Generalforsamling

Generalforsamling/årsmøde 22. september 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Pkt. 1:              Valg af ordstyrer.

Pkt. 2:              Valg af stemmetællere.

Pkt. 3:              Formandens beretning.

Pkt. 4:              Regnskab og budgetforslag.

Pkt. 4 A:             Forslag til vedtægtsændringer.

Pkt. 5:             Valg til menighedsrådet, på valg er:

                         Lene Isager, genopstiller.

                         Esben Jensen, genopstiller.

Pkt. 6:             Valg af suppleanter:

                         Niels Nyholm.

                         Mette Quist.

                         Inge Feldingbjerg.

                         Kirsten Abildskov.

Pkt. 7:            Valg af revisor, på valg er:
                        Bjarne Isager.  
                         
Pkt.  8:           Behandling af indkomne forslag.

Pkt.  9:            Eventuelt.

Generalforsamling/årsmøde måtte vi, som næsten alt andet, aflyse.
Derfor denne lille opdatering.
Kirkebladet er jo kommet ud til alle. I dét ses dagsorden til det møde som måtte udsættes, og regnskabet som ser rigtig godt ud.
Fra mødet marts 2019 til marts i år, er der arbejdet med de ting vi på mødet blev bedt om og med det vi allerede havde i gang.
Naturligvis interesserer det mange, hvordan det går med fondsansøgningerne til vores renoverings – og byggeplaner. Det går som forventeligt, stille og roligt. Det er et langt træk, dét at søge midler til så omfattende et projekt som vores.
Lige nu er en periode, hvor det, for nogen, kan se ud som om der ikke sker noget, men for os som er i det, er der travlt. Der er ansøgninger sendt af sted og flere er på vej.
Vi har god kontakt til enkeltpersoner/institutioner, som ser meget positivt på vores planer.
Så alt er som det skal være og vi orienterer igen, når der er nyt at fortælle om.
Forhåbentlig kan vi snart genindkalde til Generalforsamling/Årsmøde.

 

Referat fra generalforsamlingen i Vejstrup Valgmenighed
Mandag d. 25. marts 2019 kl. 19:00

Efter en marts måned, hvor man rolig kan citere: ”Det har regnet - men regnen gav grøde, det har stormet - men stormen gjorde stærk”, så brød solen endelig frem mandag d. 25. marts og den årlige generalforsamling skulle løbe af staben. Fremmødet var stort, vi var omkring 71 personer i alt og derfor blev mødet holdt i kirken.

Formand Lone Arntzen bød velkommen til alle medlemmer, arkitekt, bygningsingeniør og fundraiser og udtrykte sin glæde ved det store fremmøde. Derefter, traditionen tro, sang vi nr. 56 i højskolesangbogen: ”Denne er dagen, som Herren har gjort”, efterfulgt af nr. 89: ”Er lyset for de lærde blot?” akkompagneret af vor husmusiker Ulrich Klostergaard.

Der blev til alle uddelt folder indeholdende budget, vedtægter og dagsorden.

Punkt 1:         Herdis Iversen blev forslået som ordstyrer og valgt ved klapsalve. Herdis modtog og takkede for valget.

Punkt 2:         Ove Rosenberg og André Isager blev foreslået til stemmetællere, de takkede ja.

                      Herdis gennemgik, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Derefter blev dagsordenen gennemgået.

Det blev bemærket, at punkt 4a indeholdt et forslag fra menighedsrådet med afstemning. Under punkt 8 var der indkommet to forslag, som også indeholdt forslag til afstemning om samme emne, derfor blev forslagene under punkt 8 flyttet op til punkt 4a, så alle tre forslag blev behandlet samlet. Punkt 8 udgår derefter.

Ingen kommentarer fra fremmødte. Herdis gjorde opmærksom på, at der var almindelig stemmeflertal ved fremmødte.

Punkt 3:         Formandens beretning. Se bilag.

Herdis takkede for en omfangsrig og sigende beretning og efterlyste kommentarer til beretningen. Der var ingen, så der blev takket for beretningen og den blev godtaget.

Punkt 4:         Regnskabsfører Lone Poulsen fremlagde regnskabet, som både er trykt i kirkebladet, men også stod i uddelte folder.

                      Herefter var der mulighed for spørgsmål og kommentarer til regnskabet.

Jens Jørgen Møller: Hvor er udgifterne til forundersøgelsen i forbindelse med ombygning?

Lone P:          Under punktet Passiver på side 3 i regnskabet.

Kirsten Abildskov: Er Petersmindelegatet øremærket byggeprojektet?

Lone P:          Ja

Ingrid Madsen: Flot med overskud i år, men hæfter sig ved stigning i lønudgifterne?

Lone P:          Skyldes hensættelse til feriepengeforpligtelsen. Det skal indsættes pga. ny ferielov som træder i kraft til september i år.

Herdis:          Spurgte efter flere kommentarer, herefter blev regnskabet og budgettet vedtaget ved håndsoprækning.

Punkt 4a:       Der var indkommet tre forslag, som alle havde afsæt i renovering af kirken og kirkehuset. Der skal stemmes om alle tre, og forslagsstillerne fremlagde i den rækkefølge, som forslagene var indkommet.

Lone A:          Gennemgik forslaget, stillet af menighedsrådet. Se bilag.

Anne Tingager: Viste på skærmen hvad det drejede sig om, nemlig kirkens skal, det ydre: Hvælvinger, vægge, gulv, vinduer - energioptimering, isolering, indeklima og gode adgangsforhold for alle rum og udenomsarealer.

Ida Wilcken:  Er gulvet med i planen?

Lone A:          Ja, et fladt gulv, med eller uden bænke.

Jens Jørgen Møller: Stemmer vi om, om bænkene er her eller ikke?

Lone A:          De kan både være her eller ikke, det kommer an på hvad vi vil, når rummet er klart.

Lisbeth Freltofte: Er bænkene væk eller ikke?

Lone A:          Det handler i første omgang om skallen, det ydre af kirken.

Lisbeth F:       Kan knæfaldet også komme væk?

Lone A:          Muligvis, men det er skallen, vægge, hvælving og et plant gulv, gerne med stole, så alle kan færdes uden besvær i kirken det handler om. Men det er ikke stole og indretning vi skal stemme om, vi skal stemme om, om vi skal renovere skallen.

Kirsten A:      Vil de fremlagte arkitekttegninger blive brugt i søgningen af fondsmidler?

Lone A:          Ja.

Kirsten A:      Hvis vi så stemmer ja, og bruger tegningerne i fondssøgningen, så ender kirken med at se sådan ud som på tegningerne?

Lone A:          Det er kun skallen vi vil søge om. Det, der er på tegningerne, er vor bud på hvordan det kan se ud.

Kirsten A:      Vil tegningerne blive brugt?

Lone A:          Ja.

Jens Jørgen:  Vi er nogen som synes bænkene skal være har. Så skal vi stemme nej?

Lone A:          Vi skal stemme om, om vi vil fremtidssikre skallen, altså vægge, lofte, gulve.. Når vi så ser hvor mange fondsmidler der er, så indkalder vi til møde ang. indretning.

Ane Højly:     Jeg synes det er flotte arkitekttegninger. Fondene vil gerne se på det positive, på det vi kan, når vi får den flotte skal. Senere kan vi så se på, hvad vi vil bruge det smukke rum til og der kan vi stemme om indretningen. Men først skal vi have fonde med på vores ide.

Ida W:           Ane er inde på det rigtige, vi skal i aften kun stemme om den rene rå kirkeskal. Inden vi så skal videre, skal vi igen mødes og tale sammen. Så kan vi tage et rent valg om stole og andet.

Trine Isager: Visionsgruppen skal jo have noget at arbejde videre med, og I er kommet frem til at det ydre, skallen trænger til en energirenovering. Ikke til hvor døbefonden skal stå.

Ingrid Madsen: For nogle år siden var der frivillige, som gravede gulvet op og fik lavet det nuværende smukke gulv. Er det spildt arbejde?

Ejvind Freltofte: Siger I, at gulvet skal op og isoleres? Så kommer bænkene jo væk! Sender I dem til forbrændingen, så føler jeg mig trådt på.

Kirsten A:      Ikke alle er enige om tegningerne. Alt inventar skal bibeholdes. Træd varsomt, så kirken ikke bliver delt. Hvis arkitekternes tegninger bliver brugt i fondssøgningen, kan jeg ikke stemme for. Alt herinde har en historie. Det kan ikke lade sig gøre at skille tingene ad.

Lone A:          Det handler om at få kirkerummet i orden. Vi bliver nødt til at sikre kirkerummet før vi overhovedet putter noget i det.

Inge Abildskov: Er der noget i vejen med vinduerne?

Lone A:          Der er ikke noget galt med vinduerne. De skal have forsatsruder. Der skal isoleres alle steder, gulve, hvælvinger, loft, vægge o.s.v. Vi skal have kirkens skal og kirkehuset i orden, så alle kan være her.

Frederik Abildskov: Jeg kan godt se her trænger en renovering, men jeg kan ikke se, at det giver gode adgangsforhold til alle.

Lone A:          Alle skal kunne komme herind, selv med handicap og dårlig mobilitet, og der skal være adgang til orglet herinde fra.

Frederik Abildskov: Men hvordan? Med trapper herinde?

Lone A:          Der har før været en trappe op herinde fra, og får vi penge til et nyt orgel, skal der være plads til det og et kor eller flere musikere – med trapper herindefra kan vi bygge ud i tårnet. Den nuværende trappe fra våbenhuset er ikke i orden.

Else Mortensen: Jeg har ikke været her før, hvilke tegninger tales der om? Kan de vises?

Lone A:          Alle har haft mulighed for at se tegningerne, de har ligget fremme i kirkehuset og man har kunnet spørge én af os om forklaring til tegningerne.

Herdis:          De to øvrige forslag skal præsenteres.

Jens Jørgen:  Se bilag.

Kirsten A:      Ønskede nye arkitekttegninger, ønskede at bibeholde inventaret for ikke at fjerne historien i kirken, ønskede at få indført brevafstemning i vedtægter. Ønskede anonym skriftlig afstemning. Talte om kirkeistandsættelsesstøtte.

Herdis:          Du skal forelægge dit skriftlige forslag, som du sendte til menighedsrådet. Skal noget behandles, skal det være rettidigt indsendt, og kun det du har indsendt kan bruges.

Kirsten A:      Se bilag

Herdis:          Debatten genoptages og alle tre forslag er til debat.

Christian Søndergaard: Spørgsmål til Kirsten A. Hvad stemmer vi om ved dit forslag?

Kirsten A:      Brevstemning.

Jens Jørgen:  Er der lavet et driftsbudget til efter renoveringen?

Bygningsingeniør Niels Hammerich: Ikke et endeligt, da vi ikke ved hvor mange penge vi får.

Jens Jørgen:  Hvis jeg skulle lave gulvvarme hjemme, ville jeg da undersøge økonomien først. Hvad det koster og hvad der er at spare.

Niels H:         Eftersom vi ikke har søgt noget endnu, kender vi ikke økonomien. Desuden handler energirenovering ikke kun om besparelse, det handler også om indeklima.

Kirsten A:      Min søn blev konfirmeret i disse omgivelser og nu vil alle noget andet. Vi arbejder i to retninger. Vil gerne, at der indkaldes til en ny generalforsamling og dertil skal laves nye tegninger.

Lone A:          Når man laver energioptimering, hvor der isoleres loft, vægge, gulve o.l., så vil der komme besparelser, det viser al erfaring. Nu handler det om det ydre, den ydre skal. Ikke indretning. Vi skal have noget at indrette; det hele falder fra hinanden, hvis vi ikke gør noget og så er der ikke noget at indrette.

Niels H:         Uddyber: Det vi har gjort er at søge om det optimale. Et fuldt isoleret kirkerum med grøn energi. Får vi ikke de 20 mio. kr. dertil, må vi prioritere, så må vi nøjes med mindre.

Flemming Bønløkke: Fint med isolering, men sørg for taget og skotrenderne, for er taget ikke tæt, er det andet ligegyldigt. Hvordan vil I isolere væggen?

Holger Stenderup: Når nu der er søgt og der kommer svar, får vi så svar på hvordan og hvorledes de indkomne penge bliver brugt?

Lone A:          Det er det, der lægges op til herfra. At vi starter med kirkens skal og derefter skal vi snakke sammen igen.

Ida W:           Der sidder en flok kompetente mennesker, som seriøst og samvittighedsfuldt arbejder med dette her. Lad dog den gruppe mennesker arbejde, som vil gøre det bedste for vor kirke. Så vil jeg gerne høres igen, når vi kommer til indretningen.

Niels Iversen: Kirken er et gammelt hus. Med ringe isolering. Fugten trænger igennem, da den er bygget af kampesten. Sådan er det. Vi skal have noget gjort ved det. Hvordan det bedst kan isoleres ved de faglærte. Vi går først i gang når og hvis vi får penge. Vi skal ikke stemme om indretningen.

Jens Jørgen:  Hvordan skal jeg forstå det? Der søges og vi får fondsmidler, hvad så?

Lone A:          Når vi ved noget, indkalder vi til et møde om hvordan pengene skal bruges.

Anne T:          Vi stemmer om skallen, vi kalder sammen, når vi ved noget.

Kirsten A:      Vil have nye arkitekttegninger til alternativ indretning af kirke og kirkehuset.

Ane Højly:     Men vi stemmer jo ikke om de bare gulve. Tegningerne skal bruges til fondssøgningen. Hav tillid og respekt for arbejdet med søgningen og stem om der skal være fornyelse/renovering.

Lisbeth F:       I ”jeres” forslag burde Flemmings forslag om renovering af taget tages med.

Niels H:         Taget er vurderet, er ikke lige til udskiftning, men skal repareres. Det er endnu ikke så nedslidt at det skal skiftes.

Gurli:             Nu siger jeg nok noget helt forkert. Jeg hører, at man søger om penge og ser hvad vi får. Men er det ikke sådan man gør? Lad folk, der har forstand på det, arbejde med det, og ordne det hele i den rækkefølge der er råd til det.

Herdis:          Efterlyser nyt i debatten, ellers er det afstemning.

Anders Vang:                      Jeg savner en debat af hensyn til de fremtidige generationer. Jeg synes arkitektens tegninger blokerer for fremtidige arrangementer. Jeg vil gerne vi ser på indretningen i kirkehuset - foldedøre o.l.

Anne T:          Foldedøre var med på tegningen. Det er ikke arkitektens tegninger, det er vores. De har lyttet, som vi har lyttet og derfra er der tegnet nogle fine skitser og udkast. Det er vores tegninger. Det er en proces, som vi har været i igennem længere tid.

Hanne Bønløkke: Hvorfor må vi så ikke se tegningerne igen, nu?

Lone A:          Vi skal ikke diskutere tegninger i aften. Det er nu vi skal beslutte om skallen skal laves.

Kirsten A:      Opfordring til åbenhed og dialog, når der er nogen som ønsker det.

Ida W:           Spørgsmål til Herdis: Ridser du de tre forslag op, så vi ved, hvad de står for?

Ane Højly:     Tegningerne er ikke vigtige nu, det er jo ikke indretningen vi stemmer om.

Herdis:          Nu går vi til afstemning:

                     

  1. Menighedsrådets forslag om søgning af fondsmidler til renovering af kirkens skal og kirkehuset. Der stemmes IKKE om indretning og inventar.
  2. Jens Jørgens forslag- se bilag
  3. Kirsten A.´s forslag om mulighed for brevstemmer.

Herdis:          Der står intet i vedtægterne om brevstemning. Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamlingen. Menighedsrådet vil arbejde på en gennemgang af vedtægterne, så de bliver tidssvarende, og der vil spørgsmålet om brevstemmer blive gennemgået.

Kirsten A:      Der står ikke, at man ikke kan brevstemme.

Herdis:          Ifølge vedtægterne skal der 10 % af medlemmerne, altså 47 skriftlige stemmer til at kræve en ny generalforsamling.

Herdis:          Vi går til skriftlig afstemning. Der stemmes først om forslaget fra menighedsrådet. Der anvendes en lyseblå stemmeseddel til menighedsrådets forslag.

                      Ja er for forslaget. Nej er imod.

                      Til Jens Jørgens forslag anvendes en orange stemmeseddel.

                      Ja er for forslaget. Nej er imod.

                      Der anvendes en gul stemmeseddel til Kirsten A´s forslag om, at der skal arbejdes med vedtægtsændringer i forbindelse med brevstemmer.

                      Ja er for forslaget. Nej er imod.

Imens stemmesedlerne optælles, er der kaffe og lækkerier i kirkehuset.

Resultatet af afstemningen:

Menighedsrådets forslag:  54 ja              14 nej            3 blanke

Jens Jørgens forslag           25 ja              35 nej            9 blanke

Kirsten Abildgårds forslag  31 ja              26 nej            8 blanke        2 ved ikke

Afstemningen betyder, at menighedsrådet arbejder videre med renovering af kirken og nybygning af kirkehuset og at menighedsrådet skal arbejde med vedtægtsændringer, incl. brevafstemning frem til næste årsmøde.

Punkt 5:         Skriftlige forslag til menighedsrådet: Opstillede medlemmer blev:

                      Elsemarie Hoffmann, Vibeke Søndergaard, Per Hansen og Kirsten Abildskov.

De opstillede blev præsenteret og på den lysegule stemmeseddel kunne man skrive 1-3 navne.

I ventetiden sang vi ”Julies sprog og ”I hjerterne begynder”.

De valgte medlemmer blev: Elsemarie Hoffmann, Vibeke Søndergaard og Per Hansen.

Punkt 6:         Der opstillede fire kandidater til suppleantposterne, og alle blev foreslået med at det er glædeligt, at så mange vil. På røde stemmesedler stemte vi på den prioriterede rækkefølgen, og den blev således:

                      Niels Nyholm, Mette Quist, Inge Feldingbjerg og Kirsten Abildskov.

Punkt 7:         Holger Stenderup ønskede ikke genvalg. Ole Højly blev forslået og valgt som ny  

                        revisor.

Punkt 8:         Udgået, se punkt 2.

Punkt 9:         Eventuelt: Regnskabet fra foredragskredsen blev fremlagt af Hanne Bønløkke.

                        Se bilag

Afslutning med sang nr. 562, ”Nu går solen sin vej”.

Herdis:          Takkede for god ro og orden.

Lone A:          Det har været en spændende aften. Dejligt at få set på mange ting, også selv om vi ikke var helt enige. Men tak for tilliden, tak til vore gæster, tak til Jørgen Lund for arbejdet i menighedsrådet. Tak til Holger Stenderup for at være revisor.

                      Velkommen til Ole Højly og Per Hansen. Tak til suppleanterne for at stille op, tak til Herdis for at styre os godt gennem dagsordenen, og tak til referenten og til stemmetællerne. Tak til Nanna og Sille, som sammen med Jørgen Lund og Jakob Øxenhave klarede traktementet i kirkehuset.

Med andre ord, tak for i aften. Afsluttede med 568, ”Et hav, der vugger sig til ro nu”

                                                                                                             Berit C. Pedersen.

Dagsorden til  generalforsamlingen mandag d. 25. marts 2019 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Pkt. 1:              Valg af ordstyrer.

Pkt. 2:              Valg af stemmetællere.

Pkt. 3:              Formandens beretning.

Pkt. 4:              Regnskab og budgetforslag.

Pkt. 4A:           Planerne for kirkens fremtid.

Pkt. 5:              Valg til menighedsrådet, på valg er:

                         Jørgen Lund Hansen, genopstiller ikke.

                         Elsemarie Hoffmann, genopstiller.

                         Vibeke Søndergaard, genopstiller.

Pkt. 6:             Valg af suppleanter:

                         Esben Jensen er ikke på valg,

                         er indtrådt i menighedsrådet pr 1.januar 2019.

                         Mette Quist, genopstiller.

                         Kirsten Abildskov, genopstiller.

Pkt. 7:             Valg af revisor, på valg er:

                         Holger Stenderup, genopstiller ikke.

Pkt.  8:            Behandling af indkomne forslag.

Pkt.  9:            Eventuelt.

 Dagsorden til  og referat af generalforsamlingen mandag d, 19 marts 2018 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer.
Pkt. 2: Valg af stemmetæller.
Pkt. 3: Formandens beretning.
Pkt. 4: Regnskab og budgetforslag

Pkt. 4A: Opfølgning på visionerne fra sidste general-
forsamling, om kirkens fremtidige liv.

Pkt. 5: Valg til menighedsrådet, på valg er:
Anne Tingager, genopstiller.
Lone Arntzen, genopstiller.
Pkt. 6: Valg af suppleanter, på valg er:
Esben Jensen, genopstiller.
Mette Quist, genopstiller.
Kirsten Abildskov, genopstiller.
Pkt. 7: Valg af revisor, på valg er:
Jens Jørgen Møller, genopstiller.
Pkt. 8: Behandling af indkomne forslag.
Pkt. 9: Eventuelt.

Referat fra Årsmødet i Vejstrup Valgmenighed, 19. marts 2018

Indledningsvis vil jeg gerne henlede læserens opmærksomhed på, hvor svært det kan være at give et dækkende referat af en begivenhed, som giver mening især for dén, der ikke var til stede.

Eet er at referere det omtalte som et konkret indslag, noget ganske andet ér som referent at lade stemning, gnist og engagementet skinne igennem.

