

                 Gennemgået og uddybet.

 

                 Uddeling af kirkeblade drøftet.

 

031.          Evt.

 

032.          Næste møde tirsdag den 14. marts.

 

Ekstra punkter til dagsorden senest den 9.

 

Visioner om ombygning drøftes.

 

Indfrielse af kreditforeningslån besluttes på næste møde.

 

Generalforsamling mandag den 20. marts planlægges.

 

Mødeindkaldelse kommer den 10. marts.

 

Underskrifter:

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde mandag den 20. februar 2017 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Kirsten

 

Referent: Vibeke

 

Dagsorden:

 

018.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

019.          Godkendelse af referat.

 

020.          Formanden

 

021.          Præsten

 

022.          Kirkegårdsudvalg

 

023.          Bygningsudvalg

 

024.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

                 -salg af billetter til

 

025.          Børne- og ungdomsudvalg

 

026.          Kirkeværge

 

027.          Kontaktperson

 

028.          Medarbejderrepræsentant

 

029.          Regnskab

 

030.          Budget

 

031.          Evt.

 

032.          Næste møde tirsdag den 14. marts. Ekstra punkter til dagsorden senest den 9. Mødeindkaldelse kommer den 10. marts.

 

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Kirsten Øxenhave, Lene Isager, Anne Tingager

 

Fremtidige kendte mødedatoer:

 

2017: tirsdag den 14. marts

 

samt generalforsamling mandag den 20. marts

Refeferat

Menighedsrådsmøde onsdag den 5. januar 2017 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Elsemarie

 

Referent: Kirsten

 

Afbud: Vibeke

 

001.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

                 Vi sang nr. 506 "Når jeg ser et rødt flag smælde".

 

Elsemarie læste digtet "Nytårsaften" af Stig Norman Larsen + en tegneseriestribe.

 

002.          Godkendelse af referat.

 

                 Referatet godkendt.

 

003.          Formanden

 

                 Lone A. ønsker godt nytår til alle.

 

004.          Præsten

 

                 Anders og Lone A. skal repræsentere Vejstrup til Stiftets

 

Nytårskur den 12/1.

 

005.          Kirkegårdsudvalg

 

                 -Intet nyt.

 

006.          Bygningsudvalg

 

Beslutning om nyt fyr skal afklares. Lone får tilbagemelding fra Michael VVS fredag 6/1.

 

007.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

Salg af billetter til konfirmandkoncert tages op til næste møde.

 

Der gøres opmærksom på årsmødet 20/5 på Mors.

 

Anders skal mødes med andre valgmenighedspræster om "ud af huset gudstjenester". Vi vil gerne tage teten til efteråret.

 

008.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 Konfirmanderne skal på tur til marts.

 

Ellers intet nyt.

 

009.          Kirkeværge

 

Legataftaler bliver ikke overholdt, som det står skrevet mht. buketter på nogle gravsteder. Lene tjekker efter.

 

010.          Kontaktperson

 

                 Alle ansatte, der har noget med børnene i kirken at gøre, har fået en børneattest, der skal udfyldes.

 

011.          Medarbejderrepræsentant

 

                 Intet nyt.

 

012.          Regnskab

 

                 Lone P. har lavet et foreløbigt regnskab for 2016. Der bliver få reguleringer.

 

Der har været opkrævning for et gravsted, hvor betaler nu er død. Dette får betydning for næste års budget.

 

Nogle af de unge, der er blevet opkrævet kr. 600,00, mangler stadig at betale. Lone P. foreslår, at de ca. 7.000,00 afskrives i år, hvor der er overskud. Der er brugt megen tid på at kontakte disse unge, og det skal vi have taget op i 2017.

 

013.          Budget

 

                 Lone og Lone kigger budget 2017 igennem og fremlægger det næste gang.

 

Lone P. foreslår, at vi får en ekstern revisor til at revidere regnskabet for 2016, så vi kan søge Tips- og lottomidler og momskompensation.

 

014.          Opkrævningsprocedure i.f.t. gravstedsvedligeholdelse

 

Lone P. er kommet med et forslag om en samlet oversigt over alle gravsteder med alle de oplysninger, der hører til. Det er et stort arbejde, men Lene er i gang. Kirkebogen og legataftalerne stemmer ikke altid overens.

 

015.          Forslag: Skift til betaling 1 gang om året

 

Lone P. foreslår, at ALLE en gang om året betaler for arbejde på de enkelte gravsteder. Opkrævning skal ske i november måned til betaling i december.

 

016.          Evt.

 

                 Nyt fra fondsmødet tirsdag 3/1. Vi har nu et grundlag fra Pedersminde-legatet til at søge legater ud fra. Der er visioner om et nyt kirkehus i sammenhæng med våbenhuset + renovering af kirken.

 

Den 17/1 kommer Niels Hammerich og arkitekt Steffen Søbye for at lave nogle skitser til at søge ud fra.

 

                 Foreløbige planer skal fremlægges på kommende generalforsamling.

 

                 Til kommende generalforsamling er Lene og Kirsten på valg. Kirsten ønsker ikke genvalg.

 

017.          Næste møde mandag

 

den 20. februar.     

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde onsdag den 5. januar 2017 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer:  Elsemarie

Referent: -

Afbud: Vibeke

 

Dagsorden:

001.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

002.          Godkendelse af referat.

003.          Formanden

004.          Præsten

005.          Kirkegårdsudvalg

006.          Bygningsudvalg

007.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

008.          Børne- og ungdomsudvalg

009.          Kirkeværge

010.          Kontaktperson

011.          Medarbejderrepræsentant

012.          Regnskab

013.          Budget

014.          Opkrævningsprocedure i.f.t. gravstedsvedligeholdelse.

015.          Forslag: Skift til betaling 1 gang om året.

016.          Evt.

017.          Næste møde mandag den 20. februar. Ekstra punkter til dagsorden senest mandag den 13. februar.

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Kirsten Øxenhave, Lene Isager, Claus Hybel

Fremtidige mødedatoer:

2017: 20. februar, 14. marts

 

Referat

Menighedsrådsmøde onsdag den 30. november 2016 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Lone

 

Referent: Vibeke

 

 

 

086.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord af Lone A: Kirkens fremtidsperspektiv: Udgangspunktet var bl.a. en artikel om, at vi lever i en tid, hvor vi omgivet af en ”svingdørsmentalitet ”.

 

087.          Godkendelse af referat

 

                 Godkendt

 

088.          Formanden

 

Generel snak om kunst i kirken og nødvendigheden om information om dette, så alle kender historikken og planerne bag de udstillede værker.

 

089.          Præsten

 

                 -

 

090.          Kirkegårdsudvalg

 

                 Drøftelse af kirkegårdsplan, herunder reservationer.

 

Graver og medhjælper holder vinterferie frem til først i marts måned

 

Plan over rengøring af kirkehuset, mens graverteamet holder ferie, er lagt frem, så man kan melde sig til en tjans.

 

091.          Bygningsudvalg

 

Vi har fået de nødvendige tilbud på ny gaskedel, og de blev drøftet med henblik på en beslutning.

 

Der er foreløbigt blevet færdigmalet i præstehuset.

 

Adgangsforhold til toiletter drøftet sammen med andre renoveringsopgaver.

 

092.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

                 Julemarked på lørdag den 3. dec.

 

                 Nedsættelse af udvalg til kirkebladsbeslutning:

 

                 Claus, Anders, Lone

 

                 Syng-sammen aften forude

 

                 Ny form for annoncering af arrangementer er prøvet

 

                 Forskellige tiltag om Jeppe Aakjær, inden udflugten til Jenle.

 

Selve arrangementet er lagt i rammer. Udflugten flyttes til den 10. juni, da det store Årsmøde er er flyttet til den 20 maj, som vi havde meldt ud, at der skulle være udflugt.

 

Dannelsesmøde for menighedsrådet, den 22. januar efter gudstjenesten

 

093.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 Drøftelse af ny opstart af babysalmesang engang efter nytår.

 

094.          Kirkeværge

 

Der er givet mulighed for ophævelse og udbetaling af Petersminde Legatet. Det er en forudsætning, at pengene bliver båndlagt, som grundlag for fondssøgning.

 

095.          Kontaktperson

 

                 Tak for i år til Graverteamet.

 

096.          Medarbejderrepræsentant

 

                 -

 

097.          Regnskab

 

                 Drøftelse af fremtidig renoveringsprioritering.

 

098.          Medlemsbidrag

 

Der sendes information om beslutningen ud med kirkebladet. Punktet udgår fremover.

 

099.          Evt.

 

Lone har været på kursus i forhold omkring personregistreringer og vi skal opdateres på dette punkt.

 

Der skal oprettes børneattest på de voksne, der har med børn under 15 år at gøre.

 

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/D45547E8-5DF6-4B39-B33F-7DE6BEDF84E8/0/P274_0316.pdf

 

100.          Næste møde torsdag den 5. januar. Ekstra punkter til dagsorden senest torsdag den 29. december.

 

                 Afbud fra Vibeke

 

                 Ekstrapunkter:

 

                 Budget

 

                 Opkrævningsprocedure i.f.t. gravstedsvedligeholdelse. Forslag: Skift til betaling 1 gang om året.

 

Underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde onsdag den 30. november 2016 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Lone

 

Referent: Vibeke

 

 

 

Dagsorden:

 

086.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

087.          Godkendelse af referat.

 

088.          Formanden

 

089.          Præsten

 

090.          Kirkegårdsudvalg

 

091.          Bygningsudvalg

 

092.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

093.          Børne- og ungdomsudvalg

 

094.          Kirkeværge

 

095.          Kontaktperson

 

096.          Medarbejderrepræsentant

 

097.          Regnskab

 

098.          Medlemsbidrag

 

099.          Evt.

 

100.          Næste møde torsdag den 5. januar. Ekstra punkter til dagsorden senest torsdag den 29. december

 

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Kirsten Øxenhave, Lene Isager, Claus Hybel

 

Fremtidige mødedatoer:

 

2017: 5. januar, 20. februar, 14. marts

 

Referat

Menighedsrådsmøde tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Claus

 

Referent: Vibeke

 

Afbud: Elsemarie

 

 

 

Dagsorden:

 

071.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord Claus’ oplevelser fra rejser. Stof til eftertanke fra en af de fattige dele af verden.

 

072.          Godkendelse af referat.

 

                 Godkendt 

 

073.          Formanden

 

                 -

 

074.          Præsten

 

                 -

 

075.          Kirkegårdsudvalg:

 

Der har været inspirationsmøde med Tommy Christensen og der påtænkes at lave en ny plan for kirkegården næste år.

 

Drøftelse af legataftaler, der arbejdes med forskellige sager

 

076.          Bygningsudvalg:

 

Tilbud på gaskedel er indhentet. Da vi har behov for at varme kirken op hurtigere end vi kan nu, samt at nedsætte gasforbruget. Den nuværende kedel er 31 år gammel og kan derfor ”stå af” hvornår det skal være.

 

Der indhentes 1-2 tilbud mere, inden der tages en beslutning.

 

Kapellet er blevet færdigmalet i dag.

 

077.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

Der kommer en orgelkonsulent og gennemgår vores orgel, med henblik på udbygning. Derudover har vi brug for et overblik, så der kan søges fonde til formålet.

 

Der er fyraftenssang den 31. oktober. Et spil dansk arrangement.

 

Drøftelse af udsendelse af kirkeblad i fremtiden. Skal vi bevare det fysiske kirkebladet til alle, eller kan vi lave en løsning med et digitalt blad kombineret med noget andet?

 

Turudvalget har sat den 20. maj af til en menighedstur til Jenle

 

Inspirationssnak om tur med menighedsrådet. Evt. Rødding, Ågaard, Løgumkloster.

 

Forslag om temaaften om vores kirke i fremtiden.

 

078.          Børne- og ungdomsudvalg

 

Konfirmandholdet er på 11 og er nu startet med at mødes tirsdag morgen. Det er et rigtig godt hold.

 

Junior-, mini- og seniorkonfirmander følger umiddelbart efter med opstart.

 

079.          Kirkeværge

 

                 Der arbejdes stadig med at få Pedermindelegatet frigivet.

 

080.          Kontaktperson

 

                 Diverse kontrakter er genforhandlet.

 

                 -

 

081.          Medarbejderrepræsentant

 

                 -

 

082.          Regnskab

 

                 Drøftet og godkendt

 

083.          Medlemsbidrag

 

Drøftelse af fremtidigt bidrag, og den drøftede plan er enstemmigt vedtaget til ikrafttrædelse den 1. januar 2017.

 

DER SKAL UDARBEJDES EN BLANKET, som skal underskrives af forældre til konfirmander, der ikke er medlemmer.

 

084.          Evt.

 

Revidering af kirkens hjemmeside, alle giver besked til Lone eller Herdis, når man opdager noget, der er forkert eller er manglende.

 

Forslag om et Sigurd Barret arrangement, pris undersøges.

 

.

 

085.          Næste møde onsdag den 30. november. Ekstra punkter til dagsorden senest onsdag den 23. november. Lone A. er ordstyrer.

