Årsmøde/Generalforsamling

KategoriArrangement
Last Date
25 Marts 2019 19:00 - 19:00

Nu nærmer vi os igen kirkens fødselsdag (indviet Palmesøndag
den 21. marts 1875) og dermed også vores årlige Generalforsamling
og Årsmøde, hvor vi ”samler 2018 op” til drøftelse
og navnlig snakker om fremtidens ønsker for vores kirke, både
i sten og ånd – tradition og fornyelse.
På generalforsamling 2018 blev de dengang foreløbige skitser
til nybygning og renovering af kirkehus og kirke fremlagt med
løfte om et møde senere på året, hvor Visionsudvalget ville vise,
hvad vi var kommet frem til på baggrund af både det fremlagte
og forsamlingens tilsagn til det.
Der blev indbudt til møde den 10. oktober, hvor færre end vi
havde regnet med reagerede på indbydelsen. Derfor gentog vi
mødet den 13. januar, hvor rigtig mange mødte op, og vi havde
en positiv, inspirerende og konstruktiv eftermiddag med
mange spørgsmål. Både betænkeligheder ved og begejstring
for projektet blev fremlagt, og alle spørgsmål og kommentarer
blev skrevet ned til videre brug i Visionsudvalget. Spørgsmål,
kommentarer og svar ligger som lovet på vores hjemmeside.
Vi har stort behov for et nyt kirkehus, som giver plads til vores
mange aktiviteter og kan blive fælles værested for alle, som vil
være med i kirkens liv, og samtidig skal huset opfylde fremtidens
krav til miljø, grøn energi, isolering osv..
Vores kirke trænger meget til en gennemgribende renovering
og kirkerummet til en nyindretning, som kan gøre det fleksibelt
og rumme alle menighedslivets udtryk, stadig med gudstjenesten
som det centrale omdrejningspunkt.
Vores vision er at være en aktiv, nysgerrig, åben og favnende
Grundtvigsk kirke – også i fremtiden, med respekt for den
Grundtvigske arv vores dynamiske og fremsynede grundlæggere
gav videre til os – til dig og mig.
Kirken er vores fælles ståsted, vores fælles ansvar – kun fordi
vi vil den, lever kirken.
Projektet er med på generalforsamlingens dagsorden, hvor vi
også skal tage stilling til planerne for kirkens fremtid.
På menighedsrådets vegne, Lone Arntzen.
Dagsorden: se punktet "Hvem er vi/generalforsamling