Mit håb er, at jeg fik det hele med; at referatet afspejler den levende tradition, som Vejstrup Valgmenighed er bærer af - såvel som den fornyelse og udvikling, der udfolder sig gennem vores ansattes virke, medlemmers deltagelse og menighedsrådets utrættelige arbejde og vid.

Mvh referent Ida Wilcken

42 deltagere starter Traditionen Tro med at sætte lyd på nr. 56 i Højskole Sangbogen akkompagneret af André Isager.

Velkomst v. formand Lone Arntzen, der indledningsvis henleder deltagernes opmærksomhed på bordets dækkeserviet, som er kreeret i vores Visionsudvalg. (SE bilag, som ligeledes indeholder opfølgning på visionerne fra starten 12. januar 2016 til dags dato.)

Pkt. 1. Valg af ordstyrer.

Herdis Iversen foreslås og vælges til Ordstyrer.

Herdis starter med at konstatere: ”Årsmødet lovlig indkaldt” ifølge vedtægterne.

Pkt. 2. Valg af stemmetællere.

Ove Rosenberg og Jens Kristiansen accepterer at blive forslået som aftnens Stemmetællere og vælges.

Pkt. 3. Formandens beretning.

Formandens beretning godkendes med applaus. (Forefindes i sin frydefulde udstrækning, SE bilag.)

Som altid en omhyggelig gennemgang af Årets gang i Valgmenighedens kirke, hus- og hjerterum – ude i de større sammenhænge og hjemme på Brudagervej - fuld af prisninger osse af de mange frivillige kræfter, som løfter i vores mange sammenhænge; ALT med det vigtigste omdrejningspunkt, som ér og forbliver Gudstjenesten, dén Grobund, der skaber Valgmenighedens liv og røre, som rigtig mange har glæde af, arbejder for og inspireres i.

Pkt. 4. Regnskab og budgetforslag

Regnskab og budgetforslag gennemgås v/regnskabsfører Lone Rosager.

Der redegøres ifm. Regnskabsopgørelsens: ”Andre indtægter” - om indtægt fra Kultur Ministeriet (Tips og Lottomidler) samt Momskompensation. Begge er nye indtægtsposter, der fremadrettet vil blive ansøgt om årligt.

På anmodning gennemgås AKTIVERNE i statusopgørelsen.

Yderligere uddybning under Statusopgørelsens Passiver: ”Beregnede feriepenge” - nye tider for indbetaling af feriepenge til Valgmenighedens fastansatte medarbejdere. Der er afsat feriepengeforpligtelser til månedslønnede fastansatte på 12 ½ % af ferieberettiget løn.

Lone Rosager orienterer på opfordring, om en ny regnskabsteknisk og mere tidssvarende måde for den årlige beregning af de indestående midler fra legatgravstederne. (”Regulering af legatmidler” i Statusopgørelsens Passiver.)

En efterfølgende debat omkring gennemskuelighed og åbenhed i regnskaberne - om forståelse af ordene brugt i regnskabsopstillingerne og om tillid til de i menighedsrådet valgte personer.

Det bekendtgøres, at Valgmenighedens medlemmer ved henvendelse til formanden til enhver tid kan få løbende indsigt i budget og regnskab, som er gennemgået og underskrevet ifm. hvert menighedsrådsmøde.

Årsmødet godkender regnskab og budget.

Pkt. 4A. Opfølgning på visionerne fra sidste generalforsamling, om kirkens fremtidige liv.

Intro fra Visionsudvalget v/Anne Tingager, der starter med omtale af det Visionsmøde, som Valgmenighedens medlemmer blev inviteret til at tage del i d. 12/1  2016.

12 medlemmer deltog i mødet, der havde dét mål: at videreudvikle Vejstrup Valgmenighed. Ideer og forslag til visioner, som fremkom på dette møde blev samlet. Dækkeservietterne ved Årsmødet/generalforsamlingen i 2016 var i øvrigt påtrykt disse Visioner.

Anne Tingager videregiver ordet…

Denne aften bliver vi orienteret omkring status for udvikling af visionerne v/:

Anne Mette de Visser, fundraiser - Steffen Søbye, arkitekt -

Niels Hammerich, bygningsrådgiver, ingeniør samt Ulrich Klostergaard og Anders Carlsson.

Gennem præcisering af de visioner vi har for videreudviklingen af vores Valgmenighed, er der udarbejdet et såkaldt Byggeprogram, hvis titel er ”Nyindretning af kirkerum og nyt kirkehus.”

Byggeprogrammet indeholder overvejelser og fakta om vores Historie, Ideerne og Visionerne, Arkitekturen, Ønskede funktioner, Rumbehov og arealer, Materialer og Miljøhensyn    

En af visionerne går på, at kirken og kirkehuset i praktisk og konkret forstand sammenbygges. Vi bliver forevist principielle illustrationer og skitser til dette formål. Signalværdien ÅBENHED er et omdrejningspunkt i visionerne for bygningerne. Såvel funktioner som æstetik er tænkt med ind i projektet.

Der har været indledende dialog med provsten, da vi udfolder os inden for Folkekirkens rammer og med Svendborg kommune bl.a. fordi vores matrikel er et fredet område.

Den såkaldte Skitsefase er indledt og forventes afsluttet til sommer.

Projektering påbegyndes ifølge planen i 2020, derpå følger Udførelsen, og udi fremtiden kommer den endelige ibrugtagning.

Planen ér at afholde et fællesmøde i Valgmenigheden i sommeren 2018, hvor de endelige skitser vises frem.

 

Der spørges ind til selve byggeriets indflydelse på Valgmenighedens aktiviteter, og dertil præciseres det, at byggeriet kommer til at foregå i etaper, der tilgodeser et vist niveau af funktionsdygtighed.

I forbindelse med fundraising er der flere mulige overvejelser for beskrivelse af projektet/visionen, og dermed kommer adskillige fonde og puljer i spil.

Forslag/ideer til vinkler for søgning af Fonde/legater modtages gerne i Visionsudvalget – ser du en mulighed, så sig FREM J

Indtil videre tænkes der i:

Det kirkelige

Kulturarv

Den lokale skole-historie/kirkens rolle i lokalsamfundet

Grøn kirke

Ramme om lokalt fællesskab og musik/sang.

Vores organist, Ulrich Klostergård, som i de seneste år har skiftet klavermappen ud med kirkeorgelbøgerne… kundgør, at han under sin 3-årige kirkemusikeruddannelse bestod bl.a. i faget Orgelkundskab. Dette -samt referencer fra sit spil på kirkeorgler i flere andre kirker- har opkvalificeret ham til fagligt bedre at kunne vurdere Valgmenighedens kirkeorgel fra ”Starup og søn.”. Ulrich kan nu bekræfte, hvad tidligere organister tillige har påpeget nemlig, at kirkeorglet er opbygget med et lydbillede, som man foretrak i 1960’erne og 70’erne, og som i dag er udfaset pga. sin skarpe diskant især i de høje toner – læs: skingert.

Ulrich forelægger muligheder for forbedringer og inviterer enhver interesseret op på pulpituret for ved selvsyn at lægge øre til diskanterne mv. under gudstjenestens 10 salmer/musikstykker.

Han slår yderligere et slag for opstart af Pigekoret, som er omtalt i seneste kirkeblad på side 12. Endnu et skud på det sangglade univers i Vejstrup Valgmenighed ser dagens lys…hvad kan det dog ikke udvikle sig til…herude i Vejstrup og omegn….??!

Vores præst, Anders Carlsson runder Visionerne om kirkens fremtidige liv af med rødder i Den Grundtvigske Tradition. En tradition, der blandt andre bygger på ”den levende vekselvirkning.”  En vekselvirkning mellem: 

Det folkelige og det åndelige.

afspejlet i mennesket ved:   Kroppen og Hovedet   (det ene er intet uden det andet…)

som igen kan aflæses i:   Kirkerummet og Menighedsrummet.

Anders Carlsson afslutter: Den Grundtvigske Tradition ser i sammenhænge.

Sammenhæng mellem: Det lokale og oplandet – mellem: Folkeliv/Familieliv og Kirkeliv.

Årsmødets forsamling bakker op om og har tillid til projektet. Vi tilkendegiver støtte til at arbejdet med visionerne kan fortsætte.

Pkt. 5. Valg til menighedsrådet,

         på valg er: Anne Tingager, Lone Arntzen, der begge genopstiller.

Forsamlingen vælger at genopstille og vælge Anne Tingager og Lone Arntzen m/applaus

Pkt. 6. Valg af suppleanter,

         på valg er: Esben Jensen, Mette Quist, Kirsten Abildskov, der alle genopstiller.

Forsamlingen beslutter at genvælge disse 3 suppleanter m/applaus.

Pkt. 7. Valg af revisor, på valg er Jens Jørgen Møller, der genopstiller.

Vores uundværlige revisor Jens Jørgen Møller genvælges m/applaus.

Pkt. 8. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag at behandle.

Pkt. 9. Eventuelt.

1)

Orientering om Valgmenighedens årlige busture 2018 v/Lene Isager og Anne Tingager

- d. 11/5 - Rungstedlund, Roskilde og Osted  

37 tilmeldinger allerede – afgang kl. 07 (omtale s.6 i seneste kirkeblad)

Tilmeldingsfrist d. 22/3-18

 

- d. 6-10/9 – Gotland

24 tilmeldinger og PLADS TIL FLERE J (omtale s. 7 i kirkebladet)

Bindende tilmelding og betalingsfrist d. 9/4-18

2)

En deltager foreslår at vedhæfte regnskabet fra menighedsrådsmøderne til referatet, der i forvejen lægges ud på Valgmenighedens hjemmeside???

3)

Spørgsmål fra en deltager til stigende/faldende medlemstal? Konfirmanders medlemskab???

Spørgsmålene under punkt 9: Eventuelt, vil blive drøftet på førstkommende ordinære menighedsrådsmøde. Resultatet vil være med i referatet derfra.

4)

Endnu en tak fra en af aftnens deltagere til de frivillige hænder, der igen og igen møder op for at gøre klar, servere og rydde op efter aktiviteterne i Valgmenigheden og til den UGENTLIGE GUDSTJENESTE!

Kl. 21.57 afsluttes Årsmødet med nr. 562 i Højskole Sangbogen…og så gik solen sin vej…

 Referent: Ida Wilcken

Dirigent: Herdis Iversen                                Formand: LoneArntzen

Bilag 1 Visionsmodel
kommer senere

Bilag 2 Formandens Beretning

Mandag d.19.marts 2018

Velkommen til generalforsamling/årsmøde.

André sidder klar ved tangenterne, så vi følger traditionen siden 1875 og begynder med kirkens fødselsdagssang, som er Grundtvigs ”Denne er dagen som herren har gjort”, den har nr.56 i højskolesangbogen.

Inden vi fortsætter, vil jeg gerne byde særligt velkommen til AnneMette de Visser, som er vores fondssøgnings-ekspert, i daglig tale er titlen ”fondraiser”. Det er ikke alle ”låne-ord”, jeg synes tilfører sproget noget positivt, men her er det i hvert fald kortere - og ret præcist.  

Vores arkitekt, Steffen Søby og vores ingeniør og byggerådgiver Niels Hammerich kender vi efterhånden allesammen, også velkommen til jer.

Sammen med Anne Mette vil I under pkt.4a., fortælle om, hvor langt vi er nået med de visioner vi søsatte for 1 ½ år siden og på sidste årsmøde fik grønt lys fra forsamlingen til at gå videre med.

Med i de visioner er vores orgel og - på alle måder, musikken og ordene i vores kirke; det vil Ulrich fortælle om.

Skulle I kede jer helt vildt under formandens tørre beretning, så se nøjere på jeres dækkeserviet, kreeret af visionsudvalgets Anne Tingager – der er nogle af de ord/idéer/tanker som ligger i visionerne.

I år har vi den fornøjelse, at Ida Wilcken gerne vil være referent for forsamlingen. Tak for det.

Årsberetning:

I morgen er det Forårsjævndøgn – solen får mere magt – vintergækker, erantis og krokus har siden først i januar leget forår – heldigvis er de udstyret med frostvæske, så de tog ikke skade af februars barfrost, sneen i marts og nu igen – blæst og frost, men de er optimistiske og klar til at glæde os til Påske.

Lysten og energien til at sætte gang i en hel masse, vågner igen. Dvaletiden er ovre – dvale - det må vist være noget, der foregår i naturen – jeg synes ikke ligefrem vi går i dvaletilstand her i kirken! Tværtimod!

Men – vores graver Jakob og medhjælper Henrik er begyndt igen – og det er dejligt - og en god start på foråret!

 

Vi begynder med statistikken:

Vi er d.d.  456 medlemmer.

Siden sidste årsmøde er tvillingerne Noah og Oscar Ullerup Dylsing blevet døbt.

Bryllup har vi også haft:

Kathrine Langaa Larsen og Jon Juulsgård Andresen er blevet viet.

Det er Ditte Ellebæk Nyholm og Stig Acker også.

Vi har 5 juniorkonfirmander. Minikonfirmanderne begynder efter sommerferien

I år har vi konfirmation lørdag d.28.april, hvor 9 unge mennesker afslutter deres forberedelse, som allerede har ført dem vidt omkring på deres dannelsesrejse, både i fysisk form af udflugter, hvor de møder andre konfirmander – kirker og trossamfund og i form af den indre rejse som er så vigtig en del af konfirmationsforberedelsen. På rejser de med Anders og Elsemarie til Berlin – det bliver uden tvivl både intenst og godt! Jeg har kun hørt en masse positivt om sidste års Berlintur.

Vi, som har været vikarer for kirketjeneren i vinter, har haft fornøjelsen af at have haft konfirmanderne som føl i kirketjenesten. Vi har lært af og om hinanden. Det er berigende for os ”gamle”, at se vores selvfølgeligheder og vaner med deres friske øjne og jeg er ret sikker på, at de har noget ud af at være en aktiv del af gudstjenesteforberedelsen.

Der har været 4 begravelser/bisættelser siden sidste årsmøde. De afdøde vil vi mindes her. De er:

Hans Højte Sørensen, Hans Fald Hansen, Poul Abildskov og Harald Ingvard Andersen.

Æret være deres minde

Det har været et spændende år – og et travlt år.

Foruden alt det vi plejer at have gang i, har vi haft orgelkonsulenter, landmålerekommunens tekniske forvaltning og provsten på besøg – og selvfølgelig AnneMette, Steffen og Niels. Det er helt utroligt, så mange områder man kan blive klog på, når man er med i menighedsrådet. I er velkomne til at prøve!

Men alt det med visionerne vil jeg overlade til punkt 4a., hvor der skal være godt tid til at lytte, se, spørge og få svar.

Vores Kulturcafé, som Asta og Herdis styrer, har været godt besøgt, det er nogle vældig gode eftermiddage, med sang og foredrag om mange forskellige emner. Vi sluttede i mandags, hvor konfirmanderne, sammen med Elsemarie og Anders stod for eftermiddagens bibelbankospil. Det var sjovt og overskuddet tilfaldt deres tur til Berlin.

Kridtcirklen, vores lille tætte læsekreds hos Asta, er stadig en lige stor oplevelse for mig. Vi kommer vidt omkring i bøgernes verden og slutter i morgen, men der er plads til flere, når vi begynder igen til efteråret.

Anders har i Kunstrunden fortalt om salmedigteren og præsten Jakob Knudsen og maleren Oluf Høst. Steen Pilgaard om Robert Storm P. og A.C. slutter d.18.april med maleren Marc Chagall.

Vi har haft billeder af kunstmalerne Walther Juul Hansen og, lige nu, Peter Madsen på væggene her i kirkehuset. I kirkens sideskibe hænger stadig 2 af Walthers. Det er vældig fint, at vi må låne deres dejlige billeder og de 2 kunstneres malerier har hængt her så længe og er så gode, at, i hvert fald jeg, så småt er begyndt at betragte dem som mine. Har I gode forslag til udstillinger, er Elsemarie den som tager imod.

Sangen fylder meget her i huset.

Foruden de faste ting, Månedssang, 1 time hver d.1.onsdag i måneden, som André står for og en gæst udvælger sange til og vores 60 -70 OPSANGere, hver 2.torsdag aften, som Ulrich leder med fast og kærlig hånd, har vi en stribe skønne oplevelser med musik:

SNUK sluttede deres forårssæson hos os – det er SÅ skønt. De unge sangere og korlederne Ulrich Klostergaard og Poul Christian Balslev er en helt uimodståelig dejlig cocktail.

Mynsterland, 11 skønne unge musikere, gæstede os d.4.oktober. Sikke en spilleglæde og vellyd. De er et genhør værd. Har man ikke hørt dem, er det dén sommerfestival de optræder på, man skal besøge – de er gode.

Musikaften med Ulrich og fortællingen om hr. Hammond, hans orgel og den smarte højtaler. Det var spændende. Et hammondorgel i en dansk kirke, var nyt og lidt mærkeligt for mig, men brugt på Ulrichs måde er det jo mærkeligt, at det ikke er introdoseret før! Godt, at det nu er i kirken og så må vi finde en bedre og mere værdig plads i rummet til det. Men det kommer – inden alt for længe – håber jeg.

3 Tema-aftener med Anders på ord, Ulrich på harmonika og klaver og Jan Schønemann på guitar. Stjerner – måne og sol. Det var en fornyelse vi håber I vil gå videre med. Meget smuk og poetisk oplevelse i ord og toner.

 

De Blå Perler. I år, lørdag d.18.august fra kl 9 til kl.21., er det 4.gang, højskolesangbogen og sangglade deltagere fylder Ribers Gård i Svendborg, med den helt særlige stemning der opstår, når man synger sammen. Har man ikke været med før, er det oplagt at slå vejen ind om gården og få nogle skønne timer der. Vi kan også bruge flere hjælpere, så har I en time eller 2, vil det være dejligt.

P4 Fyn, Ruth Kabel, Jesper Vognsgaard og Poul Chr. Balslev kommer på besøg lørdag d.7.april, hvor vi er med i projektet ”Fynsk tradition & fornyelse i kirkens sang og musik”. Det ligger lige til højrebenet for os, eftersom vi jo gerne vil prøve nye sange og salmer og se om det er noget der holder, både i tekst og melodi. Jeg håber I kommer alle sammen og tager familie, naboer og venner med. Det bliver spændende. Anders og Ulrich fortæller gerne mere om det.

Sidste år var Troels Mylenberg den inspirerende gæstetaler ved vores Sommermøde. I år bliver det anderledes – selvfølgelig begynder vi eftermiddagen søndag d.17.juni med gudstjeneste under åben himmel, forhåbentlig er vejret med os.

Men ”gæstetaleren” bliver en sofasamtale i kirken mellem Jesper Vognsgaard, Ulrich, Anders og os. Så det er faktisk op til os, at være med til at skabe en livlig debat om de bolde, der bliver kastet i luften. Det skal nok blive godt!

D.10.juni sidste år havde Anne Tingager og Lene Isager sat datoen for en fin udflugt til Nanna og Jeppe Aakjærs Jenle. Det var en skøn dag; godt vejr, sang og harmonikaspil i Frank A.s gode bus, god tid på Jenle, både til at høre guiden fortælle om de 2 dygtige kunstnere og på egen hånd udforske både hus og det der engang var en flad, vindblæst pløjemark, men nu er den frodigste natur, med udsigt over fjorden. Jeppe kender vi jo alle og synger gerne hans sange og har sikkert også læst nogle af hans bøger, men Nanna og hendes kunstneriske talent, udmøntet i bla. flotte træskære-arbejder, både ude og inde, var mere ukendt for mig og en stor oplevelse.

Vi så også Viborg Domkirke, som altid er imponerende og værd at gå på opdagelse i.

Vores 2 udflugter i år vil Anne og Lene sikkert gerne fortælle om.

Hvis der er nogen som ikke opdagede det, så var det altså Luther-jubilæumsår – 17.

Hos os deltog konfirmanderne i et fællesprojekt mellem skolerne og kirkerne i lokalområdet, hvor de efter grundigt forarbejde på skolen, sluttede ugen med at besøge kirkerne, som var omdannet til Luthers ”Nøglebyer”, vores var Eisleben og den sidste kirke den dag og der var messe – munkesang – vievand og mærkelige præster. Men en god oplevelse var det!  

Konfirmanderne deltog også i ”Luthers Nøgle” som var et fællesprojekt for hele Svendborg Provsti.

Og d.12.november fejrede vi Reformationsjubilæet, med Luthermesse i kirken efterfulgt af frokost og historiefortæller Esther Rützou,s  spændende fortælling om ”Katekismuskuppet.

D.24.september var der Høstgudstjeneste i kirsebærplantagen. Møller Voigt Petersen på Rubenlund, var så venlig at stille det store maskinhus til fri disposition og hans søster Gurli Voigt Rasmussen, havde pyntet så flot med blomster og frugt over det hele. Musikken leverede Ulrich på harmonika og Møllers og Gurlis fætter Jørgen på tuba. Bagefter spillede Ulrich og spillemandsorkestret op til dansen, som Herdis og Niels, havde helt styr på. Det var en god dag.

Tilbagevendende er vores samarbejde med sognekirkerne heromkring : Vores fælles 2. Pinsedags-gudstjenesten er i år i Hesselager og kl. 11, som vi plejer.

Fælles Cykeltur: Gudme er arrangør d. 7. august.

Fælles Vandretur: Lundeborg er arrangør d. 4. september.

I 2019 er vi på banen – på planlægningsmødet for 14 dage siden, foreslog jeg at lave en pilgrimsvandring mellem kirkerne. Hvordan det skal foregå, vil jeg meget gerne have hjælp til at få sat facon på!! Jeg har ingen erfaring med det, men syntes, vi skulle have en kirke-vinkel med indhold på, så det ikke bare er en hyggelig tur.