 

 

 

Underskrifter:

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Claus

 

Referent: Vibeke

 

Afbud: Anne

 

 

 

Dagsorden:

 

071.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

072.          Godkendelse af referat.

 

073.          Formanden

 

074.          Præsten

 

075.          Kirkegårdsudvalg

 

076.          Bygningsudvalg

 

077.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

078.          Børne- og ungdomsudvalg

 

079.          Kirkeværge

 

080.          Kontaktperson

 

081.          Medarbejderrepræsentant

 

082.          Regnskab

 

083.          Medlemsbidrag

 

084.          Evt.

 

085.          Næste møde onsdag den 30. november. Ekstra punkter til dagsorden senest onsdag den 23. november

 

 

 

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Kirsten Øxenhave, Lene Isager, Claus Hybel

 

Fremtidige mødedatoer:

 

2016: 30. november.

 

2017: 5. januar, 20. februar, 14. marts


Referat

Menighedsrådsmøde mandag den 12. september 2016 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Jørgen

 

Referent: Vibeke

 

Afbud fra: Claus

 

 

 

056.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. ”Gode historier”

 

057.          Godkendelse af referat.

 

                 Godkendt

 

058.          Formanden

 

                 -

 

059.          Præsten

 

                 Inspirationstur til Jenle og Nyvang m.m. drøftet

 

                 http://adlbn.dk/

 

                 Udvalg: Jakob, Anders, Lene, Lone og Anne

 

                

 

060.          Kirkegårdsudvalg

 

                 Møde den 29. september kl. 16.30 med Tommy Christensen

 

061.          Bygningsudvalg

 

                 Møde fredag 16. september kl. 9.

 

                 Der ønskes hjælp til lidt let malerarbejde.

 

062.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

                 Tværkulturel dag, søndag den 18. september

 

                 Trio Hang - Koncert onsdag den 5. oktober

 

                 Luciaoptog - søndag den 11. december

 

                 Foredrag 27. november, 1. søndag i advent Tine Lindhardt

 

063.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 -

 

064.          Kirkeværge

 

Der er flyttet store sten i lunden, ved hjælp af Kurt Frandsen og nogle store maskiner, så nu er der klar til lave videre planer.

 

065.          Kontaktperson

 

                 Der er holdt mus-samtaler med medarbejderne

 

066.          Medarbejderrepræsentant

 

                 -

 

067.          Regnskab

 

                 -

 

068.          Medlemsbidrag

 

Udvalget er stadig i gang med at få et overblik over konsekvenserne ved ændringer, og et sikkert beregningsgrundlag for den rigtige beslutning.

 

069.          Evt.

 

                 Der er 11 konfirmander

 

og de starter tirsdag den 20. september kl. 15-16.30.

 

070.          Næste møde tirsdag den 25. oktober. Ordstyrer Claus

 

Ekstra punkter til dagsorden senest tirsdag den 18. oktober.

 

Afbud fra Anne

 

Fremtidige mødedatoer:

 

2016: 30. november.

 

2017: 5. januar, 20. februar, 14. marts

 

 

 

Underskrifter:

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde mandag den 12. september 2016 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Claus

 

Referent: Vibeke

 

 

 

Dagsorden:

 

056.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

057.          Godkendelse af referat.

 

058.          Formanden

 

059.          Præsten

 

060.          Kirkegårdsudvalg

 

061.          Bygningsudvalg

 

062.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

063.          Børne- og ungdomsudvalg

 

064.          Kirkeværge

 

065.          Kontaktperson

 

066.          Medarbejderrepræsentant

 

067.          Regnskab

 

068.          Medlemsbidrag

 

069.          Evt.

 

070.          Næste møde tirsdag den 25. oktober. Ekstra punkter til dagsorden senest tirsdag den 18. oktober.

 

 

 

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Kirsten Øxenhave, Lene Isager, Claus Hybel, Jørgen Lund

 

Fremtidige mødedatoer:

 

2016: 25. oktober, 30. november.

 

2017: 5. januar, 20. februar, 14. marts

Referat

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 10. august 2016 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Lene

 

Referent: Vibeke

 

Fraværende: Claus, Kirsten A., Mette

 

 

 

041.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord ved Lene

 

042.          Godkendelse af referat.

 

043.          Formanden

 

044.          Præsten

 

                 Har været på research i Wittenberg med henblik for fremtidig tur.

 

045.          Kirkegårdsudvalg

 

Der har været møde og vi arbejder stadig med at få inspiration til at forbedre indretning af kirkegården. Vi skal have besøg af Tommy Rasmussen fra Assistentkirkegården i Svendborg.

 

Ide om at lave sanserum og opstille bænke, sanseord, historiske oplysninger.

 

046.          Bygningsudvalg

 

Bygningsudvalget skal tage stilling til prioritering af renoveringer og de tilbud der er kommet på reparation af kirketårnet.

 

047.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

                 Opsangs start torsdag den 11. august.

 

”De blå perler” 20. august, datoen nærmer sig. Plaider og lys indkøbes.

 

                 Ideer til tværkulturelt arrangement blev talt i gennem.

 

                 Frivillig aktivitet. Håndarbejde fremstilles i kirkehuset 22/8, 12/9, 3/10

 

048.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 -

 

049.          Kirkeværge

 

                 -

 

050.          Kontaktperson

 

                 -

 

051.          Medarbejderrepræsentant

 

                 Kursusønsker indgivet, aftales med Lone P.

 

052.          Regnskab

 

                 God snak og gennemgang af rengskab

 

053.          Medlemsbidrag

 

Planerne vendes en sidste gang og herefter skriver Lone A rundt til alle for en endelig godkendelse af den plan der er diskuteret.

 

054.          Evt.

 

                 Anne har besøgt ”Danmarks smukkeste have” i Bogense.

 

Ide til arrangement i haven. Det kunne være udflugt med ”messe transportable”.

 

Uffe Strandby vil hjælpe med fundraising.

 

Orientering om lukning af legater herunder af Pedersmindelegatet.

 

Møderækken for menighedsrådet påføres mødeindkaldelse fremover.

 

055.          Næste møde mandag den 12. september. Ekstra punkter til dagsorden senest mandag den 5. september.

 

 

 

Underskrifter:

 

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde onsdag d. 10. august 2016 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Lene

 

Referent: Vibeke

 

 

 

Dagsorden:

 

041.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

042.          Godkendelse af referat.

 

043.          Formanden

 

044.          Præsten

 

045.          Kirkegårdsudvalg

 

046.          Bygningsudvalg

 

047.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

048.          Børne- og ungdomsudvalg

 

049.          Kirkeværge

 

050.          Kontaktperson

 

051.          Medarbejderrepræsentant

 

052.          Regnskab

 

053.          Medlemsbidrag

 

054.          Evt.

 

055.          Næste møde mandag den 12. september. Ekstra punkter til dagsorden senest mandag den 5. september.

 

 

 

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Kirsten Øxenhave, Lene Isager, Claus Hybel, Jørgen Lund.

 

Referat

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 9. juni 2016 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Kirsten

 

Referent: Vibeke

 

 

 

024           Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. Vi sang ”Det dufter lysegrønt af græs”

 

                 Og Kirsten fortalte om en tur til Astrid Lindgren

 

025.          Godkendelse af referat.

 

026.          Formanden

 

                 -Orientering om brev fra Tine Lindhardt om samarbejde med stiftet.

 

027.          Præsten

 

                 -

 

028.          Kirkegårdsudvalg

 

                 Møde den 25. maj og der holdes opfølgende møde den 6. juli

 

                 Inspirationsbilag fra Bov sogn omdelt af Lene.

 

                 Der blev tjekket op på legater

 

029.          Bygningsudvalg

 

                 Køkken i præsteboligen er blevet helt færdigt.

 

030.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

                 Der blev samlet op på sommermødet

 

                 Søndag den 4. september arbejdsdag 9-17
                 Lørdag den 3. december Julekunstnermarked
                 Der er en ide om en længere tur til Rom for menigheden ud i fremtiden, evt. efterår 2017 forår 2018,
                 evt. hvert 3. år.

 

031.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 Anders udleverer brev om mini-, junior- og konfirmandoplysninger.

 

Arrangementer om Luther til næste år. Lutherprojekt for elever på mellemtrinet på Stokkebækskolen 6.-9. september.

 

Rollespillet ”Luthers nøgle” for alle konfirmander 2017

 

032.          Kirkeværge

 

Kirkegårdsudvalget udarbejder af ny model for udarbejdelse af legataftaler.

 

033.          Kontaktperson                

 

034.          Medarbejderrepræsentant

 

035.          Regnskab

 

                 Gennemgået

 

036.          Medlemsbidrag - nye medlemmer og unge.

 

Beslutning: Man skal betale samme procent i medlemsbidrag, som man ville have betalt i kirkeskat i Svendborg Kommune. P.t. 1,04%

 

Er man mellem 15 og 18 år, betales 120 kr. pr år.

 

Hvis man har en skattepligtig indkomst under 100.000 om året og er under 30 år, betales 300 kr. pr år.

 

Vedr. åbning af skattemappen, skal oplyses igen i kirkebladet.     

 

                

 

037.          Inddragelse af de unge i kirkens musik

 

Efter drøftelse, er der kommet forslag om at inddrage de unge i kirkens musik i det omfang der er tid og behov.        

 

038.          Pedersmindelegatet.

 

Det undersøges, hvordan man kan nedlægge legatet, da det nu giver et negativt afkast.

 

039.          Evt.

 

                 -

 

040.          Næste møde onsdag den 10. august. Ekstra punkter til dagsorden senest den 3. august. Lene er ordstyrer.

 

Underskrifter:

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde torsdag den 9. juni 2016 kl. 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Kirsten

 

Referent: Vibeke

 

 

 

Dagsorden:

 

024           Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

025.          Godkendelse af referat.

 

026.          Formanden

 

027.          Præsten

 

028.          Kirkegårdsudvalg

 

029.          Bygningsudvalg

 

030.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

031.          Børne- og ungdomsudvalg

 

032.          Kirkeværge

 

033.          Kontaktperson

 

034.          Enkeltmedlemmer

 

035.          Medarbejderrepræsentant

 

036.          Regnskab

 

037.          Medlemsbidrag - nye medlemmer og unge.

 

038.          Inddragelse af de unge i kirkens musik.

 

039.          Pedersmindelegatet.

 

040.          Evt.

 

041.          Næste møde torsdag den 11. august. Ekstra punkter til dagsorden senest den 4. august.

 

 

 

Ordstyreliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Kirsten Øxenhave, Lene Isager, Claus Hybel, Jørgen Lund.

 

 

Menighedsrådsmøde den 27. april kl. 19.00 i Kirkehuset

Ordstyrer:  Elsemarie

Referent: Vibeke

 

Referat:

009.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord:

Elsemarie fortalte om Lise Egelund, som udstiller malerier i kirkehuset i øjeblikket.

010.          Godkendelse af referat.

                 Godkendt

011.          Formanden

                 -

012.          Præsten

                 -

013.          Kirkegårdsudvalg

Der arbejdes i øjeblikket på klargøring af kirkegården, der er ikke gang i ukrudtet endnu; men der er andre opgaver at gå i gang med.

Den 25. maj kl. 16.30 er der møde i kirkegårdsudvalg.

014.          Bygningsudvalg

                 Jakob har lavet en flugtvej fra orglet.

                 Vi har haft bygningssyn og kirkehus og præstebolig er gennemgået.

Der er et ganske højt varmeforbrug, da der er mange dage, hvor kirken skal være varmet op.

Der skal prioriteres i reparationerne dette efterår.

$11.     Sålbænke på præstebolig

$12.     Kirketårnet repareres (Jævnfør rapport fra bygningssyn)

$13.     Isolering af kirkehvælvingen

015.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

                 Teaterkoncert er aflyst - udsat

                 Opdateret arrangementskalender kommer fra Lene

016.          Børne- og ungdomsudvalg

                 Nyt tiltag under opsejling: Senior-konfirmand

                 Der arbejdes stadig på rammerne omkring det.

                

017.          Kirkeværge

                 -

018.          Kontaktperson

019.          Enkeltmedlemmer

Punktet udgår fremadrettet.        

020.          Medarbejderrepræsentant

                 -

021.          Regnskab

                 Prisen for gravning af grav skal reguleres i forhold til reelle udgifter.

                 Vi undersøger hvad andre gør.

Vi skal prøve at søge tips- og lottomidler. Lone P. undersøger hvordan det rent praktisk kan lade gøre.

Vi tegner en kontrakt fra Sydfyns El-forsyning.

021a          Hvordan får vi de unge til at forblive medlemmer?

Vi nedsætter et udvalg, der beslutter hvordan vi tackler det. Lone A., Lone P. Jørgen og Anders. Tirsdag den 10. maj kl. 19.

022.          Evt.

                 Punkter til dagsorden senest en uge før det møde det skal med på.

                 Punkt til næste møde: Inddragelse af de unge i kirkens musik.

023.          Næste møder besluttes

                 Næste møde den 9. juni kl 19.

Efterfølgende mødedatoer

Torsdag d.11. august. Uge 32

Mandag d.12.september. Uge 37 (Vi har åben kirkedag søndag d.18., så måske var det godt, lige at mødes inden.

Tirsdag d. 25. oktober. Uge 43

Onsdag d.30.november. Uge 48 (1.søndag i advent d.27.)

