Generalforsamling/årsmøde

KategoriArrangement
Last Date
19 marts 2018 19:00 - 19:00

Nu nærmer vi os igen kirkens fødselsdag (indviet Palmesøndag
den 21. marts 1875) og dermed også det spirende
forår. Allerede nu, den 1. februar, blomstrer erantis og vintergækker,
juleroserne har stået smukt siden december
– naturen har altid gang i noget godt. Det har vi også.
På sidste generalforsamling snakkede vi bl.a. om de tanker,
muligheder og ønsker vi har for kirkens fremtid og med forsamlingens
velvilje i ryggen har vi lige siden arbejdet med det.
Det er en spændende proces og vi glæder os til at fortælle om
og vise, hvad vi indtil nu er nået frem til.
Vores fælles kirkeliv har vi alle indflydelse på og ansvar for,
både når vi mødes i hverdagen og på denne ene aften, hvor
noget vedtages og meget drøftes. Så kom og tag del i en god og
inspirerende snak om kirkens fremtid.
På menighedsrådets vegne, Lone Arntzen.


Dagsorden ifølge vedtægterne:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer.
Pkt. 2: Valg af stemmetæller.
Pkt. 3: Formandens beretning.
Pkt. 4: Regnskab og budgetforslag
Pkt. 4A: Opfølgning på visionerne fra sidste generalforsamling,
om kirkens fremtidige liv.
Pkt. 5: Valg til menighedsrådet, på valg er:
Anne Tingager, genopstiller.
Lone Arntzen, genopstiller.
Pkt. 6: Valg af suppleanter, på valg er:
Esben Jensen, genopstiller.
Mette Quist, genopstiller.
Kirsten Abildskov, genopstiller.
Pkt. 7: Valg af revisor, på valg er:
Jens Jørgen Møller, genopstiller.
Pkt. 8: Behandling af indkomne forslag.
Pkt. 9: Eventuelt.