Grundtvigske valg – og frimenigheders årsmøde er i år i Vallekilde d. 2.og 3. juni. Der er kommet en meget bedre struktur på vores årsmøder. De er blevet dét vi ofte har efterlyst – et forum, hvor vi kan være sammen om at løse fælles opgaver, som f.eks. den for os alle meget vigtige Persondataforordning. Lone R.P. er, på landsplan, tovholder i at oversætte den til det, vi  som valg – og frimenigheder har brug for.

De ansatte hos landets Stifter kan vi også bruge meget mere end vi før har kunnet - også uden at give køb på vores frihed. Jeg har stor nytte af Fyens Stift og føler mig ikke længere helt ”glemt”.

Tag med til det store årsmøde, det er godt at opleve det fællesskab vi er en del af. For ikke at tale om gudstjenesten og musikken!

Jul – det er Adventsmøde - Lucia – Julemarked – musikken og alle gudstjenesterne,

en dejlig tid. Også sidste år var det hele fint, men vi kunne godt tænke os noget andet end julemarked – der er julemarkeder på alle gadehjørner – vi må kunne gøre noget andet. Lene og jeg fik flere brugbare idéer på visionsudvalgets inspirationstur, visionsudvalget er Lene Isager, Anne Tingager, Anders, Niels, Steffen og undertegnede.  Men vi har også brug for jeres gode idéer. Det handler jo om at samle penge til dem, der mangler støtte i deres unge liv og kan få den, bla. i foreningerne: Tuba og Barnets Blå Hus – og så har vi projekterne med børn og unge her i huset, som også har brug for en extra skilling. Så, har I tid, lyst og en god idé, så lad os snakke om det – vi skal snart i gang!

Vi blev jo for et par år siden, på Jakobs initiativ, medlem af foreningen Grøn Kirke, som arbejder for at fremme det grønne engagement og en ændret adfærd i en mere klimaansvarlig og bæredygtig retning.                                 I slutningen af sidste år, blev vi kontaktet af journalist Helle Judith, som spurgte om vi ville være med i en artikel om Grøn Kirke til Menighedsrådenes blad. Det ville vi selvfølgelig gerne, så Jakob og jeg havde et par møder med hende og resultatet er I velkomne til at læse, det ligger på bordet ved døren. (måske!)

Vi er også blevet medlem af Foreningen for Kirkegårdskultur, hvor der er kompetent hjælp at hente til vores videre arbejde med at lægge en plan for kirkegårdens fremtid, helt i samklang med de håb og ønsker vi har for kirke og kirkehus.

Her er nævnt meget, men slet ikke alt det som er kirken:

Jeg har læst lidt i regnskaber – referater og kirkeblade fra ”før”, -  og ”før” ligger i den fjerne fortid, som ikke er mere end for 20 år siden. Meget var lidt enklere – det er lidt som at læse en avis med nogle år på bagen. Arrangementer i Svendborg Avis fyldte max. 1/8 side – om ugen! Nu kan 1 ½ dobbeltside, skrevet med småt – uden afsnitsmellemrum – ikke klare det!

Det må være et udtryk for, at mange bobler af energi og at der er plads til det i vores hverdag – og så alligevel – det er ikke alt som står på tryk, der bliver til noget og hos os bliver arrangementer og andre tiltag kun til noget, fordi vi er så heldige at have mange, som i form af frivilligt arbejde og anden støtte, bærer de idéer, som vores kreative og dygtige folk bringer på banen. 

Det frivillige arbejde er alt muligt fra kagebagning, udbringning af kirkeblade og kørsel til konfirmandarrangementer, over arbejdsdage og blomsterpynt, forvaltning af hjemmesiden, til fremstilling af salgsting til julemarkedet og én som ledsager fællessangen til den Kulturcafé som endnu et par frivillige står for, hvoraf den ene også lægger hus til Kridtcirklen og den anden sørger for bøger dertil + meget andet.

Tusind tak til jer alle sammen. I er en stor og meget vigtig brik i det puslespil, det er at få kirken til at fungere, Uden jer var det meget begrænset, hvad der kunne lade sig gøre.

Regnskaber og administrativt arbejde fra ”før”, var også betydelig enklere end nu.

Vi har gode folkevalgte revisorer, Jens Jørgen Møller og Holger Stenderup, som holder øje med vores regnskab. Det er godt og nødvendigt at I ser på det med andre øjne end vi som står med begge ben i pengekassen og, bortset fra forretningsfører Lone Rosager, ikke altid har det store overblik.

Men alle de nye love og forordninger, som er pålagt os, tager virkelig megen tid. De er opgaver, som skal løses og vi skal se dem som det de er – nødvendige for den enkeltes sikkerhed i en tid, hvor der desværre svindles med personnumre og andre vigtige oplysninger, så dem skal vi ikke have liggende på gmail og som løsark i skuffen.

Vi er i gang med arbejdet og hvis I sommetider føler, at vi er besværlige og lidt emsige med breve og opfordringer, så er det ikke, fordi vi ikke har andet at lave, men kun for at opfylde lovens bogstav og beskytte vores personlige data bedst muligt, så derfor er det er en kæmpehjælp, når vi, hvad de fleste også gør, reagerer på henvendelserne.

Heldigvis har Lone Rosager, sat sig rigtig godt ind i tingene og vil lære fra sig, så det skulle være muligt for os, som skal arbejde med det, at finde hoved og hale i det.

Jeg vil slutte med at takke vores ansatte og vores menighedsråd med div. udvalg, for godt samarbejde - for inspiration -  fordi I aldrig skyder en idé ned før den er prøvet, selv om den umiddelbart ser tosset ud - for omsorg for hinanden og fordi I, også udenfor matriklen, er gode repræsentanter for vores kirke og husker – og det gælder hele menigheden, at uden mennesker, som vil nå samme mål, omend ikke altid ad samme vej, så var der ingen kirke her, hvor vi kunne samles om og dele det vigtigste; at holde gudstjeneste.                                

Punkt 9.

Foredragskredsens regnskab og tak til Hanne Bønløkke for arbejdet med det.

Tak til André – Herdis – Ida – Niels – Steffen – AnneMette – Ulrich og Anders for aftenens indslag. Og til Mette Quist ( kager til kaffen )

Bilag 3 Regnskab
kommer senere

                                         

 

Referat af generalforsamlingen i Vejstrup Valgmenighed, mandag d.20.marts 2017 kl. 19:00 i kirkehuset.

Meget symbolsk var det forårsjævndøgn denne dag. Nu går vi mod lysere tider, den mørke tid har vi lagt bag os.

Lone Arntzen bød alle velkommen og gjorde os opmærksom på der var sponseret nye højskolesangbøger. 10 stk. fra Svendborg Brakes med stor skrift og 10 almindelige fra Vejstrup Blik og vvs.

Ingrid Madsen slog tonerne an til den traditionelle sang: ”Denne er dagen som Herren har gjort.”

En særlig velkomst til arkitekt Steffen Søby og bygningsingeniør Niels Hammerich, som var inviteret til at hjælpe os med et indlæg til hvordan drøm kan omsættes til virkelighed.

Derefter gik generalforsamlingen i gang og fulgte dagsordenen.

Ad.1                    Som ordstyrer blev Herdis Iversen foreslået og valgt. Hun takkede for valget og tilliden. Derefter konstaterede Herdis, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

                             Dagsordenen blev gennemgået og der blev gjort opmærksom på, at punkt 4a var til orientering og debat, ikke et punkt for at beslutte noget.

                             Til punkt 8 var der ingen indkomne forslag.

Ad.2                    Som stemmetællere blev foreslået og godkendt: Ida Wilcken og Jakob Øxenhave

Ad.3                    Formandens beretning v. Lone Arntzen - kan læses længere nede.

                             Efter beretningen takkede Herdis for Lones omfattende og uddybende beretning. Der blev spurgt til kommentarer til beretningen.

                             Ida W var glad for den uddybende og inspirerende beretning og havde stor ros til Lone. Herdis opfordrede til, at kommentarer vedrørende kirkens fremtid ville komme under punkt 4a.

                             Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad.4                    Lone Poulsen fremlagde regnskabet, og budgettet blev gennemgået.

                             Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til selve regnskabet, så regnskabet blev taget til efterretning.

                             Der var tak til Lone P for gennemgangen.

                             Frede spurgte til et obligationslån vi har.

                             Svar: Der er overvejelser om at indfri det, for ikke at have gældsposter. Der arbejdes på det pt, og når der er klare linjer kommer der mere frem derom.

                             Regnskab fra foredragsforeningen.

                             Lone A fremlagde regnskabet, som havde et underskud i år på 37 kr. og 33 øre.

                             Foredragsforeningen er kirkens ansigt og forbindelse til kommunen, hvorfra vi får tilskud til bl.a. koncerter, kulturelle arrangementer, OPSANG og kridtcirklen.

Ad.4a                 Anne Tingager åbnede debatten og fortalte om det, der var gået forud for punktet, hvordan det hele var kommet i gang.

                             I januar 16 blev der indkaldt til et reflektionsmøde i valgmenigheden. Der skulle spørgsmål som: Hvor vil vi hen? Hvad vil vi nå? Hvordan kan vi gøre det? Og Hvem gør hvad?

                             Målet med spørgsmålene skulle være at videreudvikle, samt at skabe fællesskab og åbenhed.

                             Derefter citerede Anne fra bogen Vejstrup Valgmenighed og dens historie:

”Tiden er ikke bunden ved pæl som hest ved krybbe. Siger et gammelt ord. Den farer fort og bier ikke på, om vi er færdige til at følge”.

”Der er jo nogen af forandringerne, der skete, mens tiderne gik, som er lette nok at iagttage. Thi de er af ydre art. Der er andre, som der ikke kan siges noget om, fordi de angår menighedens hjerteliv, dens indre styrke, dens vækst indad til inderligere fællesskab og samling om livskilderne eller også omvendt.”

Og Anne fortsatte: Som Anders Nørgaard har beskrevet, så fører tiden ustandseligt forand-ringer med sig, og det er med det udgangspunkt i respekt for det der var, og i respekt for at tiden ustandseligt forandrer sig, at vi igen har fokus på, hvad der skal ske fremadrettet:

Emnerne, som kom frem under mødet d.12.januar, lå som en dækkeserviet til alle på generalforsamlingen, så alle havde mulighed for at læse overskrifterne og underemnerne

                                    Kirkerummet

$1-      Renovering af orglet

$1-      Flygel til kirken?

$1-      Altertavle/alterrummet?

        Kirkehuset

$1-      Kirkehus med muligheder

$1-      Kontorforhold

$1-      Nyanskaffelser (komfur)

$1-      Varme på toiletter

$1-      Handicaptoilet

                                    Kultur

$1-      Spændende arrangementer

$1-      ”Sanghuset” Vejstrup”

                                    Ungdommen

$1-      Ungdomsmedarbejdere

$1-      Konfirmandundervisning (mini, junior og senior)

                                    Menneskeliv

$1-      ”Levende” menighed

$1-      Åben menighed (andre institutioner)

$1-      Bæredygtig ”Grøn kirke”

                                    Fonde

                                    Kirkegården

$1-      Refleksionsrum

$1-      Gravminder

$1-      ”Rosarium” – hvor & hvornår?

                                    Kommunikation

$1-      Hjemmesiden –www.vejstrupvalgmenighed.dk

$1-      Facebook

$1-      Synliggørelse af kirkens aktiviteter og arrangementer

Dette var optakten til at byde Niels H. og Steffen S. velkommen.

Steffen takkede og gjorde opmærksom på, at før man kan tale om ønsker og søge penge, skal man konkretisere, hvad der ønskes. Der skal sættes tid på, hjemmearbejdet skal være godt og grundigt. Ideerne/projekterne skal være seriøse og det tager tid og kræfter, men det er spændende. Desuden skal fonde overbevises om, at man magter opgaven, at der er valide budgetter, at det er en seriøs og historisk velfunderet forening(menighed), som er baseret på demokrati, værdier og lokale ildsjæle.

Steffen opfordrede til, når vi når så langt, at få fat på en fundraiser som har erfaringen i at søge, for det tager tid at søge og vide, hvor man kan søge hvad.

Spørgsmål: Er det ikke nødvendigt med en prioriteret liste?

Steffen: Tillad dig/jer selv at komme i helikopterperspektiv ved det indledende arbejde, desuden giver fonde til forskellige ting, så søgningen kan opdeles. Det har en fundraiser helt tjek på. De kan lægge strategi og lave deleøkonomi.

Anne T: Fra udvalgets side er det her, vi skal give os lov til at drømme. Først drømme og derefter laves der en plan over alt, hvad vi gerne vil lave. Det skal udmunde i den store plan uden halve løsninger. Om det så tager 2-10 eller 15 år, så skal vi have lavet målet.

Frede: Arealet, som nu er plantage, skal det indgå i helheden?

Lone A: Forpagtningen ophører næste år, så det vil være naturligt at overveje det.

Kirsten F: Det lyder spændende og livgivende. Dejligt med en overordnet plan. Meget interessant. Og vi må have blik for at noget er mere påkrævet end andet, noget kan måske vente i 15 år, andet skal være snart.

Lisbeth: Hvad menes der med ”Altertavle/alterrummet”?

Lone A: Der er et stort ønske om at kunne bruge kirkerummet på andre måder end nu, til f.eks. teater og koncerter. Det vil påvirke hele kirkerummet.

Lisbeth: Vil I flytte altertavlen og knæfaldet?

Lone A: Intet er bestemt, alt er åbent.

Lisbeth: Er der ønsker om en anden altertavle?

Fra flere steder i salen lød der ja.

Frede: Bænkerækkerne fikserer rummet, kan de flyttes? De begrænser fleksibiliteten i rummet.

Steffen: Husk som udgangspunkt, det er de store ideer først, og så må vi derefter finde ud af hvad der skal gøres. Lad alle de vilde tanker komme frem først.

Anne Grete: Hvad med kirkehuset?

Steffen: Nyt eller renovere? Undersøg først, om det man har er værd at bygge om. Tjek, hvad der kan bruges.

Niels H: Kirkehuset har været drøftet mange gange før, i forhold til bedre køkken, handicaptoiletter osv. Men find ud af, om det er dette hus, skal det genanvendes eller ej?

Skal det ligge her eller flyttes, hvad siger helhedsplanen? Huset er i spil, som alt andet. Men spørger du mig, er huset ikke umiddelbar værd at bygge om, det vil blive for dyrt - bare at få det op i energiklasse.

Ida W: Det bliver et utroligt værdiladet emne. ”I må ikke røre ved, pille ved det ene og det andet. ” Men jeg nyder ånden og menneskene her. Ånden og vi alle bliver her, det andet er bare fysiske rammer. Vi skal ”up to date”, vi skal have fat i de unge og lave de gode rammer.

Carl Hoffmann: Har vi kapitalen til at lande med helikopteren?

Lone A: Ja! Petersmindelegatet, som er blevet nedlagt pga. negative renter, var det igangsættende. Det gav vor økonomi et boost på henad 500.000 kr.

Kirsten: Dejligt med nytænkning. Godt arbejde med alle ideerne.

Lone A: Alt er i spil, og så må vi finde ud af, hvad der kan lade sig gøre.

Jens Jørgen Møller: Det lyder som om det er i gode hænder, men hvad så nu? Hvad gør vi, så det bliver os alle der er med? Skal der holdes møder?

Anne T: Vi vil have professionel projektstyring, men det er vigtigt I ved noget. Der skal være informationsmøder og dialogmøder. Men har vi friheden til at sætte ideerne i gang?

Lone A: Konfirmanderne har været medhjælpere i kirken i vinterperioden, og der blev talt en del med de unge. De fik set den ånd og det fællesskab som vi bygger på og jeg tror på, vi nok skal få fat på de unge.

Herdis efterlyste væsentlige nye bidrag til debatten.

Gurli Rasmussen: Dejligt, at I får de unge (konfirmanderne) med som kirketjenere. De lærer at se vigtigheden af samarbejdet. Forhåbentlig bliver de så engageret i menigheden. Men har de så fået nok? Vi skal have indhold, så kommer de unge. De skal være uundværlige.  Hvad med kirkekor?  Men først indhold, så rammer. Sats på indhold, indhold, indhold.

Herdis takkede for alle bidragene og de gode ord og fornemmede opbagning til at menighedsrådet og fagfolk arbejdede videre med takterne.

Kaffepause med dejlig chokoladekage, bagt af Kirsten. Derefter blev Niels H. og Steffen S. takket for den professionelle vinkel de havde lagt på sagen.

Ad.5                    Valg til menighedsråd.

                             Lene Isager genopstiller, Kirsten Øxenhave genopstiller ikke.

Kun skriftlige forslag blev modtaget - ifølge valgproceduren. Der blev forslået Lene Isager og Yoa Bei. Da der ikke var andre, blev de valgt ved klapsalver.

Ad.6                    Valg af suppleanter.

1. suppleant: Esben Jensen, 2. suppleant: Mette Quist og 3.suppleant: Kirsten Abildskov.

Alle tre genopstillede, og blev alle tre genvalgt ved klapsalver.

Ad.7                    Valg af revisor.

Ejvind Freltofte har bestyret foreningen i mange år, til fuld tilfredshed, men modtog desværre ikke genvalg.

Holger Stenderup var ikke til stede, men havde givet tilsagn om at ville stille op. Der var ikke andre kandidater, så Holger blev valgt ved klapsalver.

Ad.8                    Ingen forslag indkommet.

Ad.9                    Lene Isager opfordrede til fremmøde på onsdag kl.19:00 - Møde om turen til Jenle.

Herdis kom med opfordring til at læse på hjemmesiden, som lever et stille liv. Kom gerne med kommentarer!

Frede: Det er en fornøjelse at gå i kirke, fordi jeg hver gang kommer hjem med nye tanker, nye perspektiver, sået af Anders. Og tak til Jakob for den grønne kirke. Tak. Og sidst kirkegården, som jeg jævnligt besøger. Men den er ved at blive trist at se på, en opfordring til at plante nyt, når gammelt fældes. Og sidst en opfordring til at sende børn/børnebørn til minikonfirmand, det er perfekt. Stor tak til Else Marie H. og Anders C.!

Lone A: Husk også at like på facebook! Derefter takkede Lone de afgående medlemmer, Kirsten Øxenhave og Claus Hybel, og Anne T. for at hoppe ind i menighedsrådet med kort varsel. Så blev alle de frivillige takket, alle dem, som hjælper til med det hele virker. Jens Jørgen Møller og Ejvind Freltofte er særdeles vigtige, og stor tak til Ejvind, du vil blive savnet. (buket til Ejvind for det store arbejde både som revisor og arbejdet med foredrags-foreningen). Desuden tak til Lone Poulsen og til Herdis, som har overtaget meget arbejde med hjemmesiden. 

Tak til Ingrid M og Andre´ Isager for musikken og hele generalforsamlingen, for at slutte i god ro og orden.

Andre´ slog tonerne an til 555, Stille, hjerte, sol går ned.

Tak for i aften.

Referatet godkendt. Søndag d. 2. april 2017

Herdis Iversen

Dirigent

Bilag 1
Brev til medlemmerne dat.ca 1957 1

Bilag 2

Velkommen til Generalforsamling/Årsmøde d.20.marts 2017.

Da kirken blev indviet Palmesøndag d.21.marts 1875, var den første salme, der blev sunget, Grundtvigs ”Denne er dagen, som Herren har gjort” og siden har det været tradition at Årsmøderne begyndes med den, så det vil vi også gøre, men inden Ingrid slår tangenterne an - læg lige mærke til vores nye højskolesangbøger; 10 med stor skrift fra Svendborg Brakes og 10 alm. fra Vejstrup VVS.. De 2 firmaer kunne ikke modstå Lene Isagers charme og sagde, på hendes bøn, straks ”ja tak” til at medvirke til sangens udbredelse. Og André har snedkereret en fin kasse til de store sangbøger. Tak til jer alle fire.

____________________________________________________________________

Inden vi går videre, vil jeg gerne byde særlig velkommen til arkitekt Steffen Søby og ingeniør og byggerådgiver Niels Hammerich. Niels var særdeles vigtig for os under ombygningen af præsteboligen. Vi har bedt Steffen og Niels om at hjælpe os med omsætte drømme til virkelighed – men derom senere!

 Berit Pedersen har også i år sagt ”ja” til at være referent for forsamlingen –og tak for det.

Pkt.1 på dagsordenen er valg af ordstyrer. Fra menighedsrådet vil vi gerne foreslå Herdis Iversen.

Pkt. 2: Valg af stemmetællere.

Pkt. 3: Formandens beretning:

Årsberetning: Det er forårsjævndøgn, alting spirer og gror, der blæser mildere vinde, solen har magt – også når den er gemt bag regnskyer! Det hele passer så fint på årets generalforsamling.

Vi begynder med statistikken som ser sådan ud:

Vi er d.d. 453 medlemmer. (sidste år: 445)

Siden sidste årsmøde er 3 børn blevet døbt.

Vi har 4 minikonfirmander.

I vinterhalvåret 2015/16 havde vi 20 konfirmander. I år skal vi for første gang have konfirmation lørdagen efter St.Bededag. Det er d.13.maj, hvor 11 unge mennesker afslutter deres konfirmationsforberedelse. Det er en stor dag – for dem, for deres familier og for os andre. Og selv om de helt sikkert glæder sig til at begynde et nyt kapitel i livet, så kommer de nok også til at savne de gode timer med Anders og Elsemarie og ikke mindst hinanden – de er nemlig fra 5 forskellige skoler.