Torsdag d.5.januar 2017. Uge 1 (Vi har OPSANG i lige uger)

Mandag d.20.februar. Uge 8.

Tirsdag d.14. marts. Uge 11. (Forberedelse til generalforsamling/årsmøde)

Underskrifter:

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde onsdag den 27. april 2016 kl 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Elsemarie

 

Referent: Vibeke

 

 

 

Dagsorden:

 

009.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

010.          Godkendelse af referat.

 

011.          Formanden

 

012.          Præsten

 

013.          Kirkegårdsudvalg

 

014.          Bygningsudvalg

 

015.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

016.          Børne- og ungdomsudvalg

 

017.          Kirkeværge

 

018.          Kontaktperson

 

019.          Enkeltmedlemmer

 

020.          Medarbejderrepræsentant

 

021.          Regnskab

 

                 Hvordan får vi de unge til at forblive medlemmer?

 

022.          Evt.

 

023.          Næste møder besluttes, se forslag herunder.

 

 

 

Ordstyreliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Kirsten Øxenhave, Lene Isager, Claus Hybel, Jørgen Lund.

 

Forslag til mødedatoer:

 

Torsdag d.4.august. Uge 31.

 

Mandag d.12.september. Uge 37 (Vi har åben kirkedag søndag d.18., så måske var det godt, lige at mødes inden.

 

Tirsdag d.18.oktober. Uge 42

 

Onsdag d.30.november. Uge 48 (1.søndag i advent d.27.)

 

Torsdag d.5.januar 2017. Uge 1 (Vi har OPSANG i lige uger)

 

Mandag d.20.februar. Uge 8.

 

Tirsdag d.14. marts. Uge 11. (Forberedelse til generalforsamling/årsmøde)

 

 

Referat

Menighedsrådsmøde fredag den 8. april 2016 kl. 17-18 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:     Lone Arentzen

 

Referent:       Vibeke Søndergaard

 

Afbud fra:     Anne Tingager, Jakob Øxenhave, Kirsten Øxenhave og Claus Hybel

 

Deltagere:     Lone Arentzen, Lone Poulsen, Jørgen Lund, Elsemarie Hoffmann, Anders Carlsson, Lene Isager, Vibeke Søndergaard og Kirsten Abildskov.

 

001.               Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. De nye blev budt velkommen

 

                      Herefter fællessang

 

002.               Godkendelse af referat fra 2. marts 2016

 

003.               Diverse meddelelser:

 

Der har været møde for konfirmandforældre for 2017, og der arbejdes på en tur til Berlin.  

 

Der arbejdes også videre på at lave nogle acceptable rammer for kommende konfirmandture.

 

Der har været bygningssyn, bilag på dette fremsendes senere.

 

004.               Udvalgsposter:

 

Posterne blev gennemgået og diskuteret. Posterne blev revideret og her blev nye ønsker om deltagelse i udvalg imødekommet med glæde.          

 

005.               Ordstyrerliste: Når man er ordstyrer, sørger man for, at der er lidt let til ganen under mødet, og man overvejer, om man har et inspirationsord til dagens møde.

 

006                Unges medlemskab: Punktet tages op igen næste gang.

 

Vi skal blive gode til at formidle oplysninger om de unges medlemsskab.

 

007.               -

 

008.               Næste møder:

 

27.4 - ordstyrer Elsemarie. Her aftales der møder frem til næste generalforsamling

 

09.6. - på forhånd afbud fra Elsemarie.

 

Ordstyreliste: Lone Arntzen, Elsemarie Hoffmann, Kirsten Øxenhave, Lene Isager, Claus Hybel, Jørgen Lund.

 

Underskrifter:

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde fredag den 8. april kl. 17-18 i Kirkehuset

 

Ordstyrer: Lene

 

Dagsorden:

 

001.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

002.          Godkendelse af referat.

 

003.          Diverse meddelelser

 

004.          Udvalgsposter

 

005.          Ordstyrerliste

 

006           Unges medlemsskab

 

007.          Evt.

 

008.          Næste nøde

 

Ordstyreliste, Lene Isager, Elsemarie Hoffmann,

 

Kirsten Øxenhave, Lone Arntzen, Claus Hybel………(ufuldendt)

 

Referent: Vibeke Søndergaard

 

Referat

Menighedsrådsmøde onsdag den 2. marts 2016 kl 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Claus

 

Referent:    Vibeke

 

133.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

                 Oplevelse fra rejse til Timor Este - kristusfigur på 28 meter

 

134.          Godkendelse af referat

 

                 Godkendt

 

135.          Formanden

 

                 -vi skal snakke om generalforsamling

 

136.          Præsten

 

                 -

 

137.          Kirkegårdsudvalg

 

                 -

 

138.          Bygningsudvalg

 

Claus ringer til Niels Hammerick, for at få afklaring omkring ombygning af kirkehuset samt aftalt bygningssyn. Claus og Jakob undersøger forhold omkring opsætning af rebstige eller lignende, som flugtvej fra pulpituret.

 

Færdiggørelsen af kælderen i præstegården er sat i gang, -ny dør er isat.

 

139.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

                 Facebook er kommet mere i gang.

 

                 Fællesforedrag er sat på pause til næste år.

 

140.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 Der er mange gode aktiviteter i gang.

 

141.          Kirkeværge

 

                 Det er dejligt at have gang i graveraktiviteterne igen.

 

142.          Kontaktperson

 

                 Kontrakterne skal kigges igennem ca. 1. april.

 

143.          Enkeltmedlemmer

 

                 Punktet droppes fremadrettet.

 

144.          Medarbejderrepræsentant

 

                 Det har været gode dage, vi startede op tirsdag.

 

145.          Regnskab

 

Afregning for ikke-medlemmer, der ønsker at blive konfirmeret: Forslag kr. 5000,- sættes på med vedtagelse for øje på næste møde.

 

146           Hvordan får vi de unge til at forblive medlemmer?

 

Forslag om at betale et beløb svarende til landsgennemsnittet af folkekirkesatsen. Hvis man er ung under uddannelse og/eller med en indtægt på maximum  kr. 100.000,-

 

På grund af manglende tilbagemelding på opfordring til at åbne skattemappen fra ca. 100 medlemmer, skal der i næste kirkeblad gentages proceduren vedrørende åbning af skattemappe.

 

Taksten fremadrettet hvis skattemappen ikke åbnes inden 1. september 2016: Der lægges 7 procent på sidste beregningsgrundlag, som var den skattepligtige indkomst for 2012 + 4 procent.

 

147.          Evt.

 

mandag den 14. marts

 

                 Generalforsamling

 

                 Referent: Berit Pedersen

 

                 Mødeleder: Bent Rasmussen

 

På valg er Aase Jensen, Elsemarie Hoffmann(genopstiller), Vibeke Søndergaard(genopstiller)

 

Suppl. Karina Tørnquist og Frede Guldholt

 

                 Bestyrelsen mødes kl. 18.30       

 

                

 

                 Separat punkt: Konfirmandbetaling.

 

Punkt under regnskab: Udformning af regnskab til møder, opdeling af regnskabspunkter for bedre overblik.

 

148.          Næste møde konstituering af menighedsråd.

 

                 Dato findes efter generalforsamling.

 

 

 

Underskrifter:

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde onsdag den 2. marts 2016 kl 18 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Claus

 

Dagsorden:

 

133.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

134.          Godkendelse af referat.

 

135.          Formanden

 

136.          Præsten

 

137.          Kirkegårdsudvalg

 

138.          Bygningsudvalg

 

139.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

140.          Børne- og ungdomsudvalg

 

141.          Kirkeværge

 

142.          Kontaktperson

 

143.          Enkeltmedlemmer

 

144.          Medarbejderrepræsentant

 

145.          Regnskab

 

146           Hvordan får vi de unge til at forblive medlemmer?

 

147.          Evt.

 

148.          Næste møde?

 

 

 

Ordstyreliste:  Aase Jensen, Lene Isager, Elsemarie Hoffmann,

 

Kirsten Øxenhave, Lone Arntzen, Claus Hybel

 

Referent: Vibeke Søndergaard

 

 

Referat

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 21. januar 2016 kl 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Lone A.

 

Referent: Vibeke

 

Afbud: Claus Hybel, Lone Poulsen

 

118.          Kirkens liv og vækst – en vintersang

 

                 -Anders kom med idéer til, hvad inspirationsordet kunne gå ud på.

 

119.          Godkendelse af referat.

 

                 Godkendt i forhold til sidste mødes pkt 115 og dette mødes pkt 130.

 

                   Kopi af brev, sendt til unge som er fyldt 18 år, vedlagt.

 

120.          Formanden

 

                 -

 

121.          Præsten

 

                 -

 

121.a         Kirkegårdsudvalg

 

                 -

 

122.          Bygningsudvalg

 

                 Der laves en tidskoordinering af de opgaver der ligger foran os.

 

                 Præstegårdens kælder skal være færdigpudset og kalket inden Påske.

 

                  Jakob kontakter frivillige hjælpere til dette arbejde.

 

                  Rebstige eller lignende, der skal fungere som flugtvej fra pulpituret/

 

                  orglet i tilfælde af brand, skal også være på plads inden Påske.

 

                  Lone A kontakter Claus Hybel.

 

                  Der er købt 4 udendørslamper til præsteboligen.

 

                  Der skal skiftes bla. komfur og emhætte i præsteboligens køkken,

 

                  A.C. og Anne undersøger hvilke muligheder der er.

 

                 

 

                  Niels Hammerich kontaktes ang. den årlige gennemgang af

 

                  Bygningerne. Claus C. kontakter.

 

123.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

Der er stor tilfredshed med inspirationsmødet, dejligt at ønske uden at tænke på penge.

 

Der er roser udefra for fællessangaftenen d.14., hvor OPSANG også

 

Medvirkede.

 

Der arbejdes på at lave et tværkulturelt arrangement, hvor vi inviterer.

 

                 Anders og Jakob arbejder videre med dette.

 

                 Kunne vi lave en Luther-dag i 2017 (jubilæumsår)i samarbejde med

 

                   andre? Der arbejdes i øjeblikket med idéer.

 

                

 

124.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 Mini- og juniorkonfirmander skal til Odense den 1. torsdag i februar

 

                 Minikonfirmanderne skal opføre teater den 7. februar.(Jonas og hvalen),

 

                 vi skal reklamere for skuespillet.

 

                 Konfirmandbanko, annonceret til d.31.jan., er flyttet til den 10 april. Der

 

                   søges sponsorgaver.

 

125.          Kirkeværge

 

                 -

 

126.          Kontaktperson

 

                 -               

 

127.          Enkeltmedlemmer

 

                 Indkøb i Brugsen har fået ny procedure. Lone informerede om dette.

 

                 Man skal huske, at skrive initialer og hvilket formål der købes ind til, på

 

                   kassebonnen, det letter bogføringen af de enkelte poster i regnskabet.

 

                  

 

                

 

128.          Medarbejderrepræsentant

 

                 Lone vil gerne, at vi laver en plan for bemanding, i forhold til ferie,

 

                   sommeren over.

 

129.          Regnskab

 

Vi ønsker, at der skal være mere specifikke oplysninger under

 

udgiftsposterne i regnskabet. Så kan vi nemmere få et overblik.

 

130           Ligning af unge under uddannelse (udsat fra sidste møde)

 

                 Klaret under punkt 119.

 

                 Regnskabet blev gennemgået.

 

                

 

131.          Evt.

 

På valg til generalforsamlingen mandag d.14. marts er Aase, Vibeke og Elsemarie samt suppleanterne Frede og Karina og revisor Jens Jørgen Møller.

 

132.          Næste møde onsdag den 2. marts kl. 18, -vi starter med suppe.

 

                 Claus er ordstyrer.

 

Underskrifter:

 

 

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde torsdag den 21. januar 2016 kl 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Claus

 

Dagsorden:

 

118.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

119.          Godkendelse af referat.

 

120.          Formanden

 

121.          Præsten

 

121.          Kirkegårdsudvalg

 

122.          Bygningsudvalg

 

123.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

124.          Børne- og ungdomsudvalg

 

125.          Kirkeværge

 

126.          Kontaktperson

 

127.          Enkeltmedlemmer

 

128.          Medarbejderrepræsentant

 

129.          Regnskab

 

130           Ligning af unge under uddannelse(udsat fra sidste møde)

 

131.          Evt.

 

132.          Næste møde onsdag den 2. marts kl. 18, -vi starter med suppe.

 

 

 

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Aase Jensen, Lene Isager, Elsemarie Hoffmann,

 

Kirsten Øxenhave, Claus Hybel og Vibeke Søndergaard.

 

 

Referat

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 21. januar 2016 kl 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Lone A.

 

Referent: Vibeke

 

Afbud: Claus Hybel, Lone Poulsen

 

118.          Kirkens liv og vækst – en vintersang

 

                 -Anders kom med idéer til, hvad inspirationsordet kunne gå ud på.

 

119.          Godkendelse af referat.

 

                 Godkendt i forhold til sidste mødes pkt 115 og dette mødes pkt 130.

 

                   Kopi af brev, sendt til unge som er fyldt 18 år, vedlagt.

