Forretningsorden

 Forretningsorden for menighedsrådet i Vejstrup Valgmenighed

 Denne forretningsorden er vedtaget af menighedsrådet den 29. april 2019, og har gyldighed indtil menighedsrådet beslutter at ændre den, eller indtil der træffes beslutninger på Vejstrup Valgmenigheds generalforsamling, der nødvendiggør en ændring.

Mødevirksomhed:

 1. Menighedsrådet konstituerer sig på 1. møde efter generalforsamlingen. Dette mødes opstart ledes af Præsten.
 2. Menighedsrådet konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kirkeværge og kontaktperson.
 3. Udvalg nedsættes på førstkommende menighedsrådsmøde.
 4. I menighedsrådsmøderne deltager menighedsrådets medlemmer, præsten, forretningsfører og graver, (præst, forretningsfører og graver dog uden stemmeret.)

Derudover kan 1. og 2. suppleant, ansatte, samt menige medlemmer efter aftale med formanden, deltage.

Møderne ledes af menighedsrådets medlemmer på skift.

Referat af møderne tages af sekretæren.

Det fremgår af mødeindkaldelsen, hvem der er mødeleder.

 1. På det konstituerende møde fastlægges de ordinære møder frem til næste ordinære generalforsamling. Ekstraordinære møder kan afholdes efter formandens beslutning, eller når mindst 3 menighedsrådsmedlemmer forlanger det. Ved indkaldelse til ekstraordinære møder fastsætter formanden tid og sted.
 2. Sekretæren indkalder til møderne.
 3. Menighedsrådets møder er principielt lukkede. Lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt er gældende. Jvf. Tavsheds- og samtykkeerklæring.
 4. Såfremt et menighedsrådsmedlem ønsker at udtræde af menighedsrådet i valgperioden, skal det meddeles til formanden, som derefter indkalder suppleanten til at deltage i menighedsrådsarbejdet.
 5.  

Beslutninger:

 1. Menighedsrådet er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.
 2. Beslutninger tages med simpelt flertal. Kun tilstedeværende menighedsrådsmedlemmer kan stemme.
 3. Er resultatet af forhandlingerne utvivlsom, kan formanden undlade at iværksætte afstemning, ellers sker afstemninger normalt ved håndsoprækning. Et menighedsrådsmedlem kan begære skriftlig afstemning ved afstemninger.
 4. Er et menighedsrådsmedlem forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette snarest muligt til formanden.

Dagsorden:

 1. Sekretær og formand sørger for, at der senest 4 dage før et menighedsrådsmøde udsendes en dagsorden til medlemmerne.
 2. Det materiale, der er nødvendigt til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, skal så vidt muligt senest 4 dage før et menighedsrådsmøde udsendes til medlemmerne.
 3. Ønsker et menighedsrådsmedlem et punkt på dagsorden rettes henvendelse herom til formanden.
 4. Presserende sager kan, med menighedsrådets godkendelse, optages på dagsordenen på selve mødet, idet der ved mødets begyndelse gøres opmærksom på tilføjelser til dagsordenen.

Såfremt et forslag til beslutning ikke har været meddelt i forbindelse med den udsendte dagsorden, kan ethvert medlem begære beslutning om punktet udsat til det følgende menighedsrådsmøde.

 

Beslutningsprotokollen:

 1. Under møderne tages referat.
 2. I referatet anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer, der har været fraværende.
 3. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening tilført beslutningsreferatet.
 4. Referatet tilsendes menighedsrådets medlemmer efter mødets afholdelse.
 5. Referatet godkendes på det efterfølgende møde.
 6. Sekretæren sørger for at dagsorden og det godkendte referat opbevares på Arkivet og at  kopi af dagsorden og referat ophænges på opslagstavle i Kirkehuset.

Menighedsrådets opgaver og ansvar:

 1. Jævnfør vedtægter for Vejstrup Valgmenighed.

Inhabilitet jf.  vedtægterne:

 1. Et medlem skal, senest ved et mødes begyndelse, meddele menighedsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om den pågældendes habilitet.
 2. Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan art, at den pågældende er udelukket fra at deltage i menighedsrådets forhandling og evt. afstemning om sagen.
 3. Det pågældende medlem kan deltage i menighedsrådets forhandling om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.

Delegation af kompetence:

 1. Formanden kan på menighedsrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler udsættelse, eller ikke giver anledning til tvivl. Menighedsrådet skal på førstkommende møde orienteres om sådanne sager.

 

Vedrørende Kontakter og Udvalg:

           Se vedhæftede bilag, nr. 1.