Der har været 4 begravelser/bisættelser siden sidste årsmøde og de afdøde vil vi mindes her, de er:

Jens Erik Mikkelsen

Henning Larsen

Else Margrethe Frederiksen

og Bodil Vinther.

Æret være deres minde.

_____________________________________________________________________

Som det så ofte sker, så ledte jeg for nogen tid siden efter noget helt bestemt og fandt noget helt andet, som så viste sig at passe lige præcis på det, som en stor del af dette årsmøde kommer til at handle om – nemlig, at meget af det som optager os nu, er det samme som altid har optaget menigheden.

Det har været at gøre rammerne for menighedens trivsel og udvikling bedst mulige, ud fra de midler der på mere eller mindre fantasifuld måde kunne skaffes.

Dette brev (bilag 1) fra menighedsrådet til Vejstrup Valgmenigheds medlemmer er ikke dateret, men må være fra ca. 1957 – 58.:

Hvis nogen er interesseret i kirkens og menighedens historie, har vi en masse interessant materiale på arkivet. For mig er det spændende læsning.

Men tilbage til den meget nære fortid – nutid og fremtid:

Allerførst tak til de kunstnere, hvis billeder vi har haft udstillet her i kirkehuset året igennem.

Ved sidste årsmøde var det Bent Thurøs fine naturskildringer, som prydede væggene. Han afløstes af Lise Egelund fra Elbæk. Så kom AnneGrete Tofte Weber fra Dongs Højrup og lige nu kan vi nyde Birthe Thurø Pedersens smukke blomsterbilleder.

Det er dejligt for os at blive udfordret af forskellige kunstnere, så har I selv eller kender I nogen, som har lyst til at udstille her – det kan også være andet end malerier – f.eks. foto eller hvad der kan egne sig til rummet – så er Elsemarie den man henvender sig til.

At forberede årsberetningen er næsten som en genoplevelsesrejse:

Få dage efter sidste årsmøde tog konfirmanderne, sammen med Anders, Elsemarie, en dygtig guide og en del forældre, på en længe imødeset dannelsesrejse til Rom og det blev en meget stor oplevelse for alle. Konfirmandernes dannelsesrejser er noget ganske andet end at lege turist i en spændende storby. Rejserne er en vigtig del af den undervisning som Anders evner at gøre vigtig og nærværende for konfirmanderne og kombineret med Elsemaries store rejseplanlægnings-erfaring og fornemmelse for at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, går alt op i en højere enhed.

Der er året igennem mange faste ting på programmet,

Kridtcirklen – vores litteraturkreds hos Asta, som beriger mig med læsning af bøger jeg aldrig ville få læst, hvis jeg havde valgt selv. Tak for det Asta og I andre som er med.

Filmaftner – med film man ikke ser så mange andre steder.

Fyraftenssang – en times sang – hver én eller flere vælger sange og vi andre nyder at synge fra vores store sangskat.

Astas Kulturcafé, som Asta og Herdis står for. Det har været en rigtig god sæson, vi er blevet klogere på mange ting,  Nikolaj Amstrup: hvorfor blev politik vigtigt for ham. – Jørgen Rex som arbejder frivilligt for et skoleprojekt i Gambia. Og mange andre gode emner har vi været omkring. Desuden er der igen flere deltagere til eftermiddagene og det er dejligt og motiverende for at arbejde videre med Kulturcaféen. Og ”videre med Kulturcaféen” kan også være en idé, som jeg tror Herdis, Asta og Anders har planer om at søsætte; det er en slags mentorordning, hvor vi gamle, vise, videbegærlige ”tusser” godt kunne tænke os at udveksle tanker med og følges med de unge ”haletusser”, konfirmanderne,til f.eks. gudstjeneste. Det projekt har jeg store forventninger til!

Sidste Skærtorsdags aften, efter gudstjenesten var vi samlet om et måltid, hvor Anette Herbst Hansen fra Historicum fortalte os om bordets og måltidets historie.

I år bliver det Luthers bordsamtaler, der bliver rammen om vores Skærtorsdags-måltid. Anders har lovet at agere Luther, selv om hans skønne viv har fødselsdag – altså Anders´s Anne – ikke Luthers Katharina!

2.Pinsedag fejrede vi, som traditionen er, i fællesskab med de andre menigheder i den gamle Gudme kommune. Det var i Gudme præstegårdshave. I år er Gudbjerg kirke tovholder og gudstjenesten er kl.11 i Gudbjerglund.

10. april havde vi Bibelbanko, eller ”anderledes bankospil”. Det var juniorkonfirmanderne, sammen med Elsemarie og Anders, som havde lavet den eftermiddag. Det var rigtig sjovt og jeg fik lov til at hjælpe med at male bankoplader. Det var en fin måde at lære bibelhistorie på, både for børn og voksne. Jeg troede jeg havde nogenlunde styr på historien, men det havde jeg ikke!  - Jeg vil gerne være med igen!

21.maj tog vi på udflugt til Ærø for at udforske Sven Havsteen-Mikkelsens univers. Han er en af vores største kirkekunstnere, men hans mange malerier og tegninger er bestemt også værd at se nærmere på. Hans søn og svigerdatter, Olaf og Mette, havde virkelig tilrettelagt vores besøg hos dem i det fædrene hjem og modtog os med stor gæstfrihed og kaffe med hjemmebagte sønderjydske ”Gode råd”, som vi nød, mens Olaf fortalte om familien og tilknytningen til både Skotland, England og Grønland.

Vi så også meget andet på Ærø – det var en dejlig dag, godt tilrettelagt af Asta og Anders. I år går turen til Jeppe Aakjærs Jenle. Det er d.10.juni og Anne Tingager og Lene Isager har tilrettelagt. Tag med! Det bliver en spændende dag.

D.4. og 5.juni var der Årsmøde i Frie Grundtvigske Valg- og Frimenigheder,

Det var Ryslinge Valg – og Frimenighed sammen med Ryslinge Højskole som var værter. Desværre kunne jeg ikke selv være med, men Elsemarie og Lene fortalte at det havde været en god og indholdsrig weekend. Det plejer det også at være. For mig er det altid spændende at møde de andre ”frie fugle” og høre om, hvad de har gang i. Vi kan lære af hinanden, netop fordi vi er forskellige og har meget forskellige vilkår dér hvor vi nu er placeret rundt om i landet.

I år går turen d.20. og 21.maj, til en af det største menigheder, som er Morsø Frimenighed. Jeg håber vi bliver mange som kan følges ad og opleve fællesskabet, deltage i generalforsamlingen, høre hvilke opgaver Foreningen har løst og komme med nye af den slags man løser bedst i et større fællesskab og så ellers bare nyde denne skønne del af landet. Tilmeldingsfristen er d.10.april.

I vores egen have havde vi, efter gudstjenesten d. 19. juni, sommermøde, hvor Britta Kristensen fortalte om at, ”Det kræver en god fantasi at forestille sig, at man er god nok” og det har hun helt ret i! Hun er foruden at være en dygtig billedskaber også værd at lytte til.

I år vil Troels Myhlenberg efter friluftsgudstjenesten i Lunden d.25.juni tale om noget med ”Frihed og Dannelse”.

D.20.august trillede ”De Blå Perler” igen i den hyggelige gård bag Harders i Møllergade. Det er Ulrich og Anders som lægger planen for denne skønne maratonsangdag og Henning Harder som lægger hus og gård til.

Det er den tredje lørdag i august og tredje gang vi synger fra højskolesangbogen fra kl.9 – 21, så nu må det da være en tradition. I hvert fald er det en dag vi nyder i fulde drag, der er en fantastisk dejlig stemning. De 10 sangværter har hver deres tema og sangglade folk kommer, nogle har husket deres egen højskolesangbog, andre låner af dem vi har med, nogle er med længe, andre kort tid, nogle har planlagt at det her – det skal de bruge hele dagen på og andre hører sangen fra gaden eller den nye trappe og skal da lige se, hvad det er for noget og kommer måske igen ad flere omgange i løbet af dagen. Der er ingen tvivl om at sangglæden er stor og vokser sig større. Det er en skøn dag, så kom og oplev den selv og tag naboen, familien, feriegæsterne med – det koster ikke en krone, ud over hvad man køber af mad og drikkevarer.

Tværkulturel Dag havde vi d. 18. september. Minna Bøgebjerg, som har arbejdet med undervisning af asylsøgere/flygtninge i mange år og Marianne og Jesper Hougård Larsen fra Tværkulturelt Samarbejde i Odense, var på besøg hos os sammen med nogle få af de mennesker, de i deres daglige arbejde har tilknytning til, hvoraf de fleste var fra Syrien og nogle var kristne, andre muslimer.

Minna, Marianne og Jesper fortalte om deres arbejde og vi kunne stille spørgsmål. Det blev til en god snak på kryds og tværs og godt for os at få indblik i, hvorfor det synes bedre og er bydende nødvendigt for nogle at forlade familie og hjemland, for at drage en uvis fremtid i møde i et på alle måder fremmed land, med en fremmed kultur. Det gav stof til eftertanke. Vi forsøgte at vise, hvad vores hverdagsliv med kirken indeholder. Vores kor OPSANG var med – der blev vist rundt på kirkegården og fortalt om den og kirken, vi spiste sammen, men det allervigtigste var nok snakken mennesker imellem.

Musikken fylder meget her i huset og det er dejligt!.

Ulrich står suverænt for valg af kunstnere til Løvfaldskoncerten og sidste år havde han inviteret TRIO HANG til at spille for os d. 5.oktober. Det var en spændende oplevelse! – jeg kan endnu høre klangen af dette mærkelige instrument som en HANG er. De tre musikere fortalte om deres instrumenter, som ud over en HANG var harpe og basklarinet. En spændende sammensætning, som skabte en næsten meditativ stemning i kirken.

I år, d.4.oktober kommer den folkemusikinspirerede gruppe Munsterland – de er 11 meget dygtige unge mennesker, som er godt på vej på stjernehimlen

Det fik mig til at tænke over, hvor fantastisk kirkerummet er – klangligt egner det sig til alt fra søndagens gudstjeneste, til OPSANGs øveaftner, koncerter med vidt forskellige instrumenter og udtryk. Det er da en skøn kirke vi har!

Julemåneden var som altid fyldt med dejlige oplevelser, så fyldt at vi hvert år lover hinanden, at – næste år, skal vi altså tage det lidt mere roligt! – Det kommer aldrig til at ske – hvordan skal man vælge gode idéer og oplevelser fra, som man alligevel går og ser frem til hele året.

Adventsmødet d.1.søndag i advent med Tine Lindhardt slog den gode stemning an, D. 3.dec havde vi Kunstnerjulemarkedet, hvor alle er i involveret i noget som kan sælges –håndmadder – kager –kaffe/the - håndarbejder – småkager – musik – hjerterne på juletræet indenfor og juletræerne udenfor. Stort set det eneste som ikke var til salg var OPSANG, som bare nød at synge og som andre så ud til at være glade for at lytte til.

Vi fik god hjælp til det økonomiske overskud fra de forretninger og virksomheder, som hjalp os med gevinster til de forskellige ting man kunne vinde noget på. Tusind tak til dem.

Overskuddet fra dagen blev delt i tre – én del til konfirmandernes aktiviteter og én del til henholdsvis børnehjemmet Nhocca i Nepal og til en selvstændig del af Blå Kors, som hedder TUBA, som er et støttetilbud til børn og unge fra misbrugsramte familier.

I forbindelse med gudstjenesten d.11. var der Luciasang og – hygge. Det var så fint og stemningsfuldt, som det kun kan være når børn ser ud som og lyder som engle – det var så smukt og en hyggelig aften.

En dejlig sangaften med Anders og Ulrich havde vi d.13.

I ugen op til juleaften kommer efterskolen, de 2 friskoler og børnehaven Tryllefløjten og har deres julegudstjeneste hos os. For mig, tror jeg ikke at der er noget der slår ungernes umiddelbare glæde og forventning og deres optagethed af det Anders fortæller, godt støttet af Andrés klaver. Det er magisk. De som har tid de formiddage op til jul, skulle unde sig selv at komme og få den dejlige oplevelse med.

Det sidste sangprojekt vi har haft, var koncerten med Kathrine Andersen og OPSANG.

Koncerten var helt konfirmandernes og deres forældres projekt. Det var så fint ikke at være involveret i det praktiske, men bare fra sidelinien iagttage, hvor godt og effektivt det var tilrettelagt og blev afviklet.

Der var omtrent fuldt hus til en meget vellykket koncert, som gav et godt overskud til konfirmandernes tur til Berlin, som er nu lige inden Påske, så godt gået og god tur!

Konfirmanderne har også været en del af kirketjenerfunktionen her efter jul. Det har været en stor fornøjelse for os som har været vikarer for Jakob, at have én eller to unge mennesker med. De kommer ”bag om facaden” på gudstjenesten og er en del af det team, som får det praktiske i gudstjenesten til at fungere – og vi andre får lejlighed til at tale med dem om alt muligt, også om, hvad der for dem – og os – betyder noget, når vi kommer i kirken og er en del af menigheden.

OPSANG, vores skønne ”Hver – anden – torsdagsaftenkor, styrer Ulrich med smittende energi og fast og kærlig hånd, hvilket er ret godt klaret, når man kender det kor, hvor der ikke er langt til snak, latter og vittigheder, hvoraf Ulrich leverer en hel del. Vi har opgivet ”stop for tilgang” -  det virkede alligevel ikke -  så nu er vi ca. 70, sommetider flere, til prøverne og er for længst vokset ud af kirkehuset og over i kirken. Man kommer til prøverne med en forventning om en god aften og går hjem med hjerte og hoved fyldt med sang og ny energi til de næste 14 dage – det er bare SÅ dejligt!!

Der sker meget i løbet af sådan et år - og her er det hele endda ikke med – alle de mange aktiviteter er et godt bevis på at det er fællesskabet i menigheden og bevistheden om at det her er vores, der skaber en levende og aktiv kirke, for ingen af de mange aktiviteter var mulige uden alle de frivillige som bare påtager sig et ansvar og træder til og gør noget, hvor de kan se der er behov for det, eller fordi vi kalder sammen til f.eks. en arbejdsdag. Der er altid nogen, som er med på at gøre en idé til virkelighed; det er så berigende og gør også arbejdet i menighedsrådet og vores mange udvalg meget mere inspirerende. TAK TIL ALLE JER, I gør et stort arbejde og er på alle måder helt uundværlige.

Fremtiden:

Sidste år lagde vi et budget, som viste et underskud på ca.107.000kr. Som I sikkert har læst i regnskabet, så er det forventede underskud blevet vendt til et pænt lille overskud og det er jo ganske flot! Der er flere årsager til det; vi har ikke brugt ret meget på bygningsvedligeholdelse og nyanskaffelser, vi har dog lige fået nyt gasfyr i kirken, Jakob har holdt fri fra 1.dec. til 1.marts, Jakob og Henrik har været rigtig gode til at finde besparelser på kirkegården uden at slække på kvaliteten og alle har været gode til at ”se” besparelser/alternative løsninger, hvor det har været muligt – det synes jeg er ganske imponerende.

Kirkebladet bliver også fremover ca. 8000kr. billigere om året, uden at der skæres i kvaliteten, for den synes vi er vigtig, dels fordi det er et godt og inspirerende blad i både tekst og billeder og dels fordi de medlemmer som ikke har mulighed for at bruge kirken af den ene eller anden grund, også kan føle at de er med i menighedens liv. Desuden ligger kirkebladet mange steder rundt om i landet, så derfor er det også vigtigt at det afspejler kirkens liv og ikke kun er en kalender.

____________________________________________________________________                   

En grund til at vi ikke har gjort i bygningsvedligeholdelse, hænger sammen med at vi, i efterhånden mange år, har haft ønsker om ombygning af kirkehuset – nye toiletter med ordentlige adgangforhold – vi mangler depotplads – kirkerummet trænger efterhånden meget til en overhaling - kirkegården skal nytænkes - vores kirkerum kunne være mere fleksibelt osv., men alle de planer vi har haft, har været halve løsninger, der har ikke været en helhed i dem, de har simpelthen ikke været gode nok – og vi har ikke haft økonomi til at gøre noget ordentligt. Men, som det heldigvis ind imellem sker, så kan mange løse brikker ende med at blive til et sammenhængende puslespil og det er de blevet i løbet af godt og vel det sidste år og det begyndte for alvor med ”Det Reflekterende Udvalg”, som I kommer til at høre mere om.

Fondskapitalen i Pedersmindelegatet har ikke givet afkast til udbetaling af legatportioner, derfor har vi fået lov til at ophæve det, med den påtegnelse at pengene skal bruges til ombygning eller lignende.

Det giver os et godt økonomisk fundament til fondssøgning, fordi; til hele den fremtidspakke vi efterhånden ser for os og som udgør kirkerummet – orgel – kirkehus og kirkegård, for vi brug for mange penge, som vi skal søge forskellige fonde om – Og for at kunne gøre det og gå videre med planerne, har vi brug for jeres accept.

_____________________________________________________________________  

Noget er vi begyndt på;

Ulrich har haft nogle eksperter til at se på, hvad vi kan gøre ved orglet, som er godt og solidt, men har en klang som lader en del tilbage at ønske.

Vi har haft kirkegårdsinspektør Tommy Christensen fra Svendborg med på kirkegårdsvandring. Vi ville gerne have hans forslag til, hvordan kirkegården kan komme til at opfylde fremtidens behov ud fra de grundelementer der er og de ønsker vi har.

Vi har haft møde med Steffen og Niels for at få sat struktur og samling på vores mange tanker omkring, hvordan vi kan ændre vores bygninger så de opfylder vores nutidige – og fremtidige – behov.

Anne Tingager, vil sammen med, Niels og Steffen fortælle mere om alt dette under pkt. 4a.

Men – uanset hvad – så skal vi have vendt Økonomisk Stagnation til Fremgang:

På sidste Årsmøde fik vi til opgave at vende medlemstilbagegang til den fremgang, som er nødvendig for den fortsatte udvikling af kirken, som vi så brændende ønsker os. Vi var allerede begyndt at arbejde på sagen, da vi i januar -16 nedsatte ”Det Reflekterende Udvalg”, som Anne Tingager var primus motor for.

Hvordan får vi flere medlemmer?

Man kan begynde med at spørge: Hvad er det der gør at vi selv er medlemmer her? Hvad gør, at vi synes at det er lige her vi hører til? Hvad kan vi tilbyde nye medlemmer?

Det kan f.eks. være den smukke kirke vi har og som er en fin ramme om kirkens grundsten, nemlig gudstjenesten, som er grundlag for alt det andet vi foretager i menigheden.

Det kan være alle aktiviteterne man kan deltage i og /eller være med til at skabe.

Skønne musikalske oplevelser er her mange af -  sangglæden er stor.

Man kan deltage i det meste ganske gratis eller mod en mindre betaling, og meget er ½ pris når man er medlem af kirken.

Alle de gode ting til trods, så ved vi godt, at mange vælger ikke at blive medlem her fordi de synes 2,5% i medlemsbidrag er for dyrt, selv om det kan trækkes fra på skattebilletten.

Og det er noget vi må forholde os til.

Vi har hele året arbejdet på at finde en økonomisk model, som gør det billigere, og dermed nemmere, for nye medlemmer at vælge valgmenigheden til. Der har Jens Jørgen Møller været en god hjælp.

I juni 2016 blev medlemsbidraget for medlemmer fra 18 år til og med 29 år, ændret, så det følger kirkeskatten i Svendborg Provsti, hvor vi jo er fysisk placeret.

Fra 1.januar i år er medlemsbidraget for nye medlemmer og de som fylder 30år, 1,7%. Det vil stige til 1,8% i 2018.

For os som blev medlemmer før årsskiftet 2016/17 er bidraget sat ned til 2,4% og meningen er at vi alle skal lande på 1,8%.

Kirken vil absolut være bedre kørende ved at vi er mange om at være med, både som betalende, men bestemt også ved at være mange med i det berigende arbejde det er, at samarbejde om at videreudvikle vores kirke, som netop bygger på en gammel, men ikke stagnerende, livskraftig og aldrig forældet ånd.

_____________________________________________________________________

Ligefrem forældet og stagnerende er heller ikke de ord, der først falder mig ind, når jeg tænker på vores gode personale. I er særdeles inspirerende at være sammen med. Her er altid en vilje til at gøre det bedste. Og heldigvis er I så rummelige og kan se det som et gode, i hvert fald som regel, når vi andre kommer med gode råd og blander os i jeres arbejde!   Det der kan undre mig lidt er, hvordan vi har været så heldige at lige præcis I er landet i vores ”hat”.  TAK til Jer.

Jeg kan sige næsten det samme til vores menighedsråd og alle vores udvalg, både faste og Ad Hoc. Der er heller ikke megen stagnation og forældelse dér. Alle har fundet frem til det arbejdsområde de har tid til og er bedst til og tilsammen – og sammen med personalet og vores frivillige - har vi samme mål for øje, nemlig at udvikle kirken til det bedste – det er en fornøjelse! Tak til jer alle.

Bilag 3

Generalforsamling d.20.marts 2017

Pkt. 9. Eventuelt

Tak til de afgåede medlemmer af menighedsrådet.