 

120.          Formanden

 

                 -

 

121.          Præsten

 

                 -

 

121.a         Kirkegårdsudvalg

 

                 -

 

122.          Bygningsudvalg

 

                 Der laves en tidskoordinering af de opgaver der ligger foran os.

 

                 Præstegårdens kælder skal være færdigpudset og kalket inden Påske.

 

                  Jakob kontakter frivillige hjælpere til dette arbejde.

 

                  Rebstige eller lignende, der skal fungere som flugtvej fra pulpituret/

 

                  orglet i tilfælde af brand, skal også være på plads inden Påske.

 

                  Lone A kontakter Claus Hybel.

 

                  Der er købt 4 udendørslamper til præsteboligen.

 

                  Der skal skiftes bla. komfur og emhætte i præsteboligens køkken,

 

                  A.C. og Anne undersøger hvilke muligheder der er.

 

                 

 

                  Niels Hammerich kontaktes ang. den årlige gennemgang af

 

                  Bygningerne. Claus C. kontakter.

 

123.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

Der er stor tilfredshed med inspirationsmødet, dejligt at ønske uden at tænke på penge.

 

Der er roser udefra for fællessangaftenen d.14., hvor OPSANG også

 

Medvirkede.

 

Der arbejdes på at lave et tværkulturelt arrangement, hvor vi inviterer.

 

                 Anders og Jakob arbejder videre med dette.

 

                 Kunne vi lave en Luther-dag i 2017 (jubilæumsår)i samarbejde med

 

                   andre? Der arbejdes i øjeblikket med idéer.

 

                

 

124.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 Mini- og juniorkonfirmander skal til Odense den 1. torsdag i februar

 

                 Minikonfirmanderne skal opføre teater den 7. februar.(Jonas og hvalen),

 

                 vi skal reklamere for skuespillet.

 

                 Konfirmandbanko, annonceret til d.31.jan., er flyttet til den 10 april. Der

 

                   søges sponsorgaver.

 

125.          Kirkeværge

 

                 -

 

126.          Kontaktperson

 

                 -               

 

127.          Enkeltmedlemmer

 

                 Indkøb i Brugsen har fået ny procedure. Lone informerede om dette.

 

                 Man skal huske, at skrive initialer og hvilket formål der købes ind til, på

 

                   kassebonnen, det letter bogføringen af de enkelte poster i regnskabet.

 

                  

 

                

 

128.          Medarbejderrepræsentant

 

                 Lone vil gerne, at vi laver en plan for bemanding, i forhold til ferie,

 

                   sommeren over.

 

129.          Regnskab

 

Vi ønsker, at der skal være mere specifikke oplysninger under

 

udgiftsposterne i regnskabet. Så kan vi nemmere få et overblik.

 

130           Ligning af unge under uddannelse (udsat fra sidste møde)

 

                 Klaret under punkt 119.

 

                 Regnskabet blev gennemgået.

 

                

 

131.          Evt.

 

På valg til generalforsamlingen mandag d.14. marts er Aase, Vibeke og Elsemarie samt suppleanterne Frede og Karina og revisor Jens Jørgen Møller.

 

132.          Næste møde onsdag den 2. marts kl. 18, -vi starter med suppe.

 

                 Claus er ordstyrer.

 

Underskrifter:

 

 

 

 

Referat

Menighedsrådsmøde torsdag den 19. november 2015 kl 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Kirsten

 

Afbud fra: Vibeke, Jakob og Lone P.

Referent: Lone A.

Ordstyrer: Kirsten Øxenhave

                

 

102           Kirsten havde valgt at vi skulle synge nr.210 i højskolesangbogen: ”Mørk er november” og læste derefter Henrik Nordbrandt´s digt ”November”

 

103           Godkendt.

 

104           Lone A. bød velkommen til Anne Tingager, der som forberedelse til kommende strukturændringer, deltog i mødet for at få et indtryk af, hvordan vi arbejder. Rikke Bekker var også indbudt, men måtte melde afbud.

 

Vi er indbudt til festgudstjeneste i Ryslinge Valg-og frimenighed d.22.nov. i anledning af jubilæet for den første frie Grundtvigske menighed. Opfordring til, at så mange som muligt deltager.

 

105           A.C. omdelte en indbydelse fra biskop Tine Lindhart.

 

Se vedhæftede brev.

 

106           Lene Isager fortalte, at der er sparet penge på grandækningen. Man har valgt at købe gran af bedre kvalitet og derfor skal der bruges mindre for at få samme pæne resultat.

 

Stensætningen ved Nørgaards gravsted er sat i stand.

 

107           Claus har haft møde med Kim ”Murer” ang. pudsning og kalkning af præsteboligens kælder. Der indkaldes et arbejdshold, som går i gang efter Nytår.

 

Møde d. 4.1.2016 kl.18 i præsteboligen, aftalt med A.C., Lone A. og Claus ang. planlægning af kirkehusets fremtidige indretning.

 

108           Vi afprøver Testsalmer ved hver Fyraftenssang. Der er blandede meninger om måden salmerne skal prøves på; der er for lidt tid til at kunne danne sig et nogenlunde kvalificeret indtryk af de enkelte salmer – men vi prøver videre.

 

Kunstner – julemarkedet var en god oplevelse, med knap så stor opbakning som sidste år. Måske lå det for tidligt i år. Forslag om mere skiltning i omegnen og baggrundsmusik i kirkehuset. Der var fin levende musik (gruppen ”Jukebox”) i kirken.

 

Sigfred Pedersen-aftenen med Esben Jensen og André Isager var en rigtig fin oplevelse.

 

Carl Nielsen – dagen på lørdag er klar. Pt. Er der 29 tilmeldte – der må gerne komme mange flere!

 

109           Der er 10 minikonfirmander, 18 konfirmander og 3 juniorkonfirmander.

 

Konfirmanderne havde en oplevelsesrig tur til Odense med besøg i Moskeen, hvor de blev modtager af en imam og en næsten imam (en kvinde).

 

Derefter var de til international gudstjeneste i Domkirken.

 

Marco kommer fra d.29marts til d.2.april 2016 for at lave en teaterkoncert med konfirmanderne.

 

Rom-turen er sat på skinner.

 

110           I dec., jan. og feb. er vi uden graveransat. Derfor er André, Lone A, Elsemarie (og en reserve) kirketjenere på skift.

 

Der skal også sammensættes et rengøringshold.

 

Hvert menighedsrådsmedlem finder en, der sammen med en konfirmand (Anne T´s forslag) kan varetage rengøring af kirke og kirkehus. Det skulle give 1 ½ rengøringsomgang pr hold – det burde være overkommeligt. Elsemarie og Emma T. er 1.hold.

 

111           Tak for i år til Jakob og Henrik.

 

112           Aase spørger om kirken er åben i vores tid uden graver; Det er den, A.C. låser op og i, hver dag. Kirkehuset skal være låst, når det ikke bruges.

 

113           Jakob fraværende.

 

114           Regnskabet gennemgået, ingen kommentarer.

 

115           Udsat til Lone P. er med.

 

116           Ang. strukturændringer, der er planlægningsmøde d. 4.januar 2016 kl.19.30 med A.C., Lene Isager, Anne Tingager og Lone A.

 

d. 12.januar fra kl. 19 - 21 er der ”Begejstringsmøde” om samme emne, hvor alle interesserede er velkomne. (Claus kan ikke komme)

 

117           De 2 sidste møder inden Generalforsamling/Årsmøde er:

 

Torsdag d.21. januar kl. 19.00 og

 

Onsdag d.2.marts kl.18, hvor vi begynder mødet med at spise suppe.

 

Underskrifter:

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 30. september 2015 kl 19 i Kirkehuset

Referent: Vibeke

Fraværende: Frede, Claus, Lene

Ordstyrer: Elsemarie

Lisbeth Guldholt indledte vores møde med at fortælle om portalen Brugerhjælp.dk

087.               Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift.

Digtet ”Vuggevise” af Henrik Nordbrandt

Vi sang ”Livstræet”

                     

088.               Godkendelse af referat.

                      Godkendt

089.               Formanden

Har haft en super udflugt til Udbyhøj, og nyder den gode stemning efter alle de dejlige arrangementer, der har været i og omkring kirken.

090.               Præsten

091.               Kirkegårdsudvalg

                      Kirgårdsudvalget mødes snarest.

092.               Bygningsudvalg

Murermester ”Kim Murer”, Bregningevej 30, Tåsinge, tlf.27610952, kommer og råder og vejleder om den videre renovering af kælderen i præstegården. Kurt Frandsen kontaktes mhp undersøgelse af drænforhold ved præsteboligens nordøstlige hjørne.

Der skal indkaldes til møde med Niels Hammerick med henblik på den årlige gennemgang af samtlige bygninger.

Det nye lydanlæg fra Phonic Ear i kirken er indviet med succes.

093.               Musik, PR - og arrangementsudvalg

                      Langsigtede planer:

                      Få men gode arrangementer

Evt. 3-4 gange om året. Ulrich bliver inviteret til næste møde, så han kan komme og præsentere sine idéer.

Inge Marstrand er blevet bedt om at lave et tillæg til Salmebogen. Anders er med i et udvalg, der skal være med til at vælge de sange, som skal med. Derfor synges der efter kirkekaffe nogle søndage frem til sidst i november.

Jakob, Lone og Anders har snakket om at lave en kulturmøde for flygtninge. Planen er at invitere lokale flygtninge og menigheden til at mødes.

Skærtorsdag aften kommer Annette fra Historicum og fortæller om” Bordets historie” med udgangspunkt i nadveren.

094.               Børne- og ungdomsudvalg

   • Konfirmandtur til Rom enten i Påsken eller i uge 11, der arbejdes stadig på højtryk med at få det arrangeret.

   • Konfirmandkoncert efter jul.

   • Teaterforestilling

   • Konfirmandtur 9. januar til Ribe med overnatning i Esbjerg.

   • Tur til Odense lørdag den 7. november. Opleve et møde med en imam og besøg i Domkirken.

095.               Kirkeværge

Der nedsættes et udvalg til at klarlægge dækning af kirketjenesten i perioden december 15 til februar 16. Udvalget består af: Lone A. Lene, Lone P. og Anders. Planlægning skal være klar inden næste møde.

                     

096.               Kontaktperson

                      Der har været mus-samtale med Anders.

097.               Enkeltmedlemmer

Medlemmer der ikke har givet adgang til skattemappe, skal have en reminder pr tlf.

                     

098.               Medarbejderrepræsentant

Grøn Kirke har udgivet en liste, hvor man kan tjekke, om man er miljøvenlig.

www.grønkirke.dk

Vores graver Jakob, der blandt mange andre ting er ansvarlig for kirkepyntning, har valgt for en periode at pynte kirken selv, og beder om hjælp, hvis han mangler en hånd til dette.

Henrik og Jakob har været på diverse messer og kursus vedr. begravelse og bisættelse.

099.               Regnskab

                      Regnskabet er gennemgået

100.               Evt.

101.               Næste møde den 19. november kl. 19.

                      Punkt: Ligning af unge under uddannelse

                      Lone P. er forhindret

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde onsdag den 30. september 2015 kl 19 i Kirkehuset

 

Ordstyrer:  Elsemarie

 

Dagsorden:

 

087.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

 

088.          Godkendelse af referat.

 

089.          Formanden

 

090.          Præsten

 

091.          Kirkegårdsudvalg

 

092.          Bygningsudvalg

 

093.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

094.          Børne- og ungdomsudvalg

 

095.          Kirkeværge

 

096.          Kontaktperson

 

097.          Enkeltmedlemmer

 

098.          Medarbejderrepræsentant

 

099.          Regnskab

 

100.          Evt.

 

101.          Næste møde den 19. november kl. 19.

 

 

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Aase Jensen, Lene Isager, Elsemarie Hoffmann,

 

Kirsten Øxenhave, Claus Hybel og Vibeke Søndergaard.

 

 

 

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde tirsdag den 18. august 2015 kl 19 i Kirkehuset

Ordstyrer: Lene

Dagsorden:

069.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

070.          Godkendelse af referat.

071.          Formanden

072.          Præsten

073.          Kirkegårdsudvalg

074.          Bygningsudvalg

075.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

076.          Børne- og ungdomsudvalg

077.          Kirkeværge

078.          Kontaktperson

079.          Enkeltmedlemmer

080.          Medarbejderrepræsentant

081.          Lydanlæg opfølgning

082.          Regnskab

083.          % stigning af indkomst ved manglende adgang til skattemappe

084           Beregning af bidrag for unge under uddannelse

085.          Evt.

086.          Næste møde?

 

 

 

 

Referat

Menighedsrådsmøde tirsdag den 18. august 2015 kl. 19.00 i Kirkehuset

Ordstyrer : Lene

Fraværende : Vibeke, Karina og Frede

069.             Kirkens liv og vækst – inspirationsord                                                             
Lene læste afsnit af bogen : ”Glæden ved at holde af ”.

070.             Godkendelse af referat                                                                                  
 Referatet blev godkendt.

071.             Formanden                                                                                                    
 Fantastisk sommer – tiden flyver af sted.

072.             Præsten                                                                                                            
 Præst og frue takker igen for bryllupsgaven – nu er den brugt  - en dejlig tur til Andalusien -12 skønne dage –                                                          Præstens 6. sæson her i Vejstrup – han befinder sig godt i embedet - 

073.             Kirkegårdsudvalg                                                                                                   
Udvalget mødes i september ( Lene finder en dato )                                                                                   
Jacob meddeler, at kirkegården passes godt, men at der er problemer med perlesten og grus  på grund af sommerens voldsomme regnskyl. Lone A. foreslår, at man kan tage kontakt med Teknisk udvalg i Svendborg kommune. Måske kan vi få lidt hjælp derfra.

074.             Bygningsudvalg                                                                                                                 
Lone, Anders og Claus vil ”træde sammen ” og lave en plan over, hvordan Kirkehuset skal bruges.                                                                             Det skal være Valgmenighedens samlingssted for børn, unge og ældre.
Huset skal bl.a. være et sted, hvor kunst, musik m.m. kan udfolde sig                                                                                             
Der skal laves en god beskrivelse /evt. en skitse af ruminddeling uden at gå i for mange detaljer. Dernæst skal der søges fonde.                                                                    
Rikke Bekker og Anne Tingager kontaktes angående udformning af fondsansøgninger, og sammen med ”fondsansøgningsudvalget” vil den bedste fondsansøgning blive lavet.

075.             Musik, PR – og arrangementsudvalg                                                                         
”De blå Perler” –” højskolesangbogsdagen” på lørdag fra kl.  09 - 21 –                                                                  
Anders orienterede om dagen.  Musikere, sangglade mennesker og lidt til ganen – alt er på plads.                                                                             ”De blå perler” er tænkt som en tradition, der løbes i gang i år.                                                                         
Overskuddet går til ”Spillestedet Harders”, så unge mennesker / kunstnere kan bruge stedet gratis.

                      Der er 17 tilmeldte til Drejø/Skarø-turen

                      Der var mange tanker om og forslag til fremtidige menighedsture og evt. fællesture med andre valgmenigheder:                                                     Turene kunne evt. gå til Ærø,  til udlandet, til Bornholm o.s.v.                             
Vi dvælede lidt ved Bornholm - ideen. Måske kunne det være spændende at deltage i ”Folkemødet” derovre .                                                          Jacob og Anders vil arbejde videre med ”Folkemøde-ideen” 

                      Udvalg til julekunstnermarkedet den 14. november består af : Lone A., Åse, Kirsten, Lene og Elsemarie

076.             Børne- og ungdomsudvalg
Der er 19 konfirmander
Konfirmanderne samt deres forældre har besøgt udstillingen : ” Den romerske forbindelse” på Møntergården i Odense. En fin tur.
Anders orienterede om de kommende arrangementer  med konfirmanderne

077.             Kirkeværge                                                                                                                     
Jacob klarer opgaverne perfekt – stor ros til Jacob.

078.             Kontaktperson.   
Lone har haft ”mus”- samtale med Jacob..                                                                                 
Ulrichs kontrakt er blevet fornyet med de ændringer, hans øgede timetal giver.

079.             Enkeltmedlemmer.                                                                                      
”Kirken” vil hjælpe folk med kørsel, men hvor der er brug for ekstra hjælp, henvises der til kørselsordning for svært bevægelses-hæmmede i Svendborg kommune.

                      Anders vil gerne have besked, hvis man hører om folk, der gerne vil have hans besøg.

080.             Medarbejderrepræsentant.                                                                                     
Alt kører godt.                                                                                                           
Jacob og Henrik deltager i kurset: ” Procedure ved dødsfald” på Amu-skolen i Svendborg.

081.             Lydanlæg og opfølgning.                                                                                        
Lydanlægget monteres, og mange bliver glade.

082.             Regnskab.                                                                                                                                 
Lone P. orienterede om regnskabet, og fremover vil menighedsrådet få  regnskabet tilsendt før menighedsrådsmødet.

083.             Procentstigning af indkomst ved manglende adgang til skattemappen
Fremover vil der pålægges medlemmerne 4 procents stigning af 2013 indkomsten ved manglende adgang til skattemappen.

084.             Beregning af bidrag for unge under uddannelse.                                        
Medlemmer, der er under uddannelse, skal betale som andre medlemmer, såfremt deres skattepligtige indtjening er over 100.000 kr.

085.             Evt.                                                                                                                             
Spredt snak om Facebook

086.             Næste møde(r)                                                                                                              
Onsdag den 30. september kl. 19.00, Torsdag den 19. november kl. 19.00

                                                                                                                      Ref.: Elsemarie

Underskrifter:

 

Referat

Menighedsrådsmøde mandag den 8. juni 2015 kl 19.30 i Kirkehuset

 

Ordstyrer: Aase

 

Fraværende: Elsemarie, Karina

 

053.          Kirkens liv og vækst – inspirationsord overladt til dem der var til Årsmøde. 

 

054.          Godkendelse af referat. Indsigelse fra Frede mod proceduren omkring låneomlægning, der manglede information til medlemmerne. Bedre oplysning om låneomlægning også på generalforsamling ønskes. Lone P. tager et lånetilbud på et fastforrentet lån hjem. Herefter bliver alle grundigt orienteret.

 

055.          Formanden

 

Årsmødet i Rødding var rigtig godt. Meget løfterigt og fantastisk at være med til gudstjeneste. Der var en god udveksling af gode ideer efterfølgende. Der er valgt nogle nye medlemmer ind i bestyrelsen for Frie Grundtvigske.

 

Vibeke Hein, Mette Marslund og Karen Marie Holm ønskede ikke at fortsætte. Valgt til bestyrelsen blev, Laura Lundager Jensen, præst i Osted, Ina Balle Aagaard, præst i Sdr. Nærå og Anne Grete Pilgaard, formand i Odense. Ny suppleant for Sjælland blev Lisbeth Andreassen.

 

Odense havde stillet forslag om at nedsætte en gruppe, der skal arbejde med ændring af vedtægterne, som er utidssvarende. Vi mangler en bestyrelse, som kan være et hjælpeorgan i de spørgsmål af praktisk og juridisk art, som altid dukker op, når man arbejder som menighedsråd i frie menigheder.

 

Efter generalforsamlingen var der mulighed for at deltage i foredrag om Kirkegårdskultur, eller være på genbrugs – eller tekstilværksted

 

                 God ide: Stort billede af årets konfirmander i våbenhuset.

 

                   Næste år er Ryslinge Valg – og Frimenighed vært d. 4. og 5. juni

 

056.          Præsten

 

Det var et dejligt årsmøde og der var meget god snak.

 

Anders foreslår at vi byder ind med at vi holder Årsmødet igen om 6-7 år, for at ”holde gryden varm” fra sidst vi holdt det, med hensyntagen til at vi skal have børn og unge mere med i menighederne.

 

057.          Kirkegårdsudvalg.

 

                 - Lene fik gode ideer til nytænkning af kirkegården, f.eks.”Grøn Kirkegård”

 

                   på flere hjemmesider.              

 

058.          Bygningsudvalg

 

-møde i morgen med Niels Hammerich og arkitekt Steffen Søby, bl.a. omkring visioner og fundraising til nyt menighedshus.

 

-Når vi låner vores klaver ud, er det kun dækket af vores egen forsikring, hvis det står låst inde i en bygning, ellers skal den som låner, have en dækkende forsikring.

 

059.          Musik, PR - og arrangementsudvalg

 

Nyt navn til syng dansk på Harders: ”De blå perler”, som afholdes den 27. august.

 

Vi har arbejdsdag den 26. september. Præstens kælder skal ordnes. Vores køkken skal rengøres og evt. males. Der er også oprydning i Lunden. Afslutning med spisning og gudstjeneste.

 

Sommermøde den 16. august med gudstjeneste

 

Fælles foredrag er ved at blive organiseret.

 

Sommerudflugt den 5. september til Drejø og Strynø.

 

17. juni holder musikskolens celloelever afslutning i kirke og kirkehus.

 

060.          Børne- og ungdomsudvalg

 

                 Der har været konfirmandindskrivning. Der er 17 indskrevet.

 

Vi har fået en del tilbagemeldinger på de breve, vi har sendt ud til de 15-18 årige.

 

061.          Kirkeværge

 

Jakob og Lene har gennemgået de gravsteder der ikke bliver holdt og de gravsteder der holdes for vores regning.

 

062.          Kontaktperson

 

                 Lone ønsker at aftale datoer for mus-samtaler. Alt er godt.

 

063.          Enkeltmedlemmer

 

                 Hvornår er man inhabil? Det afgøres ved den enkelte sag, hvornår man er

 

                   Inhabil.                                                                                                                                                                    

 

Der skal kigges på ”Skattemappen”. Søndag d.9. og søndag d.23. august sidder Lone P. og Lone A. og hjælper dem, der ikke er dus med, hvad der skal gøres.

 

064.          Medarbejderrepræsentant

 

                 Alt er godt iflg. Jakob.

 

065.          Lydanlæg iflg. Lones oplæg

 

Tuborg Fonden er søgt, og vi får besked senest 1. august. Vi skal have anlægget ordnet inden næste sæson starter.

 

066.          Regnskab

 

                 Regnskabet er gennemgået af Lone

 

Anders informerer om budgetter for de enkelte udvalg, så vi har et overblik over hvad det koster. Hvis der bliver babysalmesang, bliver det mod betaling. Budget vedrørende konfirmandtur udmeldes i god tid, så alle har mulighed for at forberede sig på udgiften.

 

067.          Evt.

 

068.          Næste møde tirsdag den 18. august kl. 19 i kirkehuset. Her aftales resten af årets mødedatoer.

 

 

Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde mandag den 8. juni 2015 kl 19.30 i Kirkehuset

Ordstyrer: Aase

Dagsorden:

053. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift. (Ordstyrer)

054. Godkendelse af referat.

055. Formanden

056. Præsten

057. Kirkegårdsudvalg

058. Bygningsudvalg

059. Musik, PR - og arrangementsudvalg

060. Børne- og ungdomsudvalg

061. Kirkeværge

062. Kontaktperson

063. Enkeltmedlemmer

064. Medarbejderrepræsentant

065. Lydanlæg iflg. Lones oplæg

066. Regnskab

067. Evt.

068. Næste møde?

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Aase Jensen, Lene Isager, Elsemarie Hoffmann,

Kirsten Øxenhave, Claus Hybel og Vibeke Søndergaard.

 

Referat fra Menighedsrådsmøde mandag den 6. april 2015 kl 13 i Kirkehuset

Vedr. deltagelse: Lone Poulsen var fraværende og begge suppleanter deltog i mødet.

037. Kirkens liv og vækst – inspirationsord af Lone

038. Referater fra 16./2, 5./3 og 16/3 blev godkendt - det fra d.16/2 med tilføjelse til pkt. 030 om at vores lån er omlagt med virkning fra 1/4 2015, fra et F3 til et F5 lån.

039. -

040. Hilsen fra Esben og Lotte VUS

Anders informerede om Petersmide Legatet

041. Lene og Ida koordinerer alle oplysninger vedrørende gravsteder.

042. Lone informerede, om at skaden på kirketaget fra sidste storm er repareret.

043. Arrangementskalenderen er opdateret og Lene huskede os på de næste arrangementer. Alle spørger nogen de kender, om de har "lopper" til vores marked lørdag den 9. Lene sætter info i avisen.

044. Turen til Berlin har været fantastisk. Anders fortalte om de gode samtaler der var opstået på turen.

I forlængelse heraf fortalte Anders om fremtidig tur til Rom.

Der arbejdes på at få en teaterforestilling i kirken sidst i januar 2016. Vi tænker på at købe forestillingen "Abrahams døtre", som. Teatergruppen, "Teatertasken", kan opføre i vores kirke. Dette gøres i med blandt andre Odense Valgmenighed.

045. Lone informerede om regler ved ansættelse af ny graver.

046. -

047. -

048. Der arbejdes på at lave en flugtvej fra pulpituret. André er i gang og Claus sagde ja til at hjælpe med opgaven.

049. Ansættelse af vores nye graver Jakob Øxenhave er snart afsluttet, de sidste formelle ting omkring ansættelsespapirer skal gøres færdige.

050. -

051. Ændringer lavet til udvalget for fundraising.

Udvalgslisten blev gennemgået og rettet.

052. Næste møde mandag den 1. juni kl. 19.00, Elsemarie kan ikke deltage.

Underskrifter:

Referat af Menighedsrådsmøde mandag den 6. april 2015 kl 13 i Kirkehuset
Fraværende: Ingen
037. Kirkens liv og vækst – inspirationsord af Lone

038. Referat godkendt.
039.
040. Hilsen fra Espen og Lotte VUS
       Anders informerer om Petersmide Legatet

041. Lene og Ida koordinerer alle oplysninger vedrørende gravsteder.
042. Lone informerede, om at skaden på kirketaget fra sidste storm er repareret.
043. Arrangementskalenderen er opdateret og Lene huskede os på de næste arrangementer. Alle spørger nogen de kender, om de        har "lopper" til vores marked lørdag den 9. Lene sætter info i avisen.
044. Turen til Berlin har været fantastisk. Anders fortalte om de gode samtaler der var opstået på turen.
       I forlængelse heraf fortalte Anders om fremtidig tur til Rom.
       Der arbejdes på at lave teaterforestilling sidst i januar 2016: "Abrahams døtre". Dette gøres, i forbindelse med et samarbejde        vi har i gang med blandt andre Odense Valgmenighed.
045. Lone informerede om regler ved ansættelse af ny graver.
046. -
047. -
048. Der arbejdes på at lave en flugtvej fra pulpituret. André er i gang.
049. Ansættelse af vores nye graver Jakob Øxenhave er snart afsluttet, de sidste formelle ting omkring ansættelsespapirer skal              gøres færdige.
050. -
051. Ændringer lavet til udvalget for fundraising
052. Næste møde mandag den 1. juni kl. 19.00, Elsemarie kan ikke deltage.