Tak til Claus Hybel, som gik fra lige inden jul, pga. manglende tid. I den tid du har været med, har du været inspirerende og god til at se en overordnet plan og de store linjer.

I den forbindelse, tak til Anne Tingager fordi du er trådt i Claus`s sted med meget kort varsel. Anne sidder i menighedsrådet Claus`s tid ud, som er indtil marts 2018.

Tak til Kirsten Øxenhave, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig og jeg tror heldigvis at du stadig vil være med, men bare på et løsere plan. Du er ikke sådan at undvære!

Vi har 2 ulønnede og af os valgte revisorer, Jens Jørgen Møller, som er på valg næste år, og indtil i dag Ejvind Freltofte.

Når vi sådan snakker om de mange frivillige vi har, tror jeg ikke altid man tænker på de to, som dog er særdeles vigtige for os og som står med et meget stort ansvar. Det er så vigtigt at der er nogen, som holder et skarpt øje med vores måde at forvalte midlerne på og som kan give konstruktiv kritik og som sammen med vores regnskabsfører Lone Rosager, kan forklarer sådan en som mig, det jeg ikke altid synes er helt logisk. Så tusind tak til vores revisorer, som fra i dag er Holger Stenderup og Jens Jørgen Møller.

Og Ejvind – du har været med i så mange år og har haft flere funktioner, de sidste mange år som revisor og dén som administrerede Vejstrup Valgmenigheds Foredragskreds og kontakten til kommunen. Alt hvad du har gjort er gjort samvittighedsfulgt og på bedste måde.  Det bliver helt underligt at skulle undvære dig – men det er da heldigvis kun på organisatorisk plan. Tusind tak for det hele.

Generalforsamlingen 2017 i Vejstrup Valgmenighed.

Mandag d.20.marts kl.19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Pkt. 1: Valg af ordstyrer.

Pkt. 2: Valg af stemmetæller.

Pkt. 3: Formandens beretning.

Pkt. 4: Regnskab og budgetforslag.

Pkt. 4a: Orientering fra menighedsrådet: om tanker og ønsker bag arbejdet med                                                                                                                       

             kirkens fremtidige funktioner, muligheder og økonomi.   .

Pkt.5: Valg til menighedsrådet, på valg er:

            Lene Isager, genopstiller.

            Kirsten Øxenhave, genopstiller ikke.

Pkt.6: Valg af suppleanter, på valg er:

           Esben Jensen, genopstiller

           Mette Quist, genopstiller

           Kirsten Abildskov, genopstiller

Pkt.7: Valg af revisor, på valg er:

           Ejvind Freltofte, genopstiller ikke.

Pkt.8: Behandling af indkomne forslag.

Pkt.9: Eventuelt.

Referat af generalforsamlingen 2016

Velkomst ved formanden

Velkommen til generalforsamling 2016

Vi begynder med at synge den salme, som man, så vidt vides, har begyndt alle Årsmøder/generalforsamlinger her i kirken med og det er nr. 56, ”Denne er dagen, som Herren har gjort”.

Referat:
Generalforsamlingen i Vejstrup Valgmenighed, mandag d. 14.marts 2016

Et lige så sikkert forårstegn, som lærkens sang og solsortens fløjt, er indkaldelsen til generalforsamlingen i Vejstrup Valgmenighed. Og hvem nyder ikke foråret? Mange ville i hvert fald gerne til generalforsamlingen, så et ekstra bord blev sat op inden Andre´ slog tonerne an til nr. 56 – Denne er dagen, som Herren har gjort.

Derefter bød Lone A. velkommen og foreslog Bent Rasmussen som ordstyrer.

1                                        Bent Rasmussen blev valgt som ordstyrer og Bent tjekkede om generalforsamlingen var lovligt indkaldt – alt var i orden. En lille bemærkning: Dagsordenen skal ikke kun være tilgængelig på hjemmesiden, men også i kirkebladet.

Bent påpegede, at opstillere til valg skal foreslås skriftligt.

2                                        Valg af stemmetællere blev Anders C og Ove R.

3                                        Formandens beretning:

Bent takkede for den grundige beretning og bad om kommentarer – der var ingen og formandens beretning blev godkendt med klapsalver.

4                                        Lone P fremlagde regnskabet og budgetforslaget. – trykt i kirkebladet.

Lone påpegede, at der var indsneget sig fejl i regnskabet i kirkebladet. Lydanlægget blev anskaffet i 2015 og ikke i 2014, som det står i kirkebladet.

Lone fremlagde, at når medlemstallet falder, falder indtægterne også. Noget kompenseres der for bla. ved billigere gran til kirkegården, lønrefusion, nu 3 kirkeblade pr. år, i stedet for 4. Der er selvfølgelig brugt penge på bygningsvedligeholdelse – det er ældre bygninger vi råder over.

I 2015 er overskuddet på 73.000kr, hvilket er ok, men det er kommet via arv og tilskud til lydanlæg.

Der blev spurgt ind til, hvordan skattetilmeldingen virkede.

LP svarede, at ikke alle har været inde på SKAT og give tilladelse til oplysningerne om indkomst og at det derfor tager rigtig megen tid for LP at få medlemsbidragene fastsat korrekt. Medlemmerne er SELV forpligtede til at indgive korrekte oplysninger og Valgmenigheden har lov til at lægge ekstra procenter på, for at få ”kirkeskatten” ind.

Der blev spurgt til, hvordan man kunne budgettere med et underskud næste år?

LP svarede, at hun ikke ved, hvad vi ellers kan gøre. Hun har bare tallene at gøre godt med og forretningen skal jo køre.

Der er skåret ned på graverens arbejde som kirketjener og pasning af kirkehuset og kirken i december, januar og februar. Derfor har et hold frivillige sørget for rengøring og været kirketjenere. Det er gjort, fordi vi har brug for de sparede pengene andetsteds.

LA forklarede også, at faldende medlemstal i 2016 igen påvirker indtægterne negativt, omkostninger og lønninger stiger svagt. Ønsket om ombygning eller nybygning af kirkehuset ligger pga. økonomien nu lidt længere ude i fremtiden og vi sparer, hvor det er muligt, men vi kan ikke spare os ud af situationen

Der arbejdes på at rejse penge, bla. via fonde–  men det bedste ville være tilgang af flere medlemmer.

Der blev spurgt ind til om konfirmanderne blev medlemmer?

Det gør de automatisk, når de enten er døbt eller bliver konfirmeret hos os ( se vedtægterne §2). Der er et stort arbejde i gang med mini,-junior,- og almindelige konfirmander, hvilket man på sigt håber på kan give mere tilknytning til kirken og dermed flere medlemmer.

AC kom med en opfordring til ”den garvede garde”, om at byde nye velkommen. Gå hen og hils på nye i kirken, så de føler sig velkomne i kirken. Vi skal satse på de nye familier. Mød op, når konfirmanderne laver noget i kirken. Kun hvis vi viser interesse for dem, kan vi forvente at de møder op til en almindelig gudstjeneste. Vi skal møde børnefamilierne i arrangementerne med børnefamilierne om børnene.

Efter denne debat spurgte Bent om regnskabet kunne godkendes, og det blev godkendt.

Regnskabet fra foredragskredsen blev fremlagt af Lone A.

5                                        Efter lidt forvirring om, at opstilling til valg skal være skriftligt, kom der tre navne på tavlen.  Elsemarie og Vibeke genopstiller og Jørgen Lund blev foreslået. Da der var tre navne og skulle bruges 3, blev alle valgt.

6                                        4 personer blev foreslået som suppleanter og alle ville gerne, så derfor kom stemmetællerne i gang ved dette valg.

Nr. 1 Anne Tingager

Nr. 2 Esben Jensen

Nr. 3 Mette Quist

Nr. 4 Kirsten Abildskov

7                                        På valg som revisor var Jens Jørgen Møller, som genopstillede og blev genvalgt.

8                                        Der var ikke indkommet nogen forslag.

Her trængte generalforsamlingen til kaffe, så der blev sat hjemmebag, kaffe og te frem og snakken gik lystigt.

9                                        Punktet eventuelt:

Der blev spurgt om Mette Marslund kunne være afløser for præsten, da nogen savner en de kendte.

LA forklarede om afløsersystemet og fordelene ved at have en fast, som pt. er Erik Sloth.

LA takkede Aase Jensen for hendes imødekommenhed og hjælp i menighedsrådet. Også en tak til Karina og Frede som suppleanter.

AC rundede aftenen af ved at takke Lene Isager og Herdis for deres store arbejde med hjemmesiden. Også en tak til Ulrik for vores facebookside. De yder alle en kæmpe indsats.

AC fortalte også, at nogen samarbejdspartnere glider ud, andre kommer til. I forbindelse med fejringen af reformationen næste år, vil alle sogne i Gudme kommune samarbejde med skolerne om et projekt, som handler om det at være protestant. De forskellige sogne vil byde ind med emner relateret til Luther; malerier, salmesang osv. og undersøge, hvad reformationen har gjort derved.

Desuden planlægges der mere samarbejde med friskolerne.

Bent Rasmussen takkede af for god ro og orden og Andre` tog igen klaveret under kyndig behandling til nr.122- Med store undrende øjne.

Lone A. opfordrede til videre kaffedrikning som, traditionen tro er gratis ved, og kun ved generalforsamlingen.

Bilag:

Beretning:
Berit Pedersen har sagt ”ja” til at være referent for forsamlingen – tak for det!

1.punkt på dagsordenen er valg af ordstyrer og fra menighedsrådet vil vi gerne foreslå Bent Rasmussen.

Årsberetning:

Statistikken ser sådan ud:

Vi er d.d. 445 medlemmer.

Siden sidste årsmøde er 2 børn blevet døbt. Der har været 2 vielser.

Vi havde 9 minikonfirmander i den først planlagte periode på 10 gange, de 6 af dem syntes ikke de kunne undvære Elsemarie og Anders, så de fortsatte med en ekstra omgang. 

3 juniorkonfirmander har vi haft og 15 unge mennesker skal konfirmeres søndag d.24.april.

Der har været 5 begravelser/bisættelser siden sidste årsmøde/generalforsamling og da afdødes navne ikke har været nævnt i kirkebladet, vil vi mindes dem her. De er:

Gerda Højte Sørensen

Niels Ebbe Frederiksen

Rigmor Mikkelsen

Gerda Hansen og

Karen Margrethe Henriksen Balman.

Æret være deres minde.

Inden vi går i gang med sidste års begivenheder og de planer og ønsker vi har for fremtiden, skal vi lige have lidt historie:

Asta Fjord fandt i en af de bøger vi arvede efter Per Fisker, et notat, som sikkert skulle bruges til foredrag, en artikel el lignende: Det handler om ”De gudelige bevægelsers” opståen i 18 – 1900 tallet og det fremgår tydeligt, at det ikke var uden personlige omkostninger for de involverede; Johan Nielsen, blev, i de 40 år, han var leder af Forsamlingsbevægelsen på Sydfyn, smidt i arresten 30 gange, bare fordi han insisterede på folkets ret til samles om det de troede på.

Jeg skal ikke bruge en masse tid på vores historie, selv om det er spændende læsning, men har ”plukket” lidt i det:

Kristen Hansen (1811 -1901), blev i 1837 gift på Rosagergård. Han var medlem af menighedsrådet ved den 1. frie grundtvigske menighed. Den var blevet dannet i Ryslinge i 1865, fordi den daværende sognepræst, Vilhelm Birkedal, hvis kirke – og menneskesyn, mange i menigheden var meget glade for, blev fyret, bla. for majestætsfornærmelse.

Mange andre herfra egnen, udover Kristen Hansen, søgte også kirken i Ryslinge, men der var 26 km ad elendige veje med hest og vogn, så da medlemmerne herfra , i 1873 mødtes på Vejstrup Friskole ang. støtte til et kirkebyggeri i Ryslinge, endte man med at blive enige om at bygge kirke, enten her eller på Brudager Mark i stedet for, det blev så her.

På frivillig basis, samlede man 90 læs kampesten fra Øster Åby og Brudager, en masse grus fra grusgrave heromkring og mursten fra Tiselholt Teglværk.

17.juni 1874 blev grundstenen lagt, Palmesøndag d.21.marts 1875 blev kirken indviet.

Grund, kirke, kirkehus og stald kostede 26.059kr og74 øre. De 19 tusind var frivillige bidrag fra menigheden, godt 400 var gaver udefra og 6.581,41 lånte man af forskellige i menigheden. Det var 126 personer som gjorde det økonomisk muligt, at bygge det her – og det var stort set de samme mennesker, som bidrog til friskolen i 1856, højskolen i 1867 og præsteboligen i 1874. Det var rigtig mange penge dengang - Det er da vildt imponerende!!

Jeg tænker på det, når jeg sommertider synes det kan være svært, at få økonomien her til at nå sammen.

Men – tilbage til nu – og fremtid:

Vi er så heldige, at det efterhånden er blevet en permanent del af huset, at vi har skiftende maleriudstillinger. Det er rigtig dejligt og vi skylder de velvillige kunstnere en stor tak, fordi de vil berige og forskønne vores kirkehus – det er ret fantastisk, at der er så mange dygtige kunstnere omkring os. I år har Olaf Søndberg udstillet 2 gange, 1.gang naturbilleder fra hans ”baghave”, 2.gang skønne billeder fra Grønland. Vi har lånt billeder af Maria Junghans, nogle af dem har været udstillet her før og lige nu er det Bent Thurø`s billeder som pryder væggene.

Der kan jo også være andet på væggene, f.eks. relieffer eller fotografier. Er der nogen som har lyst til at udstille eller kender nogen som har, er Elsemarie klar med kalenderen.

Der har året igennem været en guds velsignelse af begivenheder og arrangementer:

Kridtcirklen, som er vores læsekreds, har en emnemæssigt meget stor spændvidde, lige nu læser vi ”Pengene og Livet” som handler om økonomi, pengenes kultur, moral, mangel på samme og forslag til, hvordan man kan ændre på det. Men vi har også læst digte af Frederico Garcia Lorca. Har man lyst til at blive udfordret af litteraturen eller dele noget af det, man selv synes er særlig godt eller mærkeligt, er der plads til flere i Kridtcirklen.

Fyraftenssangen har også sin faste kreds af deltagere, som gerne vil synge sammen, både nyt og gammelt, salmer og sange. Oftest har André og Anders spillet og valgt ud. Det er meget hyggeligt og energigivende med en times sang inden spisetid.

Astas Kulturcafé har ændret en smule på faconen. Det er stadig hver 14.dag i vinterhalvåret med foredrag/udflugter, men nu har vi en slags ”Debatteriet”, hver 2.gang, hvor et aktuelt emne tages op til debat og det er en succes! Indtil nu har diskussionen været engageret, der har været høj bølgegang, men – takket være god styring, har vi dog ikke haft mytteri og slåskampe - endnu!

Vores Filmaftner har sin faste flok. Det er næsten som Cafébiografen i Odense; der vises smalle film, som man ikke lige ser så ofte i de store biografer – og så må man drikke et glas vin til, krumme med chips og saltstænger og sidde med fødderne oppe på bordet. Der er plads til flere!

Vi har i efterhånden mange år haft Fællesforedrag med de omkringliggende kirker. Vi er blevet enige om at sætte dem på pause. Det ser ud til, at de, i hvert fald for en tid, har opfyldt behovet, der har ikke været ret mange tilhørere i vinter. Det sidste er hos os på torsdag d.17. og omhandler ”Kirkens varme hænder”, der må gerne komme rigtig mange.

Sommervandringerne får også en anden form. Der bliver 2, én d.7.juli, som går ud her fra kirken, runder området som ligger inden for Sognevej, Tøjsmosevej, Broholm Kohavevej, Albjerg og ender i vores have.

Den anden bliver en cykeltur i eftersommeren fra Gudbjerg, over Galdbjerg og ??? det ved vi ikke endnu!

Vi har haft Loppe – og plantemarked d.9.maj. Bortset fra at det regnede og var koldt for både mennesker og planter, var det godt og gav et lille overskud. Kunstnerjulemarkedet d. 15.november gav et lidt større overskud. I år skal vi begynde forberedelserne og fremstilling af gode salgbare ting meget snart, så er der nogen som vil være med i en idé – og fremstillingsgruppe tager vi imod med kyshånd og kaffe/te på kanden. Et hvert overskud er med til at gøre nogle andre ting mulige og jo flere vi er om det, jo nemmere bliver det.

Årsmødet i Grundtvigske Valg – og Frimenigheder var sidste år i Rødding Frimenighed d.7.juni. Det var et godt møde og der kom en del nye i bestyrelsen. Det forventer vi os en hel del af. D.4.og 5.juni i år, er mødet i Ryslinge. Det bliver spændende at høre, hvilke planer bestyrelsen har lagt og på hvilken måde vi kan hente hjælp derfra.                                                                                                            Mødet i Ryslinge er et samarbejde mellem Fri – og Valgmenighederne og Højskolen, så det kan kun blive spændende, det er absolut værd at bruge en weekend på og vi ”flytter” jo også vores gudstjeneste dertil, så meld jer til, der er plads til rigtig mange.

D.5.sep. havde Asta Fjord bestemt Drejø og Skarø, som målet for årets udflugt. Det var en på alle måder spændende tur, i køligt sensommervejr med sol og regnbyger, gode oplevelser og lækker mad hele dagen. Og Margit Lolk var en dygtig guide og tilrettelægger.

I år går turen lørdag d.21.maj til Ærø og Sven Havsteen – Mikkelsens univers. Når man er godt forberedt, får man mest ud af det, derfor fortæller tilrettelæggeren Anders C. om det d.3.maj.

Konfirmanderne, alle tre størrelser, har haft god og spændende undervisning, både af Anders og Elsemarie. I undervisningen indgår udflugter, som en del af den dannelse, som undervisning jo også er. Sidste års store konfirmander var i Berlin. I år, på fredag, går turen til Rom, hvor alt står i Påsken tegn. Det må bliver deres livs dannelsesrejse. Så vi herhjemme, glæder os til at høre om det og se billeder i læssevis – vi ønsker jer god rejse.

Jeg husker lørdag d.22. august, som sommerens dejligste dag. For det første, så skinnede solen så smukt fra morgen til aften og for det andet, så begyndte vi, en forhåbentlig lang, tradition med ”De Blå Perler” i Ribers Gård i Svendborg i samarbejde med Harders.

Tænk, at det kan være så dejligt, at begynde dagen med at lytte til klokkespillet i Vor Frue kirke kl.9, slå op i Højskolesangbogen og så ellers synge de næste 12 timer, efter forslag fra skiftende sangværter og bundet sammen af Ulrich – det var helt magisk!! Jeg er sikker på, at de som var der, kommer igen og de som ikke var der, har forhåbentlig hørt om det og giver sig selv og andre muligheden for at opleve sangens og samværets stemningsfulde magi. Det er i år d.20. august.

Musik og lyd har vi meget af her i kirken og det er en kæmpe fordel at kunne høre, hvad der bliver sagt.

I september/oktober fik vi nyt lydanlæg i kirken. Der har været arbejdet længe med at finde penge til det og det er en kæmpe lettelse, at det endelig er på plads. Det har krævet stor tålmodighed fra jer, som har brug for at få hørelsen understøttet at noget teknik. Tak for tålmodigheden!!

Lyden er vigtig, når det talte ord skal høres og forstås, men også når vi har koncert i kirken.

Helene Blum og Harald Haugaard Trio gav koncert d.23. september. Det var så flot og virtuost - det hele, både guitar og sang og navnlig den der fantastiske violin. Der var kun én fejl ved det hele – det var frygtelig svært at sidde stille og bare lytte til så smittende musik; jeg havde et værre hyr med mine danselystne fødder!

Carl Nielsen fejrede vi over 4 timer d.21.november. Maria Junghans fortalte, suppleret af Ulrich Klostergaard på klaveret, historien om skulptøren AneMarie Carl Nielsen og hendes komponistmands lidenskabelige og stormfulde forhold. Til slut var der koncert i kirken med Duo Dalsgaard/Kolarova. Det var et flot arrangement.

Konfirmanderne havde også, nu sidst i februar, en fin koncert, som de havde lavet i samarbejde med Anne Vilein og Ulrich. De er meget dygtige de unge mennesker og værd at høre på, jeg kunne godt ønske mig at mange flere havde haft tid til at høre dem.

Jeg har sikkert ikke fået alt, det som har været, med, men I må spørge, så er der nok en os som kan supplere.

Vi har nogle organisationer, som vi støtter ved indsamling. De er TUBA som har fået 518kr. børnehjemmet Nhocca som fik 1805kr og Børn og Unge i Sorg som får fast 1000kr. om året.

Desuden blev Pedersmindelegatet fordelt i marts måned. Der var 14.600kr, som blev delt mellem 6 personer. En af dem, har sendt os nyhedsbreve fra det studieophold, som legatet gjorde muligt for hende.

Der er også nogen som støtter os, Vi har bla.fået en pengegave, som har gjort det muligt at købe nyt køleskab og termokander til kirkehuset og 5 runde sammenklappelige borde, som vi kan bruge, når vi f.eks. har arrangementer i kirken; det kunne være sådan noget som til Luciadagen.

Tusind tak til giveren. Det betyder så meget, at kunne få noget, som er til fælles gavn.

 Fremtiden:

Vi talte sidste år om muligheden for, at flytte penge fra kirkegården til kirkens aktive liv.