Underskrifter:


Mødeindkaldelse

Menighedsrådsmøde mandag den 6. april 2015 kl 13 i Kirkehuset

Ordstyrer: Lone A

Dagsorden:

037. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift.(Ordstyrer)
038. Godkendelse af referat.
039. Formanden
040. Præsten
041. Kirkegårdsudvalg
042. Bygningsudvalg
043. Musik, PR - og arrangementsudvalg
044. Børne- og ungdomsudvalg
045. Kirkeværge
046. Kontaktperson
047. Enkeltmedlemmer
048. Medarbejderrepræsentant
049. Ansættelse af ny graver
050. Regnskab
061. Evt.
062. Næste møde?

Ordstyrerliste: Lone Arntzen, Aase Jensen, Lene Isager, Elsemarie Hoffmann,
Frede Guldholdt og Vibeke Søndergaard

Referat fra konstituerende menighedsrådsmøde mandag den 16. marts 2015

036 Rådet konstitueres sådan:

Formand: Lone Arentzen

Næstformand: Elsemarie Hoffmann

Kirkeværge: Lene Isager

Sekretær: Vibeke Søndergaard

Medlem : Aase Jensen

Kirsten Øxenhave

Claus Hybel

Valgte suppleanter: Karina Tørnquist

Frede Guldholt

Referat af menighedsrådsmøde den 5. marts 2015

033: Omlægning af lapidariet skal ses i sammenhæng med de ændringer, som planlægges af ad hoc-udvalg og som omfatter               valgmenighedens ydre arealer bortset fra præstegårdens areal. Punktet berøres i forbindelse med formandens årsberetning.

034 Vi arbejder med muligheden for at Ulrich får flere timer resten af året
       Der arbejdes videre med at finde en løsning, vi snakker med Ida, Helle og Henrik om at finde en løsning.

035 Vi har fået fordelt arbejdsopgaverne til generalforsamling.
      Hvis der ikke bliver opstillet nye kandidater kører rådet videre som nu.
      Der skal findes 2 suppleanter.

 

Referat fra menighedsrådsmødet mandag d.16.februar 2015 kl.19.00 i Kirkehuset.

Ordstyrer: Frede Guldholt, som var stedfortræder for Vibeke.

Fraværende: Vibeke Søndergaard, Elsemarie Hoffmann og Ida Wielcken

Mødet indledtes med at synge Kirsten Øxenhaves valg: "Den blå anemone" af Kaj Munk

Dagsorden:

0017. Frede læste "Ode til det enkelte menneske" fra Pablo Nerudas bog: "Elementære Oder"

0018. Godkendt og underskrevet.

0019. Brian Jonstrup mindet.

1.suppleant, Kirsten Øxenhave er indtrådt i menighedsrådet. Der er 2 år tilbage af Kirstens

  valgperiode.

  Vi har fået brev fra foreningen "Børn og Unge i sorg på Fyn", med tak for støtte i 2014.

020. A.C. har bedt Anja Thunbo fra SkårupGrafisk om at komme med et tilbud på en trefløjet

  præsentationsfolde, som man vil få, når man bliver meldt ind i valgmenigheden og et

  Dåbsbrev som fadderne vil få ved barnets dåb.

021. Ida er på orlov, derfor ingenting fra udvalget, men ad hoc udvalget var på kirkegårdstur

  11.januar. Vi besøgte kirkegården ved Nazaretkirken i Ryslinge og både den nye og den

  gamle kirkegård i Nyborg. Alle tre steder var der inspiration at hente og gode ideer at

  arbejde videre med.

022. Tøjsmose Tømrer har skiftet 3 vinduer i Kirkehuset, ét i kvisten, (den blev malet ved

  samme lejlighed), ét i den lille stue og ét i den store stue.

  Kapellets døre er renoveret.

  Nedsivningen af vand i bryggers og graverbadeværelse, skyldes utæthed omkring

  udluftnings-skorstenen. Flemming Bønløkke reparerer. Det vil koste ca.4000kr.incl.moms

  Mindre stormskade på kirkespiret anmeldt til forsikring. Vejstrup VVS udbedrer skaden.

  Præsteboligens kælderloft er blevet isoleret (Lars Ellerman).

  Dræning fra redskabshuset ved kirken bliver gjort ved lejlighed (Kurt Frandsen)

  Der er indhentet tilbud på lydanlæg, incl. teleslynge, fra Schmidts Radio. Prisen og

  opbygningen af anlægget er næsten identisk med tilbuddet fra Phonic Ear, men begge skal

  rettes til, da de ikke svarer helt til det vi ønsker. A.C. og Lone A. udvælger, hvilket anlæg

  det skal være.

  Lene I., Kirsten Ø. og Lone A., vil se på muligheden for at søge fondsmidler, både til lyd og

  ombygning af Kirkehus.

023. God snak om kommende arrangementer, både dem vi har og dem vi kunne ønske at

  "søsætte".

024. A.C. fortalte om aktiviteterne med de tre konfirmandgrupper: undervisningen, rejser,

  udflugter, skuespil og det at lave film.

  Børn som er døbt indenfor det sidste år, vil fremover blive inviteret til en sammenkomst,

  som A.C. og Christina Øbo Andersen arrangerer.

025. Lene I. har passet graverkontoret under Idas orlov.

026. Lone A.. Mussamtaler indenfor de næste par uger.

027. A.C. vil gerne flytte sin fridag fra mandag til fredag. Det er ok.

028. Er fraværende

029. Forslag fra Frede om brug af medlemslisten. Se bilag.

  Forslaget diskuteret, ideen er god og Frede blev bedt om at arbejde videre med den.

030. Lone P. forelagde regnskabet. Bemærkning: Underskud på knap 19.000kr. Det er et pænt

  resultat, med tanke på de omkostninger stormskaden fra sidste år medførte.

031. A.C. bestiller 40 stk. af "Lysets Utålmodighed" i en tekstudgave, som tillæg til salmebogen.

032. Næste møde er torsdag d.5.marts. Forberedelse til Generalforsamlingen. Gennemgå

  eventuelle indkomne forslag. Suppleanten må meget gerne deltage.

Underskrifter:

 

Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer: Elsemarie

001. Sang: Gråvejr, Hundekoldt - Digt: Tid
002. Referat godkendt og underskrevet
003. Formanden
       -Det onde vokser, når gode mænd ingenting gør. Citat med afsæt i det der er sket i Frankrig.
        Generalforsamling flyttet til den 15. marts.
        Obs. deadline for annoncering med henblik på rettidig omdeling af
        kirkeblad. Anne Tingager og Rikke Bekker vil gerne være med i et udvalg, som skal arbejde med en strukturændring af                 vores menighedsrådsarbejde.
004. Præsten
       Præcisering af at hovedbestyrelsen udelukkende skal agere i.h.t. foreningens vedtægter.
       Vi arbejder på fælles breve med andre valgmenigheder til dåbs- og konfirmandbørn, hvis familier ikke er medlemmer
005. Kirkegårdsudvalg
       Der arbejdes i øjeblikket på dræn ved redskabshuset, der indhentes fast tilbud. Det er meget dyrt at dræne kirkegården, og          der foreslås at vi planlægger os ud af det, ved at placere urnegrave der, hvor der er problemer med vand.
       Udflugt i ad hoc udvalget på søndag den 11. lige efter gudstjeneste.
006. Bygningsudvalg
       Kælderarbejde i præstebolig er godt i gang.
       Vi skal have snakket om, hvad vi gør ved nedsivning af vand i tilbygningen på kirkehuset. Der er også andre ting, som skal          laves, der kræver kapital. Bl. a hele ombygningen af kirkehuset, lydanlæg i kirken, ny altertavle og isolering af kirkeloft.
       Der skal være møde i bygningsudvalget, hvor man drøfter både budget og tidshorisonter for de enkelte projekter.
       Lone kontakter flere personer med erfaring inden for fondsøgning
       Vedr. forsikringer:
       Lone A har sammen med assurandør Brian Bech gennemgået og opdateret vores forsikringer i Thisted Forsikring.
007. Musik, PR - og arrangementsudvalg
       Der er en super stemning i udvalget og der er mange nye ideer på
       tegnebrættet.
       Evt. sommermøde op til Sankt Hans og evt. i samarbejde med Borgerforeningen. Lene snakker med formanden.
       Der arbejdes på at få mere flow på hjemmesiden.
008. Børne- og ungdomsudvalg
       Orientering fra udvalget
009. Kirkeværge
       Under Idas fravær i forbindelse med rejse henvises til vedlagte arbejdsplan.
010. Kontaktperson
       Hanne, som har været i arbejdsprøvning hos os, har søgt job og fået stilling på Oureskolerne.
       Der foretages mus-samtaler inden generalforsamling
011. Enkeltmedlemmer
       13 udmeldinger og 6 ny-indmeldelser.
       Formanden har d.d. fået fuldmagt og dankort til vores bankkonto.
012. Medarbejderrepræsentant
       Der mangler brandtrappe ved orglet. Der arbejdes på sagen, når Ida kommer hjem fra USA.
013. Lapidariet, punktet er udsat.
014. Regnskab
       Orientering om nyt kreditforeningslån
       Orientering om nye budget.
015. Evt.
        Dato på marts-mødet flyttes til torsdag den 5. marts.
        Bestyrelses og personalefest den 6. marts. Udvalg: Elsemarie, Aase, Ulrik
        og Anders.
016. Næste møde er mandag den 16. februar 2015 kl. 19 i Kirkehuset.
        Vi beder suppleanter om at deltage i næste menighedsrådsmøde.

Underskrifter:

Referat

Menighedsrådsmøde onsdag den 5. november kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer: Aase
Referent: Vibeke
Fraværende: Brian

268. Kirkens liv og vækst – inspirationsord på skift - Vi sang 2 dejlige efterårssange.
269. Referat godkendt. Referat fra forrige gang også underskrevet.
270. Vi skal allerede nu i gang med at finde nye kandidater til menighedsrådet.
271. Der er forslag om at tænke nye tanker i.f.t. organisering af arbejdet i menighedsrådet, således at der i større udstrækning             nedsættes ad hoc udvalg til de opgaver som skal løses. Det er meningen at personer udefra også skal kunne inviteres til at           deltage.
        Forslag om en anderledes og mere uddybet dagsorden.
        Der nedsættes et udvalg til at lave et forslag til de nye tanker.
272. Alle gravsteders løbetid er nu optegnet på et kort, for at få et overblik. Ida og Lene gennemgik de tanker, der foreløbig ligger         på tegnebrættet, m.h.t . nytænkning af kirkens arealer.
        Der var forslag om at der kunne anlægges en lille sø på kirkegården.
        Foreløbig er det aftalt at fjerne gamle sten på de gravsteder, som er sløjfet. Dette kan afgøres via kirkegårdsprotokollen,               hvilke det drejer sig om.
        Lapidariet skal op som punkt i januar.
        Der er fastsat en pris for nedlæggelse af gravsted. Ida føjer prisen til i vores prisliste.
        Juraen omkring skovkirkegården undersøges i øjeblikket.
        Den 11. januar er der en inspirationstur ud at kigge på kirkegårde.
273. Der er indsendt prøver af træet i det ødelagte tag, så det kan afgøres om det er svampeangreb eller råd. Dette er afgørende           for, hvor meget forsikringen dækker af reparationen.
        Der er modtaget tilbud på isolering af præsteboligens kælderloft samt ydervægge i kælderen. Der var spørgsmål til                       isoleringen, og der blev henvist til Hammerich, for yderligere behov for forklaringer.
        Der er opsat ny gaskedel i Kirhuset.
274. Der er møde i Musik, PR - og arrangementsudvalget på mandag, hvor uddelegering af de næstkommende opgaver skal ske.
        Næste store arrangement er julekunstnermarkedet.
275. I Børne- og ungdomsudvalget har man talt om, at der skal annonceres med minikonfirmand før sommerferien, af hensyn til           alles planlægning.
        I denne sæson skal konfirmanderne lave film og der inviteres en udefra til at hjælpe med projektet.
        Der arbejdes i øjeblikket også med at etablere babysalmesang igen.
276. Lene fortalte om den gode hjælp vi har i Hanne, nogle timer om ugen på kirkegården.
277. -
278. -
279. Anders' kontrakt er forhandlet og underskrevet
280. Regnskab er gennemgået
281. Lene havde inspiration til kirkekunst med hjem fra Nice.
282. Næste møde er torsdag den 8. januar 2015 kl. 19 i Kirkehuset.

 Referat Menighedsrådsmøde

tirsdag d.16.september kl.19 i Kirkehuset
Ordstyrer: Aase Jensen
Referent: Lone Arntzen
Fraværende: Ida – Brian og Vibeke

252. Kirkens liv og vækst – inspirationsord ( Lone A.) : Citat fra "Spørgsmål og Svar", med
        Sognepræst ved Christianskirken i Kbh, Flemming Pless, i Kristelig Dagblad d.13.sept.2014.
253. Ændring af ordlyd i 239: Det nævnte udvalg er et ad hoc udvalg under kirkegårdsudvalget.
        Referatet ikke underskrevet, da sekretæren er fraværende.
254. L.A.: Der har været god opbakning til alle de ting der har været i august og september,herunder en meget vellykket                      arbejdsdag, hvor 24 deltog og fik løst mange vigtige opgaver.
255. A.C.: Fremlagde forslag til 3 forskellige printere, som koster fra 18 – 65.000 kr. A.C.- Lene – LoneP. – Elsemarie og LoneA.             mødes onsdag d.24./9., efter Kirkegårds ad hoc-
        udvalgets møde kl. 16.30, for at tage endelig stilling til, hvilken type printer der svarer til vores behov.

256. Lene: Ad hoc udvalget har været samlet og har gennemgået hele vores grønne område, for at kunne få et overblik over,                 hvordan det hænger sammen nu og hvordan vi ønsker det skal se ud i fremtiden.
257. L.A.: Fremlagde tilbud fra Flemming Bønløkke på 3 nye vinduer til kirkehuset. De valgte blev dem som er fremstillet i træ og          aluminium.
       L.A. skal kontakte Træhåndværkeren for tilbud på isolering af præste-boligens stueplansgulv,
       vi har et tilbud fra Flemming Bønløkke.
       I næste uge skal vi aftale en dag for oprydning i præsteboligens kælder mhp den kommende isolering.
258. Lene: Der har været god omtale i aviserne af den kommende koncert med Indra. Der kommer også en anmelder til                      koncerten.
       Menighedsudflugten d.13. til Aros og Mols Bjerge har fået mange rosende ord med på vejen
       Elsemarie – Lene og LoneA. (med hjælp fra flere)står for frokosten efter Høstgudstjenesten.
       Gurli pynter kirken.
259. A.C.: Det har været svært at planlægge undervisningstider for konfirmanderne, ligesom udsendt info fra provstiet til                      sognekirkernes konfirmandforældre om, hvor man kan blive konfirmeret, er "uldent" i forhold til os, som jo ingen                          sognegrænser har.
       Vi har i år 6, måske 7 konfirmander i år.
       Elsemarie og A.C. har haft møde med konfirmandforældrene 2015/16, hvor man vedtog at lave en opsparing til en rejse til            Rom i foråret 2016.
260. Ingen bemærkninger
261. L.A.: Ulrichs kontrakt skal færdiggøres
       A.C.s kontrakt skal gennemgås i oktober (det gøres hvert 2.år)
       Hanne, som er i jobtræning på kirkegården 2 timer ugentlig, er meget glad for at være her.
262.LoneP.: Mange af de som er fyldt 18 i år, har meldt sig ind.
263.God diskussion om fremtidige projekter
       A.C.: Langsigtede planer:
      1: Forholdet mellem "årligt tilbagevendende begivenheder/traditioner" og vekslende arrangementer. Herunder: skal vi variere         de årligt tilbage-vendende arrangementer bare en smule, samtidig med, at vi bevarer indholdet (feks. Høstgudstjeneste,               adventsmøde, sommermøde). Kan vi integrere f.eks. bazar i forb.med høstgudstjenesten eller skal vi lave bazar ved en særlig       begivenhed i foråret eller op til jul?
      2: Film: skal vi fortsætte med særskilte filmaftner eller skal vi forsøge at ?
      3: Temagudstjeneste – hvor mange – hvornår og hvor ofte?
      4: Udflugterne – hvordan skal forholdet være mellem en-dags-ture, højskoleture og udlandsrejser?
      5: Fonde
      6: Langsigtede planer om altertavlen – kunst og kirke, foredrags/oplægsholdere, diskussion osv.
      7: udvidet debatmøde i november (arr.af Grundtvigsk Forum)?
      8: Konfirmandture til udlandet. Fast del af undervisningen?
      9: sommertræf i samarbejde med lokale foreninger, skoler osv (jf. Anne Tingagers idé)

 

264. Ida har ferie.
265.
266. L.P. orienterede om mødet med regnskabsførerne fra de andre valg- og frimenigheder, hvor man forsøgte at få hold på                  konsekvensen af de nye skatteregler i forhold til den måde, hvorpå vi kan få adgang til med-lemmernes indtægtsforhold og            om ændringen gør det nødvendigt at ændre vores måde at ligne på. En afklaring skulle gerne findes i dette år.
267. - ingen bemærkninger
268. Næste møde: onsdag d. 5.november i Kirkehuset.

Referat
Menighedsrådsmøde mandag den 4. august kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer: Frede Guldholt
Fraværende: Ida og Brian

235. Kirkens liv og vækst – inspirationsord: Samlede Thomsen afsnit 34 Lyset brænder, Frede gav os dette overdådige "ordvæld"           til eftertanke, af Søren Ulrik Thomsen.
236. Referatet godkendt med enkelte kommentarer og rettelser.
237. Lone har nydt sommeren og glæder sig til en ny sæson.
238. En kæmpe stor tak fra Anders og Anne, for alt i forbindelse med brylluppet.
239. Kirkegårdsudvalget har møde til 12. august kl. 17 i kirkehuset.
240. Bygningsudvalget arbejder med at klarlægge bygningsreparationer. Jesper skal lave en specifikation på regningen.
241. Musik, PR - og arrangementsudvalget arbejder på at få et møde arrangeret, hvor sæsonens arrangementer skal evalueres              Derudover arbejdes der med idéer til et sommertræf i stil med Årsmødet på Vejstrup i år med Valgmenigheden som tovholder.
       Sommerturen til Tisselholt "Mellem ruiner og tårne med spir" var en succes.
       18.8. Sommermøde holdes i præsteboligen eller Lunden. Inga-Britt Olsen holder prædiken og foredrag om Lokalsamfundet år        2014. Indtil nu har vi 4 kagebagere, der kan godt bruges flere.
       6.9 Arbejdsdag
       13.9. Lørdag den 13. september tager vi igen på udflugt. Turen går denne gang til Århus og "næsedryppet" Mols og                        Helgenæs. 
       Programmet ses på hjemmesiden: 
       8.00: Afgang fra Vejstrup.
      10.00: Ankomst AroS i Århus.
      12.30-14.15: Besøg i en århusiansk menighed og kirke.
      14.45: Vi drikker kaffe ved Kalø Slotsruin.
      15.30: Nationalparken Mols Bjerge
      18.30: Aftensmad på "Mellem Jyder" i Ebeltoft.
      I programmet giver vi plads til "improvisationer og spontane
      svinkeærinder".
      Program vil kunne findes i Kirkehuset og på vores hjemmeside
      i slutningen af juli måned. Reserver allerede nu 13. september
      til den spændende udflugt. Tilmelding til Asta Fjord,
      62251992 senest den 10. september. Asta Fjord.
      FAA laver et portræt af vores nye organist Ulrich Klostergaard

242. Børne- og ungdomsudvalget er der et arrangement, hvor Gurli sikrer næste års kirsebærsaft med hjælp fra årets                          konfirmander.
243. -
244. Kontaktperson: Ulrichs kontrakt er i orden.
245. Enkeltmedlemmer: Der er en udmeldelse.
       Der arbejdes på ny procedure for labeludskrift til kirkebladene. Lone P har et forslag, som skal efterprøves.
       Medlemslisten er klar og ligger i kirkehuset. Der udarbejdes også et eksemplar i alfabetisk navneorden.
246 Opfølgning på og udvikling af de ideer og aktiviteter, som vi blev præsenteret for primært i Sorgenfri.
       Vi har et rigtigt godt udgangspunkt, som er oparbejdet. Der foregår noget for alle i menigheden blot på forskellige                          tidspunkter.
       Der arbejdes videre med nye idéer for kirkelivet og med at skabe fysisk rum for de interessegrupper, som har brug for at have        et sted at være. Derudover er der brug for, at vi får gang i at søge fonde til alle de drømme, der skal realiseres. Her skal vi            blive gode til at beskrive nogle konkrete sager.
       Der er oprettet et ad hoc udvalg til bygningsudvalget: Lone A., Elsemarie, Aase og Frede.
247 Frede er indtrådt i KIRKEGÅRDSUDVALGET, som nu også tager sig af resten af kirkens arealer.
248. -
249. Regnskab er gennemgået
       Der arbejdes med idéer til, at få den ny ligningsprocedure kørt i stilling. Her samarbejdes der med de andre valgmenigheder.          Dette kommer på som punkt igen næste gang.
       Andre steder lignes der som sidste år, altså ud fra sidste års årsopgørelse. Har man væsentlige ændringer i sin indkomst, kan        man så henvende sig og få sit beregningsgrundlag ændret.
250 -
251. Næste møde er tirsdag den 16. september kl. 19 i Kirkehuset.

 Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 26. juni kl. 19 i Kirkehuset

Ordstyrer: Brian Jonstrup
Afbud: Aase og Elsemarie

Ad pkt. 223
Vi indledte mødet med en snak med Flemming Bønneløkke, som tilbyder at lave arbejdet med vinduerne i kirkens nordside færdigt. Der isættes et-lags-glas og desuden isoleres hvælvingerne med 100 mm glasuld. Arbejdet påbegyndes september 2014. Arbejdet laves til den pris, der oprindeligt var aftalt.

218. Kirkens liv og vækst – inspirationsord "STILHED" Braingym
219. Referat godkendt med rettelser
220. Er lettet og glad over et velgennemført årsmøde.
221. Anders holder ferie i uge 28 og 32. Erik Sloth afløser. Der er medarbejdermøde den 14/7 og den 2/8
222. Der arbejdes på højtryk med at klippe alle hække. Der er forslag om at vi tjekker op på ydelserne på kirkegården.
223. (Se indledning)
       Desuden har Brian været en tur rund og kigge sammen med blikkenslageren. Der er skiftet ca. 480 tagplader. I øjeblikket            letter taget en lille smule, hver gang det stormer, da der dannes undertryk. Dette kan undgås ved at montere såkaldte                "klipfisk" i taget. Klipfisk er små luftindtag, der forhindrer, at der dannes undertryk. Michael Larsen kommer med et tilbud på        dette.
       Udskiftning af gaskedlen venter vi med at tage stilling til, til der er styr på renoveringen af kirkehuset.
224. Gennemgang af arrangementskalenderen:
       Ingabrit taler og prædiker til sommermødet den 17. august
       Gurli pynter kirke til høstgudstjenesten den 21. september
       Studiekreds v. Anders C den 7. oktober er ok
       Sangaften med Ulrich Klostergaard den 30. oktober er ok
225. Der bliver konfirmationsforberedelse tirsdag morgen efter efterårsferien. Herudover ligger der endnu ikke noget fast. Der            meddeles, så snart tingene falder på plads.
       Der arbejdes på at dele skolernes juleafslutning på 2 dage.
226. Ida får en praktikant i nogle timer om ugen.
227. -
228. Gaver på mærkedag er diskuteret.
229. Ingen møder i juli.
       Vi er en god flok der mødes og nyder at arbejde sammen.
230. Vi har fået 1 nyt medlem
       Regnskabet er gennemgået
       Vi har gevaldig udgifter til toner til kopimaskinen. Det er besluttet at der købes en ny printer/kopimaskine.
       Der er indkøbt et nyt lærred til fremvisninger i kirken.
231. Ny ligningsprocedure er vedtaget
       Procentsatsen sættes op til 2,8% pr 1/1 2015. Stigningen udlignes af, at der ikke længere lignes af AM-bidraget.
232. Årsmødet 2014 – evaluering – der er stor tilfredshed med mødet også fra kritikere. Der afholdes fælles evaluering den 30/6         i kirkehuset.
233 Der skal arbejdes på indkøb af ny mikrofon til kirken. Den skratter.
       Budskab til bedsteforældre: "Tag børnebørnene med til Årsmøde"
       Der arbejdes på at gøre kirken interessant for den yngre generation.
       Vi har modtaget takkekort fra Oure Friskole
234. Næste møde bliver mandag den 4. august kl. 19 i Kirkehuset.