Det har vi gjort ved at undvære vores gode graver i dec., jan., og februar. Kirketjenesten og rengøring har en flok frivillige klaret til alles tilfredshed. Det er jeg faktisk ret imponeret over, for vi havde lidt betænkeligheder, men de har været helt ubegrundede. Selv Anders har set ud, som om han var tryg ved det. Og Jakob har kunnet træde til, når der var noget vi ikke helt havde tjek på.

De sparede timer er flyttet over til organistens stilling og det har været en god investering. Vores musikdel har fået et løft i form af nye idéer og måder at samarbejde med andre på og der er kommet mere struktur/orden på f.eks. vores personale – og arrangementsmøder.

Vores kor, OPSANG, kender alle vist. Selv om vi sidste år, lavede stop for tilgang fra de 40 vi var, er det, på mystisk vis, vokset til, at vi nu er ca. 60 til hver prøve. Folk nyder det frikvarter i hverdagen som prøverne er. Jeg tror, vores dirigent har sådan en smitsom virus, der hedder ”livsglæde og god energi”, den er af den positive slags og man opsøger gerne smittekilden.

Hvis livsglæde og god energi alene kunne gøre det, var kirkehuset for længst bygget om, men der skal kroner/øre og en god plan til. Desværre er vi ikke nået længere med planerne. Der er set på, hvilke fonde der kan søges, men med de mange aktiviteter her er, kniber det med at få sat et hold, som har den fornødne tid og viden til at komme videre.

Samme situation har vi med vores udenomsarealer, incl. kirkegården.

Jeg håber, at vi i dette år, kan komme videre med begge dele.

Vi har en stor økonomisk udfordring i faldende medlemstal. Det er specielt vores unge, som melder sig ud. Når vi spørger: ”hvorfor?” er svaret oftest, at man er flyttet fra egnen – man bruger ikke kirken – og føler ikke noget tilhørsforhold til den – man er under uddannelse og vil hellere bruge pengene på noget andet, men når man er hjemme til højtider, særlig Jul, vil man gerne komme, for det er en hyggelig tradition. Det skal lige siges, at de fleste, i samme ombæring, også melder sig ud af folkekirken.

Et billede på den tendens, fik jeg i avisen i et interview med en Annamette Fuhrmann på 42år. Adspurgt om ”Tro”, siger hun:  ”Jeg er ikke religiøs, men meget troende” og ”jeg har haft ret god erfaring med at tale med præster, når jeg har stået ved en skillevej, som gik i den forkerte retning. Jeg holder meget af den måde, præster anskuer livet, og jeg kan varmt anbefale det. Jeg kan godt li`, at de giver mig et perspektiv at arbejde med. Sådan noget giver mig troen tilbage og giver mig vitaminer til hjernen. Og hjertet.”  citat slut., Ja, det er jo fint og så er det gratis!

Det skal ikke lyde som en bebrejdelse fra mig, vi er ikke den eneste kirke, som ser den udvikling. Det er mere et faktum, som vi er nødt til at forholde os til og finde en løsning på. Vi arbejder også på den sag.

Noget som altid fungerer godt, er vores dejlige personale. I mangler aldrig ”gå på mod”, hjælpsomhed, opfindsomhed og villighed til at få alt til at fungere på bedste måde og til at få brugere af kirken til at føle, at de også hører til her. I er faktisk en rigtig god gruppe, I har, hver især, de evner og den indstilling, der tilsammen skal til, for at favne hele kirkens virke.

Omtrent det samme kan man sige om den store flok, der påtager sig en opgave og hjælper i stort og småt, både helt af sig selv og når der kaldes sammen til et eller andet, f.eks. til årets arbejdsdag, som også sidste år, var en dejlig dag, hvor vi fik lavet en masse nødvendige ting i et dejligt fællesskab, godt hjulpet af skønt vejr og Elsemaries middagsmad, foruden alle de nødvendige kaffe/kagepauser. Bygningsrapporten, også den fra arbejdsdagen og hvad der ellers er lavet i årets løb, har jeg lavet en kopi af, den må gerne læses, jeg har den med. Og arbejdsdagen sluttede på bedste måde, med gudstjenesten, som, for mig, altid er grundstenen i alt hvad vi gør.

Vi har dygtige, samvittighedsfulde håndværkere, som vi kan stole på og som ikke bliver trætte af at komme med anvisninger på det ene og det andet og give gode råd, når man, uvidende som jeg, kommer med spørgsmål, hvor svaret for dem sikkert er fuldkommen indlysende. Det er meget værdifuldt for os, at have professionelle folk, som holder øje med de ting, som de ved man skal have øje for og som vi andre sikkert ikke lægger mærke til.

TAK til jer alle, I er uvurderlige, og det er en STOR glæde at være sammen med jer.

Også tak for godt samarbejde til mine kollegaer i menighedsrådet og div. udvalg. Uenige er vi egentlig sjældent, det er ikke det vi bruger mest tid på. Vi er heldigvis enige om, hvilken vej vi skal gå. Idéerne er mange; nogen bliver til noget, andre ikke og sådan må det være, når vi er så heldige, at være i en kreativ flok, hvor det ikke skorter på opfindsomhed, kun på tid og hvor hverdagen også skal hænge sammen, både her i kirken og derhjemme.

Det er meget spændende, at være med i den proces, der hedder ”at være kirke”, det er jo ikke bare nogle bygninger, som står der og ved deres fysiske udtryk, fortæller historien om nogle mennesker, som insisterede på, at have frihed til både tro og tale - en frihed vi skal huske og stadig skal værne om.

For mig, er det at være kirke også alt det, der sker mellem os som er her og som er fælles om den tro som er vores, den tro som, jeg tror, er ligeså forskellig og ligeså ens som vi er.

TAK.

Regnskab til generalforsamlingen 2016

  31.12.2014. 31.12.2015. BUDGET 2016    
           
Kirkepenge 1.679.018,00 1.587.005,00 1.550.000,00    
Kirkegårdsindtægter 73.379,60 63.532,08 65.000,00    
Nedsættelser og medvirken 20.518,00 19.300,00 20.000,00    
Udløbne gravstedslegater 88.847,96 92.519,84 90.000,00    
Omsætning i alt 1.861.763,56 1.762.356,92 1.725.000,00    
           
Gudstjeneste 25.585,40 9.334,51 15.000,00    
Konfirmander   36.768,39 35.000,00    
Kirkegårdsudgifter 100.245,48 78.040,23 80.000,00    
Udgifter i alt 125.830,88 124.143,13 130.000,00    
           
Lønninger 967.470,35 1.027.174,92 1.100.000,00    
Pensioner 63.270,64 69.246,96 70.000,00    
ATP-Arbg.bidr.-lønkørsel 34.992,55 10.153,29 35.000,00    
Lønninger i alt 1.065.733,54 1.106.575,17 1.205.000,00    
           
Kirkeblad - porto - Nets 55.219,08 58.404,72 45.000,00    
Arrangementer 27.125,10 35.238,74 25.000,00    
Møder - annoncer - kurser 29.813,39 22.742,28 30.000,00    
Markedsføringsomkostninger i alt 112.157,57 116.385,74 100.000,00    
           
Boligleje præstegården -43.426,47 -44.310,43 -45.000,00    
Lejeindtægt kirkehuset -7.308,00 -5.060,00 -5.000,00    
Kontor præstegården 6.000,00 6.000,00 6.000,00    
Ejendomsskat / forbrugsafg. 18.286,97 21.393,37 22.000,00    
Forsikring 41.087,07 44.214,30 44.000,00    
Bygningsvedligeholdelse 284.122,33 120.805,95 100.000,00    
Gas 27.017,47 29.514,83 30.000,00    
El og vand 31.468,33 34.793,19 30.000,00    
Lokaleomkostninger i alt 357.247,70 207.351,21 182.000,00    
           
Kontorhold 85.333,13 80.738,81 80.000,00    
Telefon og bredbånd 23.461,39 16.468,84 17.000,00    
EDB 10.957,13 13.446,75 10.000,00    
Andre udgifter 54.203,50 43.602,98 40.000,00    
Gebyr 844,64 1.040,00 1.000,00    
Administrationsomkostninger i alt 174.799,79 155.297,38 148.000,00    
           
Andre indtægter          
Gaver 25.990,00 85.487,00      
Andre indtægter 4.221,00 28.009,55 25.000,00    
Andre indtægter i alt 30.211,00 113.496,55 25.000,00    
           
Resultat før afskrivninger 56.205,08 166.100,84 -15.000,00    
Afskrivninger 79.123,08 79.118,13 91.600,00    
           
Resultat før renter -22.918,00 86.982,71 -106.600,00    
           
Renteindtægter 22.161,80 19.721,60 20.000,00    
Kursregulering 12.820,18        
Renteindtægter i alt 34.981,98 19.721,60 20.000,00    
           
Renter og fondsudg. 28.978,96 22.262,84 21.000,00    
Kursregulering værdipapir 2.192,33 10.737,26      
Renteudgifter i alt 31.171,29 33.000,10 21.000,00    
           
Periodens resultat -19.107,31 73.704,21 -107.600,00    
           
           
           
           
AKTIVER          
  31.12.2014. 31.12.2015.      
           
Kirkebygning 250.000,00 250.000,00      
Præstegård og kirkehus 2.350.000,00 2.350.000,00      
Renovering af præstegård 2012 1.699.585,96 1.636.638,40      
Redskabsskur 53.132,99 50.012,54      
Havetraktor 70.000,08 60.000,12      
Løvsuger 24.910,22 21.860,06      
Lydanlæg   124.812,55      
Anlægsaktiver i alt 4.447.629,25 4.493.323,67      
           
Udestående bidrag 12.110,00 15.301,00      
Udestående vedr. kirkegården 16.657,03 17.987,88      
Andre tilgodehavender 10.837,00 4.375,00      
Forudbetalt lønninger 19.222,62 42.244,51      
Tilgodehavender i alt 58.826,65 79.908,39      
           
Fynske Bank 446.203,36 589.540,00      
Likvide midler i alt 446.203,36 589.540,00      
           
Andelskapital FAA 1.000,00 1.000,00      
Andelsindskud EDB-brugsen 5.500,00 5.500,00      
Brandts Legat Sparinvest 68.292,50 66.911,90      
Sparinv. Mellemlange obl. 475 stk 55.726,95 53.675,00      
Sparinv. Lange obl. 2173 stk. 263.743,31 251.394,37      
Sparinvest Korte 2315 stk. 267.961,25 262.544,15      
Værdipapirer i alt 662.224,01 641.025,42      
           
AKTIVER I ALT 5.614.883,27 5.803.797,48      
           
           
           
           
PASSIVER          
           
Egenkapital primo 2.586.619,25 2.667.511,94      
Overskud - underskud -19.107,31 73.704,21      
Regulering af ejendomsværdien 100.000,00 0,00      
Egenkapital ultimo 2.667.511,94 2.741.216,15      
           
Bundne legatmidler 1.821.843,35 1.950.276,51      
Kreditforeningen Danmark 1.068.737,34 1.022.169,34      
Langfristet gæld 2.890.580,69 2.972.445,85      
           
Feriepenge -3.829,24 3.831,91      
ATP 2.160,00 2.340,00      
AM-bidrag 6.348,00 6.546,00      
A-Skat 20.274,00 20.110,00      
Moms -5.323,42 26.248,22      
Skyldige omkostninger 37.161,30 31.059,35      
Kortfristet gæld i alt 56.790,64 90.135,48      
           
PASSIVER I ALT 5.614.883,27 5.803.797,48      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Lone Arntzen   Lone Rosager Poulsen    
                           Formand   Forretningsfører    
           
           
           
           
           
           
Revisionspåtegning for Vejstrup Valgmenighed regnskab 2015.    
           
Regnskabet gennemgået. Statusposter kontrolleret. Der er taget    
stikprøver af driftsregnskabet. Regnskabet er fundet i orden.      
           
           
           
Svendborg, den 8.2.2016.          
Jens Jørgen Møller     Ejvind Freltofte     
Revisor     Revisor    
           

Regnskab for foredragsforeningen

regnskab foredrag 16

Bygningsrapport fra medio marts 2015 til medio marts 2016.

Lone Arntzen

Oktober 2015: Nyt lydanlæg fra Phonic Ear, Kongebakken 9,2765 Smørum, opsat i

                            kirken. Pris i alt, incl. elektriker                                    124.812,55kr

                            derfra skal trækkes 30.000kr, som vi, efter ansøgning, fik fra Oticon.

                             Kontaktperson på opgaven (fra firmaet) var Michael Andreassen

                                                                                                            Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Januar 2016:   Ny vaskemaskine i præsteboligen. Pris                             4799,00kr

Januar 2016:   Udendørslamper til præsteboligen

Februar 2016: Ny kælderdør i præsteboligen, pris                                    9800,25kr

                           Arbejdet udført af Tøjsmose Tømrer & Maskinsnedkeri

Februar 2016: Ny ovn og gaskog fra Ikea til præsteboligen                     7048,00kr

Derudover har vi, ved gavebeløb, fået nyt køleskab, 6 termokander og 5 runde klapborde til  kirkehuset.

Der har ikke været udført bygningssyn i 2015.

På arbejdsdagen lørdag d.26. september 2015blev følgende arbejder udført

Kirkedøren og nordvinduerne fik olie

De mørke bænke på kirkegården og korset på fællesgravene blev malet.

Alle lyskasser og cykelgelænder rettet op og malet.

Kirkens vinduer blev indvendigt gjort rene, alle hynder renset, gulvet renset for stearinpletter.

Der blev gjort rent i ”orgelrummet”.

Tallerkenrækken blev forvandlet til tidsskriftholder.

Køkkenet i kirkehuset blev hovedrengjort.

Vinduestilsætning i det nye vindue i stuen grundet og malet.

Præsteboligens kælder: væggene blev renset ned for løst puds og kalk. Skal pudses op og kalkes igen snarest.

Lone A. og Elsemarie sørgede for forplejning dagen igennem. Dagen sluttede med Gudstjeneste.

Referat af generalforsamlingen 2015

Generalforsamling i Vejstrup Valgmenighed
Søndag d. 15.marts 2015 - bilag indsættes snarest

På en lidt kold forårsdag var der indkaldt til lys og varme i kirkehuset. Efter en god og vellavet frokost, som var med til at skabe en god stemning, gik generalforsamlingen i gang.
Den obligatoriske sang var sunget ved gudstjenesten, så Andre slog tonerne an til nr. 263 "Lysfyldt morgen"
1. Valg af ordstyrer:
   -Herdis blev forslået og valgt som ordstyrer.
   -Herdis konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt både i dagspressen og kirkebladet.
   Dagsordenen var derimod ikke i kirkebladet, men var tilgængelig på hjemmesiden. Der blev spurgt til, om forsamlingen ville        til at gennemføre generalforsamlingen, og det var der tilslutning til.
   -Under punkt syv var der indsneget sig en fejl, da det IKKE var Jens Jørgen Møller, som var på valg, men Ejvind Freltofte.
   -Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.

2. Valg af stemmetællere:
   -Ove Rosenberg og Niels Østergård blev forslået og valgt.

3. Formandens beretning ved Lone Arntzen: 
    Bilag 1:
    Velkommen til Generalforsamling
Referent for Generalforsamlingen har Berit Pedersen sagt ja til at være.
Efter en hyggelig frokost og/eller et behageligt middagshvil, trænger vi til at få stemmebåndene rørt igen og da vi allerede har sunget den salme som hører Generalfors./Årsmødet til, nemlig "Denne er dagen som Herren har gjort", har André valgt, hvad vi skal begynde eftermiddagen med.
Referent på mødet er Berit Pedersen.
Pkt.1 på den omdelte dagsorden er valg af ordstyrer – fra Menighedsrådet vil vi gerne foreslå Herdis Iversen.

Årsberetning:
Vi begynder med statistikken: Vi er medlemmer. Siden sidste årsmøde er 3 blevet døbt.
3 par er blevet viet. Vi har 12 minikonfirmander – 9 juniorkonfirmander og 7 konfirmander.
Der har været 6 begravelser/bisættelser og da de ikke har været nævnt i kirkebladet
vil de blive nævnt her:
Bodil Marie Larsen
Inge Hansen
Erling Brohave
Robert Hune-Rasmussen
Edith Krogslund og
Inga Louise Nielsen
Æret være deres minde.

I 2013 blev Brian Jonstrup valgt ind i menighedsrådet som suppleant og ret kort efter tog han over for Asta. På daværende tidspunkt var han netop blevet rask efter et længere sygdomsforløb.
Vi lærte Brian at kende, som et idérigt, varmt, humoristisk og opmærksomt menneske, med en utraditionel måde at tænke på.
Desværre tog sygdommen alt for hurtigt over igen og i januar døde han til stor sorg, selvfølgelig først og fremmest for hans børn og øvrige familie, men også for den store skare af små og store venner han havde og os andre som gerne ville have haft mulighed for at lære ham bedre at kende og som gerne havde set hans tydelige aftryk her i menigheden.
Æret være hans minde.

Det har været et år tæt besat med små og store oplevelser og opgaver.
Året igennem har vi, som tidligere år, haft fornøjelsen af skiftende udstillere her i Kirkehuset.
Det er rigtig dejligt, både for os som kommer her daglig (eller næsten!!) og for de som bare er på besøg en enkelt gang eller 2.
Kunst på væggene og, hvor vi ellers møder den, er vigtig, den skærper sanserne og fører næsten altid til diskussion – fordi vi opfatter den så forskelligt – dét som forarger nogen, synes andre er det mest sublime og det er jo fint - kun det ligegyldige er --- ligegyldigt!! Og hvem bestemmer så, hvad det er??
Men de udstillere, som har beriget os med deres billeder, har i hvert fald opfyldt kriterierne for forskellighed:
Tut Vestergårds billeder var her ved sidste Generalforsamling
Selma Mouritsen havde hen over Påsken lavet en udstilling med vores egne billeder + kopier af forskellige altertavler, kombineret med udvalgte tekster med relation til Påsken.
Lis Bystrups kunst havde vi glæde i sommeren, hvorefter Susanne Dorvil tog over.
Susanne har også, i forbindelse med Julekunstnermarkedet, foræret os det maleri som står her i stuen. Det må sælges for højeste bud og pengene skal i den pulje som hedder "Børn og Unge", - så kom bare med et bud!
Siden Jul, ca., har Benny Isager været udstiller, Det er vist 2. eller 3. gang han er her? det er spændende at følge hans udvikling som kunstner.
Tak til dem alle, det er dejligt at vi må låne lidt af den energi de udtrykker med deres kunst.
Hvis I har emner til nye udstillere, så er Elsemarie koordinator på det område.

Foruden dét som er kernen i alt, hvad vi gør her, nemlig Gudstjenesten, så har der været en sand skattekiste af tilbud med viden og oplevelser for alle aldre og forskellige interesser.
Astas kulturcafé har, som altid, været meget indholdsrig og spændende. Vi slutter denne sæson mandag d.23. med et besøg hos Niels Larsen på Ulriksholm. Man kan stadig nå at tilmelde sig.
Fyraftenssangen, hver d.1.onsdag i måneden har en trofast flok deltagere, som nyder at synge en masse sange sammen. Siden efteråret har sangvalget været op til Anders og André. Har AnneGrethe og Ingrid har også været ved tangenterne? Det har jeg ikke helt styr på, men jeg ved, at der er plads til flere på bænkene.
Der er Studiekreds omhandlende Kristendom/andre religioner/gudstjeneste.
Filmaften er der stadig mulighed for at fordybe sig i.
Litteraturkredsen "Kridtcirklen" er en rigtig god mulighed for at blive udfordret i sit valg af læsestof. Jeg har læst bøger som jeg ALDRIG selv ville have valgt – og det har været meget berigende – også dét at få andres opfattelse af den samme tekst.
Sangaftner har der været, i det hele taget fylder sang meget og det er skønt!
Siden efteråret har sangen fyldt endnu mere, fordi Ulrich har startet vores snart verdenskendte, i hvert fald lokalt meget kendte, kor "OPSANG".
Det er virkelig en overvældende succes, 45 – 50 kormennesker mødes ca. hver 2.tirsdag til et par timers glad sangfællesskab, hvor vi under Ulrichs meget inspirerende ledelse får blæst hverdagens trivialiteter ud af hovedet.
Der er lukket for tilgang, men alligevel synes jeg at listen bliver stadig længere. De halvgamle/unge, hvor den yngste er 36, den ældste +80, de fleste midt 40, har helt tydeligt haft et behov for at mødes i den form for kor, som Ulrich også er en mester i. Så det er vores meget store håb, at vi fremover kan gøre endnu mere brug af vores dygtige organist.
Vores samarbejde med de lokale sognekirker kører upåklageligt og til stor inspiration for alle. 2.pinsedagsgudstjenesten (i år i Oure), Sommervandringerne og Foredragsrækken er blevet faste elementer i hinandens kirkeliv.
Det sidste af foredragene denne sæson, er hos os d.26. og er med Preben Kok, det er noget med modsætninger der mødes og hvordan lever man så lige med det?
Gudstjenesten d.17.august, 14 dage efter Anders og Annes bryllup, havde IngaBritt Olsen som prædikant og ved det efterfølgende sommermøde i præsteboligen, var hun en god inspirator omkring "Det lokale samfund, hvordan udvikles det, i stedet for at afvikles?"