 

 

Referat fra menighedsrådsmøde onsdag d.14.maj kl.19, 2014 i Kirkehuset.
Afbud fra Ida og Aase
Referent: Lone A.,(substitut for mødets ordstyrer)

201. Inspirationsord i form af den tankevækkende kortfilm "Change for a dollar"
       Sang: "For alle de små blomster", nr. 289 i højskolesangbogen.
202. Referatet godkendt, efter en snak om formuleringer og en enkelt rettelse til pkt.198:
       "Der annonceres også på Oure og Ø.Åby friskoler"
203. Tak til Elsemarie og Anders for planlægningen af den meget inspirerende
        menighedsrådsudflugt i lørdags til Sorgenfri kirke, Vejleå kirke, Vartov kirke og store sal.
        Elsemarie har fået en kopi af én af Sorgenfri´s fondsansøgninger. Den kan være en god
        hjælp, når vi selv skal søge til de mange fremtidsønsker vi har.
204. En god snak om, hvad der kendetegner en levende kirke, kontra en stagnerende.
205. Lene og Ida indkalder Kirkegårdsudvalget til møde i september.
206. Kirketaget er nu under reparation. Flemming Bønlykke og Michael Larsens folk er i gang.
        Der er fundet råd i de 2 sydlige samlinger mellem hoved – og sideskib, særlig samlingen
        mod øst er angrebet. Det vil være nødvendigt at åbne ind til kirkerummet. Mureren
        skal, foruden de udvendige skader( særligt fugerne trænger), pudse de værste revner i
        kirkerummet.
        Så snart vi ved hvilke omkostninger rep. af kirketaget medfører, skal vi have sat gang i
        isolering af præsteboligens kælder og forhåbentlig ombygning af kirkehuset.
207. Lene orienterede om arrangementskalenderen.
       Anders har kontakt til Henning Harder omkring Vartov –sangdagen d.21.juni. Det viser sig,
       at der er er rigtig mange andre arrangementer i Svendborg den weekend, så hvis vi vil holde
       Vartovdag næste år, skal det nok være på en anden dato.
       Fyraftensang med Curt Sørensen d.4.juni, André spiller.
       Lis Bystrup udstiller malerier i kirkehuset fra mandag d.19.maj.
208. Anders: Ny ordning ang. Konfirmandundervisning. Der har været møde mellem skoleledere,
       repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og præsterne i Svendborg kommune.
       Det resulterede i et kompromis, som ikke er tilfredsstillende, men ser ca. sådan ud:
       Undervisning, tirsdage fra 14 til 16 i ugerne 39-40-41
       efter efterårsferien og frem til Påske, tirsdage fra 8.15 til 9.45.
       fra Påske til konfirmationen, ?
       Anders vil gerne begynde undervisningen i august, med 2 til 3 torsdag eftermiddage +
       lejrskole.
209. Lene: Ida mangler en 11kg gasflaske; Vibeke har måske en ekstra ellers køber vi en.
       En længere debat affødtes af, at der efterhånden er flere som ønsker at reservere et
       gravsted; det kan sagtens lade sig gøre, men det kræver at vi får lavet en overordnet plan
       for, hvordan vi vil have kirkegården til at se ud fremover og hvor mange resurser vi vil bruge
       på den. I den forbindelse skal der ses på, hvordan graverens timer fordeles; kirketjener/
       graver.
       Der er nedsat en gruppe, som vil tage sig af den opgave. Gruppen består af: Lene, Ida,
       Lone P., Vibeke, Frede, Lone A. Et forslag skal gerne være færdigt inden efteråret.
210. Ingen bemærkninger.
211. ---------------------------
212. ---------------------------
213. Lone P.: Fra SKAT kan vi ikke, som hidtil, få alle de relevante oplysninger om
       medlemmernes økonomiske forhold, bla. kan vi ikke få oplyst AMbidrag.( §12,stk 8
       i skatteloven) Det gør, at vi er nødt til at ændre vores måde at ligne på, både %sats og
       opkrævningsmåde. Beslutning tages efter Landsforeningen af Grundtvigske Valg – og
       Frimenigheders årsmøde, hvor det også vil komme til debat; senest på menighedsråds-
       mødet i august.
       Regnskabet gennemgået og godkendt.
214. Brian: tilbud på ny gaskedel fra Michael Larsen. Der er ofte reparationer på den vi har, men
       set i lyset af, at vi ønsker en ombygning af kirkehuset, tager Brian en snak med Michael om,
       hvilke muligheder der i den forbindelse kunne være relevante.
215. Der er pt. 42 tilmeldte til Årsmødet. Lone P. fortæller at vores fine og detaljerede
       tilmeldingsblanketter overses/bruges ikke.
       Anders beder Mette Marslund sende en reminder om tilmelding til alle menigheder.
       "Hvad gør vi"møde d.18.maj, Anders, Elsemarie og Lone A.
       Årsmøde –møde d.26.maj, Elsemarie, Lone P., Anders, Anne Tingager og Lone A.
       Mandag d.2.juni kl. 19 i kirkehuset, møde for alle tovholdere og hjælpere.
216. Frede: der mangler information om arbejdsgange i rådsarbejdet og om de ting der er sat
       i gang, når man indtræder som nyt rådsmedlem. Møde om de ting d.19.maj, Lone A. og
       Frede.
217. Næste møde: torsdag d. 26.juni kl.19 i kirkehuset (muligvis afbud fra Vibeke)

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 8. april kl. 19 i Kirkehuset
Fraværende: Sten Pensdal
Referent: Vibeke

183. Inspirationsord ved Elsemarie "Et menneske.." Sang Det er forår og alting klippes ned.
184 -
185. Steen Pensdal er, på grund af arbejdspres, udtrådt af menighedsrådet.
       Lone A. har være afsted med juniorkonfirmanderne, Anders og Elsemarie, en dejlig og oplevelsesrig tur til København.
186. Anders mødes med Pastor Reick og Erik Sloth om afløsning.
       Orientering om ønsker om hjælp til dagligdags ting, som f.eks. løn og lovmæssige
       forhold, fra Landsforeningen af Grundtvigske Valg – og Frimenigheder
187. Alt er ok iflg. Lene
188. Brian og Lone laver overdragelsesmøde om igangværende ting.
       Lone, Anders og Niels H., har været oppe og kigge i den gamle Vejstrup Børnehave, den kunne måske købes billigt og                bruges som Kirkehus/Kulturcenter. Husskallen er rigtig god, men alt indeni skal skiftes ud, det bliver alt for dyrt, så vi                renoverer vores kirkehus.
       Torben P. (tidligere graver) har ringet til Ida om en bjælke i kirken, der skal tjekkes jævnligt. Flemming Bønneløkke er blevet        kontaktet vedrørende denne bjælke.
       Lone har snakket med Hanne Bønløkke. og der bliver kigget på kirketaget i næste uge.
189. Der skal trykkes nyt brevpapir, kuverter m.v., men vi skal have det gamle brugt op først.
       Anders, Lene, Lone, Herdis og Asta holder et udvalgsmøde snarligt.
       Klaverudvalget skal mødes efter gudstjeneste og arrangement Palmesøndag.
       Menighedsudflugt: der arbejdes i det hårdtarbejdende udvalg med arrangementet
       Fælles Sydfynske Foredrag: Vores foredragsholder i marts 2015 er Preben Kok.
190. Udflugt med Konfirmanderne d. 11./12.
       Mange oplevelser og overnatning på hostel. Forældre kører.
       Palmesøndag er der Påskens historie ved juniorkonfirmanderne og sang og musik ved mini- og juniorkonfirmanderne.
191. Lene og Jens har lavet overdragelse.
192. Vi har et par unge organister, der kommer og hjælper med organistgerningen, indtil Ulrik starter. Lone A. arbejder i at finde        ud af hvad de skal have i løn.

193. Vi har fået 4 medlemmer i år. En mor og 3 børn. 1 konfirmand blev døbt(og dermed nyt medlem).
       Lone P har fået nye arbejdstider. Hun kan nu træffes bedst onsdag fra 13-15.
       Vores hjemmeside adresse er ikke i kirkebladet!!
194. Det er en god ide, at vi fremover skal være sikker på, at der er en tovholder, der skal stå for de praktiske ting ifm.                      arrangementer: annoncering, bespisning, pyntning osv.
       En arrangementsformular indsættes i arrangementsmappen.(Vibeke)
195. Regnskabet gennemgået og godkendt.
       Forespørgsel og orientering om legatudbetaling Petersminde legatet.
196. Når de unge bliver døbt hos os, er de automatisk medlem iflg. Folkeregisteret.
       Fra det 15. år er de medlemmer iflg. vores vedtægter.
       Beslutning:
       15-18 årige betaler et beløb der svarer til udgifterne til kirkebladet 3 gange årligt + udsendelse.
       Herefter betales efter ligning medmindre man er under uddannelse, i det tilfælde betaler man et beløb på kr. 600,-
       Beslutningen offentliggøres i kirkeblade, så der ikke er tvivl fremover.
197. Det er besluttet, at der næste gang der skal være generalforsamling, er et punkt på om honorar til formand/                              kontaktperson.
       Formanden vil rigtig gerne inviteres med til diverse udflugter i forbindelse med kirkens liv, når det passer ind.
198. Årsmødeudvalget mødes på efterskolen efter påskeferien og samler alle tråde.
       Vi snakker med Anne Tingager om der kan annonceres med Årsmødet, så andre interesserede end menigheden, også kan          meldes til og deltage i de workshops/arbejdscafeer der er.
199. Åben medlemsliste: Oplysning om den, skal med i næste kirkeblad. Den opdateres pr.1. marts hvert år.
       Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hendes anden mail virker ikke i øjeblikket.

200. Næste møde den onsdag den 14. maj 2014 i kirkehuset.

 Konstituering

Vejstrup Valgmenighed tirsdag den 25. marts 2014

Det nye råd består af: Formand Lone Arntzen., Næstformand Elsemarie Hoffman, Kirkeværge Lene Isager, Sekretær Vibeke Søndergaard, Bygningsansvarlig Brian Jonstrup, Åse Jensen og Steen Pensdal.

Øvrige deltagere i dag: Anders C

Fraværende: Steen Pensdal

Referent: Vibeke

Diverse opgaver og udvalg

Kontaktperson for alle medarbejdere: (incl. Mus-samtaler): Lone A

Legatudvalg: Anders C og Lone A.

Musik, arrangement- og PR-udvalg: Asta, Herdis, Ulrich, Lene I og AC.

Kirkehuset: Åse Jensen

Kirkegårdsudvalg: Vibeke, Elsemarie, Anders C og Lene I

Bygningsudvalget: Brian, Lone A, Anders C

Børne- og ungeudvalg: Elsemarie, Anders C, Karen Rosenberg, Christina Ø. Andersen, Niels Ø

Hjemmesideansvarlig: Herdis Iversen og Bjarne Isager.

Kunstudvalget: Anders C og ?

Næste mødedato for rådet:

Tirsdag den 8. april kl. 19.00 i kirkehuset.

Øvrige møder i 2014: onsdag den 14. maj, torsdag den 26. juni, mandag den 4. august, tirsdag den 16. september, onsdag den 5. november.

Datoer i 2015: Torsdag den 8. januar, mandag den 16. februar, tirsdag den 17 marts.

Søndag den 22. marts (Generalforsamling).

Referat fra

Menighedsrådsmøde onsdag den 26. februar 2014 kl.19.00 i kirkehuset
Ordstyrer: Jens Kristiansen
Alle var tilstede

166. Kirkens liv og vækst – inspirationsord ved Jens
167. Referat godkendt med bemærkning.

168. Formanden.
-
169. Præsten.
-
170. De syge træer er fældet og der er ryddet op. Der er ansat en ny gravermedhjælper

171. Der indhentes forslag inden generalforsamlingen/lille årsmøde fra håndværkere på
tagreparation på kirken, samt forslag til ombygning af kirkehuset ved arkitekt.

172. Ida oplyser at hun hører at vi er en meget aktiv valgmeninghed.
Anders oplyser igen om den folder der er på vej med vandrings- og
naturarrangementer i de omliggende
menigheder.

173. Børne- og ungdomsudvalg
-arrangementer går efter planen, som beskrevet tidligere.

174. Kirkeværge
Ny gravermedhjælper starter den 17. marts i år.
Men vil være medhjælpende i umiddelbar fremtid, for at se hvordan tingene fungerer.

175. Margrethe havde sidste dag i søndags
Der er indkaldt ansøgere til samtale i denne uge.

176. Enkeltmedlemmer.
3 unge mennesker er udmeldt.
Vi talte om restancer og hvad vi skal gøre ved dem.

Den 23. marts lukkes for indbetaling til klaver.

177. Medarbejderrepræsentant.
Ida sætter meget pris på de medarbejdermøder, der holdes jævnligt, det får alle tråde
til at hænge sammen i det daglige.

178. Regnskabet godkendt

179. Årsmødet 2014
Der har været deadline på årsskriftet, som sendes ud til alle og Anders har indsendt
et indlæg.
Lone, Anders og Elsemarie laver en "to do"-liste, så man kan se, hvad der skal
bruges hænder til.

180. Generalforsamlingen 23. marts
Der er indkommet forslag om at lave en åben medlemsliste. Dette er drøftet på
mødet og skal med på generalforsamlingen til afstemning.

Vedtægtsændringer: Indholdet skal diskuteres i enkeltheder men vedtages samlet for at give mening.

Referent: Vibeke
Forslag til ordstyrer: Herdis

Vibeke og Lone A.: stemmesedler
Elsemarie, Aase og Jens: frokost
Elsemarie og Lone A.: Liste over arbejdsopgaver til Det store Årsmøde færdig til d.23.3.

Menighedsrådet opfordrer til at man har talt med de kandidater man foreslår at opstille til menighedsrådsvalget.

181. Vi skifter bank den 1.7.2014 til Fynske Bank, dokumenter er underskrevet d.d.

182. Næste møde er generalforsamling søndag 23. marts 2014 kl. 14.00.

Herefter fastsættes nye datoer for menighedsrådsmøder.