Den 6. september havde vi en fantastisk arbejdsdag. Der var 23 arbejdsivrige mennesker i gang, stort set hele dagen, den ene var endda helt fra USA, Idas kæreste, og solen var så venlig at skinne på os. Der blev ryddet op i depotet – malet vinduer ude og inde – sat hylder og manglende stikkontakter op – rettet sten omkring kapellet – renset flagstang, bare for at nævne nogle at de mange ting som blev gjort.
Det er alt sammen sådan noget som er irriterende når det ikke er gjort og som man bare tager for givet, når det er i orden!
Det er så meget værd, at der er nogle som vil samle alle de løse ender, der bliver i løbet af året.
Og så er det bare en dejlig dag – Kirsten F. forsynede hele styrken med dejlig mad og hvad vi ellers havde behov for, for at kunne holde os i gang og man snakker så godt, når man arbejder sammen om noget!

D.13.september gik årets udflugt i det smukkeste vejr med bus til Århus(AroS) og Mols bjerge, skøn tur, dygtige guider, både i by og natur. Godt tilrettelagt af A.C. og Asta.
I år er der jo Ø-hop til Skarø og Drejø og det er lørdag d.5. september

Vores Julekunstnermarked d.22.november, var en stor succes, synes vi da selv,
Der var et mylder af folk i alle aldre på hele matriklen, sang – kor – julestue – fortælling og café i kirken, træer –grønt – pynt og andre fristelser udenfor og i kapellet– og et væld af fine ting til salg i kirkehuset.
Det var et forsøg, som vi gerne gentager og overskuddet, som er beregnet til konfirmandernes udlandsrejser, blev på godt 10.000kr, det er ret imponerende.

Hele julemåneden med Luciagudstjenesten og alle gudstjenesterne med børnehaver, friskoler og efterskole er bare så dejlig og inspirerende. I som kan få tid, kom og vær med, de unger har en dejlig umiddelbar og tillidsfuld tilgang til kirken, og så er Anders, Karen R., Elsemarie og André med Søren Banjomus, bare gode til de børn. Christina Øbo er også med på "børneholdet"

Når vi taler om børn, så har vi jo den store glæde at have en dejlig flok konfirmander – mini – junior og store af slagsen. Anders og Elsemarie er tovholdere dér og det gør de godt. Ungerne får lært noget, både i vores hus, men også på de mange udflugter. Forældrene er rigtig gode til at bakke op, bla. med kørsel – og kage-!
Jeg har været så heldig at være med på nogen af turene og det er en meget positiv oplevelse – ungerne er videbegærlige, stiller gode spørgsmål, er søde og tilmed høflige! Hvor tit hører man lige dét om nutidens ungdom!
Konfirmandernes Gudstjeneste kunne vi "andre" godt vise lidt mere opmærksomhed. Vi snyder os selv ved ikke at høre om, hvordan de opfatter troen derfra hvor de står. Vi kunne sikkert lære noget, både om og af hinanden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEN det der har fyldt mest, i hvert fald i årets første halvdel, var så afgjort afviklingen af Frie Grundtvigskes Årsmøde hos os og på Vejstrup Efterskole.
Det var et stort planlægningsarbejde, som så småt begyndte lige efter Nytår, og vi havde uvurderlig hjælp af Anne Tingager på Efterskolen og i det hele taget af deres velvillighed.
Lone P. havde lavet kilometervis af lister, beregninger, blanketter o.s.v. Anders havde, blandt meget andet, hyret de rigtige folk til arbejdscaféer og alle andre på planlægningsholdet tog sig af deres opgaver på forbilledlig vis. Der var heldigvis rigtig mange i menigheden, som havde tid og syntes det var værd at være med som hjælper i alt muligt. Til sidst har nok været ca. 40 personer på holdet.
Det var fantastisk da weekenden begyndte med strålende sol og højt humør. Alt forløb så fint som man kunne ønske sig og alle tilkendegivelser, vi siden har fået fra nær og fjern, fortæller at det var vellykket. Selv dem som kom til mødet med den indstilling at "det er da sikkert noget værre noget de har fundet på i Vejstrup", har siden sagt, at de meget gerne kommer igen til noget lignende. Så bliver man glad – og lidt stolt.
Det ser også ud til at Rødding, som er værter i år søndag d.7.juni, har taget tråden op. Jeg håber vi er mange herfra, som vil med, så vi kan opleve, hvad de har udviklet det til!

Jeg har givetvis ikke fået nævnt alt det der har været - og er gang i, men I må bare spørge, så er der nok nogen som kan svare.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fremtiden:
Lige nu føler jeg, at vi i Bygningsudvalget står dér, hvor vi kan begynde at se fremad.
Præsteboligen er i orden og kælderen er isoleret – vi ved at kirkens loft og konstruktion er gennemgået og ikke gemmer på flere overraskelser – de dårlige vinduer i kirkens nordside er skiftet. Det, som hen ad vejen skal laves i kirken, er nok store ting, men det er ikke noget som er os ukendt.
Vi har lige søgt fondsmidler til fornyelse af lydanlægget i kirken, det er en investering på ca.115.000, dem har vi ikke lige selv, men håber at få hjælp til det.
Vi får stadig større behov for at bygge kirkehuset om. Jo mere det bruges, jo mere slides det - og heldigvis for det! Vi skal have lavet en tegning og en økonomisk beregning på arbejdet og så vil vi, også der, søge fondsmidler.
Jeg har et eksemplar af bygningssynsrapporten med, den indeholder også Arbejdsdagens små mirakler, man er velkommen til at læse den.

En anden slags fremtidsmusik er kirkegården.
Jeg nævnte Idas amerikanske kæreste, Jeff. Han er jo en ungdomsflamme, som via et gammelt brev blev genfundet og hvis gløder ligeså stille er blevet til åben ild! Ida har netop afsluttet 6 ugers orlov i Jeff´s Maryland og båndet dertil er blevet tættere end det er til os. Vi kan kun glæde os på deres vegne og tage Idas opsigelse pr. 1.maj, som en ny og spændende begyndelse for dem – og for os!.
Der skal nok blive lejlighed til at hilse ordentlig af med Ida på et senere tidspunkt.
For os giver det mulighed for at "vende bøtten", se på kirkegården, og de udgifter der er forbundet med den, på en ny måde.
Vi har et Ad Hoc udvalg, som i et års tid har set på, hvilke muligheder der ligger i kirkens samlede areal. Endnu har vi ikke noget helt konkret, men målet er, at hele området skal kunne bruges og være et aktiv for os, det skal ikke bare være der.
Der bliver stadig flere bisættelser i forhold til jordbegravelser, dvs. at der bliver bedre plads på kirkegården efterhånden som gravsteder nedlægges, hvordan udnytter vi det til noget positivt?; der er ønsker om skovkirkegård, kan vi bruge Lunden til det formål? Til hvad kan vi bruge alle de gravstene, som ingen vil have? må de være støtter for siddepladser i en slags friluftsmødeplads? Eller skal de smides væk? Hvis gravstedsejerne ikke vil have dem og tage dem med sig, er de jo kirkens, vores ansvar, vores udgift.
Vores kirkegård og øvrige arealer skulle gerne være sammenhængende, smukke og attraktive at færdes i.
Det store MEN i denne sammenhæng er, at kirkegården er voldsomt omkostningstung, den giver virkelig underskud. Det har i flere år været et ønske at få de udgifter bragt ned, derfor benytter vi nu Idas opsigelse til at se graverstillingen på en anden måde. Vi arbejder på højtryk med flere modeller, hvori vores nuværende gravermedhjælp, Henrik Bønløkke, forhåbentlig bliver rygraden.
Omlægningen kommer også til at inddrage flere frivillige. Under Idas fravær var der været et hold kirketjenere, som gjorde det rigtig fint, det samme var tilfældet i kirkehuset med kirkekaffe og rengøring.
Det er sikkert ikke nemt at overskue – det er også meget komplekst, men det skal munde ud i, at vi kan flytte nogle af de penge vi nu bruger på kirkegården, over til at blive til glæde for "de levende stene", f.eks. i form af flere timer til vores organist, som er en rigtig god samarbejdspartner på flere områder – og til børn og unge arbejdet osv.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vores kære Skattevæsen har givet os mange "glæder" de sidste 1 ½ års tid.
Som I sikkert har læst i kirkebladet er det nu nødvendigt at Lone P. får adgang til vores skattemappe. Det får hun ved at vi følger den procedure som stå beskrevet i kirkebladet.
Hvis der er nogle som ikke kan selv eller ikke kan få hjælp til det, skal vi nok sætte en tid af, så vi kan hjælpe med det. Det har været - og er stadigvæk en tidsrøver og så er det ikke engang sikkert, at det er den endelige model. Lone P. ved mere om det og vil forklare yderligere, hvis det ønskes, under regnskabet.
I begyndelsen af sidste år, besluttede vi at lave ordningen med de unges ligning om, sådan at man fra sit 15. til 18.år betaler 120kr om året for sit medlemskab og derefter 600kr mens man er under uddannelse.
Ved en "tanketorsk"/ procedurefejl fik vi ikke skrevet brev til hver enkelt. Det burde vi have gjort og forståeligt nok, gav det en masse uro. Vi blev skrevet forklaring om det til alle – nogen har meldt sig ud – nogen har bare betalt – nogen, endda voksne medlemmer, var slet ikke klar over at deres børn, som er døbt her i kirken, ved dåben automatisk er medlem. Så, hvis det ikke har ført andet godt med sig, så er alle nu klar over hvor de hører til!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vores dejlige personale fungerer godt – hver for sig – med hinanden og med os andre; det er helt uvurderligt.
Når jeg skal forklarer over for nogen, som ikke kender valgmenigheden, hvem vores personale er, så begynder det at rode i mit hoved! Der er jo gravermedhjælperen – præsten – kirkesangerne – organisten – graveren – og forretningsføreren; det er nemt nok, det er dem med en eller anden form for ansættelsesbevis – men, når titlen er lagt væk, er de også en del af den store flok som er hjælpere i kirken i en eller anden sammenhæng! Det samme er det med flere af vores håndværkere, oftest arbejder de med "lønkasketten" på, men når den er lagt væk, er de en del af hjælperne. Og hjælperne, nogle af jer med klart definerede opgaver, I er personalet med og uden kasketter og beviser, men med erfaringer, talenter og viden af alle slags – I kan slet ikke undværes, I trækker et stort læs, I er der når der er behov for det, med hjælp og støtte i stort og småt og er til stor inspiration TAK FOR DET - allesammen. Også tak til vores vikarer, som trofast stiller op, når vi har brug for det.
Og til mine kollegaer i menighedsrådet og div. udvalg, kan jeg kun sige: tak for kampen – diskussionerne – alt det konstruktive arbejde – idéerne – overbærenhed og sjov og ballade ved den til tider endeløse strøm af møder. Det er spændende at være med i en proces, som aldrig bliver færdig, men som heldigvis består af delmål, som har en chance for at blive ført ud i livet!
Kirken er en forretning – har jeg altid haft det dårligt med – men det er et vilkår, sådan er det bare! Og det bliver gjort til at have med at gøre, fordi det at være Kirke også er at skabe det rum, fællesskabet og troen kan trives i. For mig er kirken biblens endeløse fortælling, musikken og fællesskabet – og heldigvis har ingen af delene nogen sidste salgsdato!!

   -Herdis efterspurgte kommentarer til beretningen. Følgende kom:
   -Lisbeth Freltofte stillede spørgsmål til korets navn "Opsang". L.F. synes det fik en negativ klang.
   -Asta nævnte, at problemet med gamle gravsten også fandtes andre steder. Skal de sælges? Findes der et gravsted for gamle        gravsten?
   Beretningen blev taget til efterretning.

4. Regnskab og budget:
   Lone Poulsen gennemgik regnskabet – som står trykt i Kirkebladet, Forår 2015 s.14-15.
   Lone P. fortalte, at der var budgetteret med et større underskud pga. forventning om renovering af kirkehuset. Det blev dog til,      at pengene gik til renovering af kirkens loft, da forsikringen ikke ville dække skaderne. Forsikringen mente, at det burde vi have    opdaget og de kaldte det misligholdelse. Underskuddet blev derfor "kun" på -19.107,31 kr.
   I indeværende år budgetteres der med et underskud på 163.000 kr., da kirkehuset står for en grundig omgang og der skal nyt      lydanlæg op i kirken. Der skal søges fondsmidler til kirkehuset.
   Kirkehuset har en loftetage, som kunne udnyttes bedre, der mangler plads til møde og kor, samt køkken og især toiletforholdene    trænger en meget kærlig hånd. (handicaptoilet).
   -Forslag, debat, spørgsmål og ideer til renovering af kirkehuset kom, - både til indretning og evt. anden placering på matriklen.
   -Vagn M: Spørgsmål til hvor mange medlemmer der præcist er i dag. Bekymring over, at udgifterne stiger og antal af                    medlemmerne falder.
   -Vagn M: Hvad kan du se i skattemappen?
   -Lone P. Kun indkomsten.
   Derefter kom der kommentarer til besværlighederne med SKAT.
   -Lone P. forklarede den besværlige proces og at hun kun kunne nå at tjekke 15 medlemmer i timen.
   -Asta: Har fulgt vejledningen til skats hjemmeside, blev "smidt af" systemet.
   -Lone P. tilbyder sin hjælp, og er man ikke på nettet, så kom med en kopi af årsopgørelsen 2014.
   Regnskabet og budgettet blev vedtaget.

   I forlængelse af regnskabet fremlagde Lone A. regnskabet for foredragsforeningen. 
   Bilag 2.
regnskab

5. Valg til menighedsrådet, på valg er:
   Frede Guldholt, genopstiller ikke.
   Lone Arntzen, genopstiller.
   Claus Hybel og Lone Arntzen opstillede og blev dermed valgt.

6. Valg af suppleanter, på valg er:
   Karina Tørnqvist
   Karina Tørnqvist blev 1.suppleant
Frede Guldholt blev 2.suppleant

7. Valg af revisor, på valg er:
Ejvind Freltofte, genopstiller.
Ejvind Freltofte blev genvalgt.

8. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogen forslag.

9. Evt:
-Gurli: Opfordring til opbakning af vor "unge" præst, samt takkede for arbejdet med de unge mennesker.
Mød op til arrangementerne!
-Lone A. takkede Frede for tiden i menighedsrådet. Glad for, at han forbliver i folden som suppleant.
Desuden takkede Lone for revisorens arbejde og Ejvind Freltoftes arbejde med foredragsrækken.
-Herdis: Takkede for hjælpen til småkagebagning.
Kom med en appetitvækker: I august har vi sangmaraton i Svendborg.Der er et lignende arrangement i
Odense (kulturmaskinen på Brandts). Maratonsang. Foldere dertil ligger på klaveret.
-Frede: Om medlemslister. Uddelte papir ang. åben medlemsliste. En firvillighedsliste, netværksliste, så
menigheden kan være hinanden en hjælp og håndsrækning. 
Bilag 3:
Valgmenighedens MEDLEMSLISTE
Bør være et hjælpemiddel og værktøj for bestyrelsen både i sit daglige arbejde og fremadrettet.
Sådan som jeg har oplevet det forløbne år, har Ms væsentligste funktion været at inddrive kontingent.
M bør derfor indeholde de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger til at opfylde foreningens behov.
For nærværende har de enkelte bestyrelsesmedlemmer en vis viden om nogle enkelte medlemmer.
Det er ønskeligt, at denne viden kan gøres tilgængelig for de relevante parter, når der er / bliver behov den.
Fx vågekoner/ -mænd
Reserve-bedsteforældre
Besøgstjeneste
Handymen/ -kvinder
Kørselstjeneste
Pc-hjælp
Vedligeholdelse m.m. af valgmenighedens bygninger og arealer udover den årlige arbejdsdag.
Frivillige til valgmenighedens arrangementer
Eller mere generelt: hjælpere til afhjælpe (små-)problemer af enhver art – det være sig personlige 
eller tekniske, som ikke kræver specialviden. Betragt Vejstrup Valgmenighed som et landsbyfællesskab, 
hvor beboere kan få brug for lidt hjælp, og som om nødvendigt kan henvende sig til valgmenigheden, 
selvom det ikke drejer sig om dåb, vielse osv.
Vores M er ikke indrettet til at rumme / trække oplysninger ud om hvem der måske kan træde til og 
hjælpe i den konkrete situation. Vi har behov for at få oprettet en informations-base, der efterhånden
rummer de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger til, at vi hurtigt kan anvise en hjælper i den 
konkrete situation.

Jeg forestiller mig en anonymiseret digital M (AM) dvs uden CPR-nr. AM tilføjes relevante kategorier.
Tidligere, nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og andre vidende medlemmer indføjer 
hver sin viden om enkeltmedlemmer, som skal afstemmes med det enkelte medlem, så hun / han er 
vidende om, hvad der er af informationer gemt om vedkommende.
Såfremt ideen ønskes fremmet, skal bestyrelsen tage stilling de relevante kategorier, førend vi kan 
begynde at tilføje oplysninger. Hvis ja tror jeg, at der bliver brug for en AM-tovholder og en 
hjælpekoodinator.
Med venlig hilsen
Frede

-Lone A. til Fredes ide. God ide, det vil kræve en tovholder, men også tid til lagring og tænksomhed.
-Gurli spurgte til andelen af unge som bliver konfirmeret, men ikke er medlemmer i valgmenigheden.
-AC svarede, at der er nogle hvert år, og at de betaler derfor.
-Asta havde en servicemeddelelse: D. 23.marts er der udflugt til Ulriksholm, tilmelding senest d.17/3.

Anders afsluttede generalforsamlingen med tanker over og om bestyrelsen for "De frie Grundtvigske". Hvad er deres opgaver? Se bilag 4.(som fås ved henvendelse til Anders Carlsson) , som er Vejstrup Valgmenigheds svar på en polimik, som kørte i dec. måned.
Derefter takkede Anders på egne og Annes vegne for de første 5 år, hvor de begge har nydt hver en dag.
Anders kom med betragtninger til den kommende tid: Vi skal til at drosle lidt ned for alle ugeaktiviteterne, men udbygge ting, som kan blive traditioner: f.eks. årlige debatmøder, temadage, musik, filmaftner, kunstforedrag i samarbejde med borgerforeningen, efterskolen, lokalområdet, etc. få og inddrage folk udefra. Der er markeder på bedding til maj og jul, til hjælp til diverse ture og arrangementer med mini,- junior- og de almindelige konfirmander.
Sangaftnerne er sat lidt på stand by, da Ulrik har meget travlt og Andre også bor her rigtig meget. Men han håber der efterhånden bliver frigjort mere tid til de populære aftner.
Flere har spurgt til højskoleture og ture til udlandet. AC fortalte, at man er ved at udbygge samarbejde med andre menigheder. Højskoleture er ikke droppet, men kommer igen, når tiden kommer.
Anders takkede Asta for kulturcafeen.

Herdis spurgte om AC´s indlæg gav anledning til kommentarer?
-Gurli takkede for den hurtige meningstilkendegivelse.

Herdis takkede for alle indlæg, debatten og god ro og orden.

Som afslutning forslog Andre nr.99 "Jo, jo gøgleri er en nobel kunst"

Ref. Berit Pedersen

Godkendt d. 22/ 2015
Herdis Iversen, dirigent

Generalforsamling 2015 afholdes d. 15. marts efter gudstjeneste og frokost. 

Dagsorden:

1: valg af ordstyrer
2: valg af stemmetæller
3: formandens beretning
4: regnskab og budgetforslag
5: valg til menighedsrådet
    På valg er: Lone Arntzen (modtager genvalg)
                      Frede Guldholt ( (modtager ikke genvalg)
6: valg af suppleanter
    På valg er: Karina Tjørnkvist
7: valg af revisor
    På valg er: Jens Jørgen Møller
8: behandling af indkomne forslag
9: eventuelt 

   

Referat af Generalforsamling/Årsmøde søndag d.23.marts 2014

Velkommen til Generalforsamling.
Vi begynder denne del af søndagen med den salme som hører Generalforsamlingen til, nemlig nr. 56 i højskolesangbogen "Denne er dagen som Herren har gjort".

1. Valg af ordstyrer
Herdis Iversen er valgt
Fristen for annoncering er overholdt. Kirkebladet var ude til tiden.
Varsling overholdt.

2. Valg af stemmetællere:
Ove og Ida (Niels Østergaard overtog for Ida)

3. Formandens beretning v Lone Arntzen
Årsberetning:

Vi begynder med statistikken: Vi er d.d. 483 medlemmer,12 har meldt sig ud og 16 har meldt sig ind.
Vi har11 konfirmander, deraf 4, hvis familie ikke er medlem her.
Vi har 12 minikonfirmander(3.-4.kl) og 12juniorkonfirmander.(5.-6. kl)
Da vi i sidste kirkeblad ikke havde fået opgørelsen over dåb, vielser, begravelser og bisættelser med, tillader jeg mig at læse den op: følgende er blevet døbt: 5, de 2 er medlemmer.
Og 1 vielse.
2 som ikke var medlem, men havde tilknytning hertil, er blevet bisat: det er Helene Camilla Rosager og Jens Albert Jensen.
8 af vores medlemmer er døde, det er: Karen Karoline Pedersen - Tuula Tellervo Virtanen Gohr – Ove Nielsen – Verner Jensen Freltofte – Marie Elisabeth Skræp Kromann – Bente Astrid Larsen – Bent Søndermark – Svend Aage Hansen. De var alle nogens bedste ven, havde alle betydning i den familie og det samfund de var en del af og vi vil hver især mindes dem, nu og ved Aller Helgensgudstjenesten, som i år er d.2.november.

I vores læsekreds "Kridtcirklen" har vi lige læst "I den korte ende af Sonnenallee" af Thomas Brussig, den er værd at bruge tid på; I får lige det allersidste korte afsnit:
"Den, der virkelig ønsker at bevare det skete, må aldrig give sig hen til minderne. Den menneskelige erindring er en alt for velgørende proces til blot at fastholde det svundne; den er det modsatte af, hvad den foregiver at være. For erindringen kan mere, langt mere: Den udretter stædigt det mirakel at slutte fred med fortiden, hvor enhver forbitrelse damper væk og nostalgiens bløde slør lægger sig over alt det, der engang var skarpt og skærende.
Lykkelige mennesker har dårlig hukommelse og rige minder".
Den sidste sætning må være skrevet til mig -- jeg har en masse gode minder fra det år der er gået og de mennesker jeg har været sammen med, men da jeg skulle skrive denne årsberetning, var jeg helt tom i hovedet, hvad angår hvornår og hvad vi har haft gang i ---- så det var frem med notaterne.
For at begynde med dette rum, så har vi haft glæde af nogle dygtige og meget forskellige udstillere. Benny Isager, Jette Søgaard Hansen, Tilde Louise Carlsen, Margaret Ullerup og lige nu, Tut Westergaard. Det er altid spændende at se, hvilket udtryk den næste kunstner har og det er en berigelse for os at så mange har lyst til at udstille i dette beskedne "galleri", Tak for det!
Fælles sydfynske foredrag sluttede en spændende sæson om" kunst i kirken/ kirken i kunsten" med en udflugt arrangeret af Gudbjerg kirke og Doris Ottesen, til Slesvig Domkirke, hvor det berømte og meget smukke Bordesholm-alter kunne studeres nærmere.
I denne sæson har foredragene handlet om "Enten – eller. Valg på min livsvej" Det har været meget spændende og vi har det sidste foredrag her torsdag d.3.april, det er med Lise Trap og hedder "Forsvar for sorg".
2.pinsedag er, sammen med foredragene, faste elementer i vores samarbejde med sognemenighederne og endnu ét bliver i foråret sat i søen, nemlig "Vandringer i landskabet omkring os", der står mere om det i kirkeblad og på hjemmesiden, 2.pinsedag er i år hos os.
Det er rigtig godt at have det samarbejde med vores "kollegaer", det giver inspiration og god følelse af at vi alle vil det samme, hver på vores måde.

Astas Kulturcafé kører godt og spænder vidt – vi har, i fortælling, været på Danmarks 1. byhøjskole, Borups Højskole i Kbh., en rigtig god tur til Tåsinge Museum, A.C. og Asta førte os ind i Brorsons salmedigtning – Poul Weber fortalte erindringer fra et langt liv som politiker - vi har forspist os i det halve Sønderjyske kaffebord – og vi har været på Island og til koncert med Islandske sange.

Der har været - og er- Kierkegaardaftner, som er vældig spændende.
Der erViseaftner og debat omkring etiske dilemmaer
I efteråret søsatte vi Fyraftensang fra 17-18, hver d.1.onsdag i måneden. Den time er til sang – ikke så meget snak – og vi synger sammen, ledet af én, som har lyst til at synge yndlingssange – eller sange med et tema og vi, som ikke kan spille, er så heldige at have André, Ingrid og AnneGrethe, som gerne står for klaveret.
Onsdag er også filmaften, så de gange, hvor Fyraftensang og Filmaften har været på samme dato, har vi bundet det sammen med muligheden for at spise sammen – og dét er rigtig fint, prøv lige at være med, man får sang, lækker middag man ikke selv har lavet og film – for 50kr, det er da næsten for dumt at takke nej til!!
D.8./9. juni var vi nogle stykker til Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg – og Frimenigheder, det var i København og Vartov Valgmenigheder og for sådan én som mig, der ikke havde set nogen af delene før, var det spændende at se de smukke steder og at føle Grundtvigs og historiens ånd svæve omkring én, alt var meget afslappet, godt, rart og historisk, det foregik også på Nationalmuseét!
I år er det hos os – d.14./15. juni – og det er nok historien der er fundament, men det er nutiden der fylder den weekend, det vil Anders fortælle mere om senere.
Sommermøde har vi haft, det var en fin gudstjeneste i søens og sømandens tegn – desværre var der også søgang i vejret, i hvert fald blæste det og truede med regn, men Carolinekoret med Bjarne Bekker og Frederiksen kunne nok få solskin ombord, med sang og fortælling.

Arbejdsdag d.31.8., vi var12 som fik en masse praktiske ting fra hånden, som vi allesammen har glæde af nu. Kirsten Frandsen beværtede os med hakkebøf med det hele og desserten var rødgrød m. fløde – lækker kage til kaffen – synd for dem som gik glip af det! Og af det gode arbejdsfællesskab - men der er en mulighed - i efteråret er der nemlig endnu en arbejdsdag, datoen bliver fastsat inden længe.

D.14.sept. gik den årlige udflugt, arrangeret af Asta og A.C., til Christiansfeldt, hvor vi deltog i Brødremenighedens gudstjeneste og bagefter fik en fortælling om – og rundvisning i kirken, byen og på kirkegården af en meget engageret herre.
Bagefter var vi på Vejen kunstmuseum, som er så spændende, også for børn, tag endelig alle ungerne med og gør brug af én af de meget dygtige rundvisere. Museet hænger kunstnerisk og historisk, sammen med Skibelund Krat, hvor vi sluttede. En super god dag.
I år er udflugten lørdag d.13.sept. og går til Århus og omegn, også kaldet A.C.s legeplads. Reservér dagen, Asta og A.C. har flere informationer om den.

D.25.sept. var en stor dag for mini – og juniorkonfirmander, de var nemlig med i det store Sigurd Barretkor i Vor Frue kirke i Svendb.
Elsemarie, Anders og AnneGrethe havde øvet intenst med ungerne i ugerne op til koncerten, så forventningerne var høje og han var bare god, ham Sigurd, til at have fokus på de mange børn og give dem og os andre en super oplevelse.
2 dage senere, d.27. sept., var det vores tur til at huse "Ud af Huset"gudstjenesten, som jo er en fællesgudstjeneste med de andre Valg – og Frimenigheder på Fyn. Det var en dejlig dag, med godt samvær, medbragt mad og megen "læren hinanden at kende" ved frokosten, som ØsterÅby Friskole velvilligt lagde lokaler til.
Næste søndag d.30., er "Ud af Huset" gudstjenesten i Nazeretkirken i Ryslinge og det er Valgmenigheden, som står for den. Tag endelig med, det er rigtig godt at komme rundt til hinanden og få nye indtryk.

December blev ret "vild", de gode idéer stod i kø og lige pludselig var der MANGE arrangementer dér op til jul. Foruden alle de faste, havde Margrethe Schmidt en julesangaften, Tåsingekoret sang julen ind sammen med os ved gudstjenesten d.8. og d. 15. var der gudstjeneste og adventsmøde m. Luciaoptog, igen var det Elsemarie og friskolebørnene der gjorde det stemningsfuldt og smukt – og så var der æbleskiver, gløgg, ris a la mande bagefter, Gurli og Marius var Oversmagsdommere i konkurrencen om den mest velsmagende risalamande - det var svært – men gik retfærdigt og ærligt til - mandelgave var der også – det gik også ærligt til – selv om den ene mandel der var, på mystisk vis havde forvandlet sig til 4!!
Vi var mange, ca. 130, så det hele foregik i kirken og det var så godt at opleve, at vores dejlige kirkerum også kan bruges på den måde; der var sådan en varm, hyggelig og absolut kirkeværdig stemning.

Det her var de fleste, men ikke alle de ting som er løbet af stablen i årets løb. Det har været temmelig fantastisk at være med til og noget af et puslespil at få til at gå op og få begge ender til at nå sammen. Der sker fejl, ikke alle oplysninger når med de rigtige steder, men sådan vil det nok være, når man er en del af et hus, befolket med mennesker med snørklede og idérige hjerner, her refereres nok mest til Anders, som er det idélokomotiv der får os andre til at springe på begejstringens "go´idé"vogne.
Jeg har ind imellem i en stille nattevågen stund tænkt, at det kunne være helt fint at sende Anders (Anne må godt komme med) på et par måneders vandretur i Andesbjergene, så vi andre kunne få ro til at rydde op i de projekter der allerede er gang i! – men - det er også den evige aktivitet der gør det sjovt at være en del af den her kirke, her er højt til loftet og vidt til væggene og plads til alle menneskefaconer. Temperamenterne kan støde sammen - som oftest finder vi fælles fodslag igen, men det sker at nogle vælger at gå andre veje og så må det være sådan. Man kan være rygende uenige, men derfor kan man godt bevare respekten for hinanden, selv om man ikke længere følger samme vej.
Tendensen til at der skiftes ud i vores medlemskreds er der stadig, nogle melder sig af den ene eller anden årsag ud og andre kommer til. At krisen ikke er overstået, ses også her, det kan ind imellem være svært at få betalt sit medlemsbidrag, men problemet løses som regel, ved Lone P,s fornuftige håndtering.
Ved indmeldelse ser vi ofte kun den ene part som indmeldt, Der kan være mange årsager til det, men det er ikke godt for vores økonomi, endnu går det. Jeg har talt med flere menigheder og tendensen er den samme, også i de menigheder som har en lavere lignings% end vores.
Fremtid:
Hvis nogen troede at vi med renovationen af præsteboligen, var færdige med større projekter de næste mange år, så er det tid at tro om. Der er til stadighed ting som skal vedligeholdes, laves om og ønsker vi gerne vil kunne opfylde.
Vi har et kirkehus, som trænger hårdt til en meget kærlig hånd. I graverbadeværelset har loftet længe været præget af fugt, vi mangler en handicapvenlig indgang og toilet. Det flade tag er utæt, og vi mangler mulighed for mere plads i stuen.
Hvordan det evt. kan gøres, har Niels Hammerich et bud på. Det kommer ifm regnskab og budgetforslag. Niels H. er, som man husker, også ham som vi havde fornøjelsen af at arbejde sammen med under ombygningen af præsteboligen og desuden går kirkeværgen, Niels og formanden hvert år en tur i og omkring vores bygninger med de allermest kritiske briller på, så vi har en mulighed for at opdage, udbedre og prioritere inden slitage bliver til alt for kostbare reparationer.
Præsteboligens kælder skal isoleres, så vi undgår fodkulde og for stor varmeregning i beboelsen.
Ifm én af efterårsstormene, hvor der blæste skifferplader af kirketaget, opdagede Flemming Bønløkke (tømrer)i forbindelse med udbedring af en skade på træværket, at der faktisk er råd i noget af træet og det skyldes, at de snefang der er på taget, ruster og giver adgang for regn, derfor skal der en udbedring i gang som Flemming og Michael "Blik" Larsen går i gang med så snart der er tørring i luften. Hvor meget det omfatter, ved vi ikke endnu, men det er selvfølgelig meldt til forsikringen.
Personale:
Som alle ved er Margrethe holdt op hos os som organist pr.1.3.. Vi har søgt en afløser, har haft 5 ansøgere, deraf de 4 til samtale og mange af os har allerede haft fornøjelsen af at møde og af at høre ham vi var så heldige at kunne vælge, nemlig Ulrich Klostergaard, som kommer fra en stilling på Ollerup Musikefterskole. Ulrich er ansat pr.1.august, men vil indtil da vikariere, når det passer med skolen – og så kan vi jo endnu en gang prise os lykkelige for at have André, Annegrethe og Ingrid Madsen til at dække de resterende gudstjenester. Vi glæder os meget til at begynde det nye samarbejde og håber det kan blive en styrkelse af hele musikområdet. Vi har orglet, som fylder 50 i år, måske kunne Ulrich få sin debut som virtuos organist i forbindelse med en fødselsdagskoncert?
Vi har endnu en ny mand i og udenfor huset. På kirkegården er Henrik Bønløkke blevet Idas højre hånd frem til november og Ida har også unge i arbejdspraktik i 1 -2 uger af gangen i løbet af sommeren.
Vores afholdte nr.2 vikarpræst gennem nogle år, Niels Olav Olsen, døde her i vinter og han afløses af Erik Sloth fra Tåsinge, vi har mødt Erik, han er med i Tåsingekoret, og han afløser Anders 1.gang d.18.maj.
Vi byder vores nye medarbejdere velkommen og håber de vil falde rigtig godt til.

Nok er der mange forandringer her i huset, men nogle ting forandre sig heldigvis ikke – og det er alle de mennesker som hjælper i stort og småt, som tager ansvar for et område fordi det er noget de kan og noget de kan se nødvendigheden af, som ser "at vi mangler altså en fryser" og så giver mulighed for at anskaffe sådan én. Det er fuldstændig uvurderligt og det der gør at man selv har lyst til at være med. Menigheden er en særdeles levende flok, som for manges vedkommende ikke går af vejen for udfordringer – og det er både unge og gamle. Jeg tager hatten af for de unge 80 årige, som køber en tablet – og lærer at bruge den – for ellers kan de ikke følge med i hvad de unge går og laver og vores nye hjemmeside skal også kunne studeres og bruges – respekt siger jeg bare!
Respekt har jeg også for vores dygtige ansatte, der er aldrig sure miner - og problemer – det er bare opgaver som skal løses, det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.
Tak til jer alle sammen, uden jer var der bare ikke nogen kirke her.

Afslutningen på beretningen blev overladt til André. André præsenterede sin ide med "Køb en tangent". Der er kommet 28.100,- ind på denne indsamling
Andrè takker for hjælpen og mener, at det både er fantastisk og imponerende.
Det blev oplyst, at indsamlingen til klaveret stopper til midnat d.d., da vi nu har vi så mange penge, at der kan gøres noget fornuftigt både med et nyt klaver og forbedring af orgel. Det er planen, at vi skal nå at gøre noget inden det store årsmøde.

Herdis takker for beretningen og menigheden godkender med klapsalver.

4. Forelæggelse af regnskab og budget ved Lone P.
Det behøver ikke altid at munde ud i et overskud.
Vi har nogle gevaldige udgifter til kirkehuset. Da der på grund af fugt i f.eks. graverbadeværelset, kan komme skimmelsvamp, er det nødvendigt at renovere. Der er også skader på kirketaget, dette er meldt til forsikringen, og der skal kigges nærmere på omfanget af disse skader.
Kirkehuset skal renoveres, og taget på kirken repareres, for at der ikke skal være sundhedsfarer.
Ingen kommentarer til regnskabet.

Niels Hammerich: (se årsberetningen)
Der har været tænkt andre tanker. Blandt andet har der været en forespørgsel til Svendborg Kommune om, hvad den gamle Vejstrup Børnehave skal bruges til.
Dette er ikke undersøgt nærmere endnu, men kunne være en mulighed som fremtidig mødested/multihus.
Når vi snakker om et budget på 500.000:
-Kirkestuen kan gøres større.
-Handicapindgang laves i forbindelse med fællesindgang.
-Toiletforholdene forbedres.
-Tætning af taget, så fugtproblemerne udbedres ved det flade tag bagest på huset
Spørgsmål og kommentarer fra menigheden:
"Er der varmebesparelse"? -Da der ikke er indtænkt isolering af 1. etagen, er der ikke den store varmebesparelse i ombygningen.
"Det er et fatamorgana, at købe hvilket som helst hus, der ligger fire hus væk".
Noget af kirkens grund støder op til børnehavens grund, måske kunne noget af denne jord bruges til legeplads og -område til børnene.
"Skal der ikke stemmes om, hvis der skal indkøbes nye bygninger"? Jo, naturligvis skal menigheden høres i så store sager. (Dette er anført i vedtægterne)
Budgettet er taget til efterretning.

   5. Forslag til vedtægtsændringer

Cecil Christensen, som har været ansat i Friskolernes sekretariat og arbejdet meget med love og paragraffer, har været spurgt til råds.
Det er sådan, at alle har fået vedtægtsændringerne ud sammen med kirkebladet, ilagt som et løst ark.

Paragraf 1: stavefejl rettes

Paragraf 4: Det har været diskuteret, om vi skulle nedsætte antallet af menighedsrådsmedlemmer, men rådet bliver for sårbart, og dette er begrundelsen for ikke at nedsætte antallet.
Suppleanterne skal nummereres, så der ikke er tvivl om, hvem der indtræder
Der skal stå enten regnskabsfører eller forretningsfører, så der ikke opstår forvirring.

Paragraf 5:  Har præsten ikke før været medlem af menighedsrådet”? Nej, ikke i valgmenigheden, da det er rådet, der ansætter en ny præst, sammen med menigheden.
”Har Præsten stemmeret”? Nej, også fordi det er menighedsrådet, der ansætter præsten.

Paragraf 6: Punktum efter regulativet. Ny linje: Kirkeværgen fører tilsyn med de til kirkegården hørende legater, med reference til menighedsrådet.
Paragraf 7: Forretningsorden i stedet for dagsorden. Det udsendte er gældende.
Paragraf 9: Årsmøde rettes til generalforsamling.
Paragraf 10: -
Paragraf 11: -
Paragraf 12: -
Paragraf 13: -"når et medlem ønsker det" tilføjes
Paragraf 14: -
Paragraf 15: -
Paragraf 16: -

Vedtægtsændringerne er vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.

6. Valg til menighedsrådet
På valg var Jens Kristiansen og Brian Jonstrup
Jens Kristiansen modtager ikke genvalg.
Brian Jonstrup blev genvalgt og Lene Isager blev foreslået og valgt.
Suppleantvalg:
Frede Guldholdt blev foreslået og valgt som 1. suppleant.
Der er givet tilsagn fra forsamlingen om, at der af menighedsrådet findes mindst 1 suppleant mere.
Det blev pointeret, at det er vigtigt at nummerere suppleanterne, så der ikke opstår tvivl om, hvem der skal indtræde, når eller hvis nødvendigheden melder sig.

7. Valg af revisor
Revisor Ejvind Freltofte var på valg og blev genvalgt.

8. Behandling af indkomne forslag

Forslag til behandling på Vejstrup Valgmenigheds generalforsamling søndag 23. marts 2014

Indkomne forslag.
Åben medlemsliste.
Frede Guldholt er kommet med et forslag om en åben medlemsliste. Forslaget har jeg fået 4 uger og 1 dag før generalforsamlingen, så det er ok.
Jeg synes Frede selv skal fortælle om forslagets begrundelse.
Vi har drøftet forslaget i menighedsrådet og vi er nogle stykker som har kikket på, hvad Persondataloven siger om det.
I§6 stk.1 er der noget som hedder Alm.personoplysninger, samtykke nr. 1.
Der står at en liste må laves, hvis man er en forening, hvor det vil have almen interesse at have sådan en. Den registrerede skal have givet sit udtrykkelige samtykke hertil, hvis listen indeholder privatadresse og privattlf.nr.
Listen må også ligge på vores hjemmeside, på samme vilkår som en fysisk liste.
Vi kan lave listen og have den liggende på arkivet, så man kan hente den eller få den tilsendt pr. post eller mail.
Jeg har talt med Ryslinge frimenighed, de har haft sådan en liste i mange år, den sendes til medlemmerne, revideres når nogen synes at NU trænger den til fornyelse og koster ca. 5 – 6 tusind at fremstille, foruden tid til at indhente tilladelserne.
De har også på den liste en grafik der viser aldersfordelingen på medlemsskaren. Det er nyttigt når man skal langtidsplanlægge, man kan bedre forudse "magre år".
Der er stemning for at arbejde videre med forslaget.


9. Evt.

Herdis efterlyser frivillige, der vil bage småkage. Der er 7, som gerne vil hjælpe.
Den nye hjemmeside blev præsenteret og kort gennemgået af Herdis.
Gurli efterlyser opbakning til konfirmandgudtjenesten
Der efterlyses en neglebørste på toilettet.
Frede Guldholt efterlyser blomster på de grave, der står tomme.

 Inden Anders fortæller om Årsmødet d.14./15.Juni, vil jeg lige fortælle, at Foredragskredsens regnskab ser godt ud. Der er overskud, også når vi har betalt de udgifter der er ifm Foredragsrækken. Tilskuddet fra kommunen er ikke stort, men det har stor værdi for os, at vores fælles folder ligger mange steder i kommunen og at vi er synlige på kommunens regnskab.

Anders efterlyser frivillige hænder til Højskolesangdagen og det store Årsmøde
Anders fortalte levende om Årsmødet i juni - Arbejdscaféer, arbejdsopgaver m.m.
Meld tilbage til Lone, se hjemmesiden eller skriv jer på i kirkehuset.

Tak til Jens, du var ydet en kæmpeindsats i din tid i menighedsrådet, du kan det der med rettidig omhu, orden i tingene og er meget klar i mælet - jeg prøver stadig at lære af dig - og det har været en stor glæde at arbejde sammen med dig.
Også tak til Niels Nyholm, som har været en stor drivkraft og idéskaber for alle de praktiske ting der bare lige skulle gøres, der er ikke så langt fra tanke til handling hos Niels
Det er vigtigt at vi har et velfungerende menighedsråd – helst ét sammensat af folk med forskellige kompetencer – også forskellige meninger – når bare vi har samme mål for øje, men uanset hvor godt menighedsrådet er, så er det helt umuligt at løfte opgaven uden engagerede ansatte og en menighed som er medlevende, som blander sig, som er positive og som arbejder med efter bedste evne. Og sådan er I.
Så bliver det nemlig som i dag, hvor dét det hele drejer sig om, nemlig gudstjenesten og dåben, er fuld af varme, gode ord, glæde og samhørighed.

Frede Guldholt